Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marta Saracyn"

Dobre praktyki jako trend w gospodarowaniu wodami DOI:


  "Zasoby wodne, jako dobro ograniczone niezbędne dla istot żywych oraz ekosystemów naturalnych, nie podlegają zasadom rynku i konkurencji, gdyż świadomym obowiązkiem każdego człowieka jest poszanowanie oraz ochrona tego dobra gwarantująca jego dostępność dla przyszłych pokoleń..." Komitet Regionów1).Coraz częściej wskazuje się na pilną potrzebę podjęcia działań w ramach zrównoważonego i trwałego gospodarowania zasobami wodnymi. Woda jest życiodajnym związkiem bezcennym pod względem przyrodniczym, kulturowym i społecznym. Zrównoważone gospodarowanie wodami jest celem, który kraje Unii Europejskiej starają się osiągnąć poprzez działania skierowane na rzecz poprawy stanu wód wdrażając w życie zapisy Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (RDW) transponowane do polskiego prawodawstwa poprzez ustawę Prawo wodne. RDW formułuje dwa zasadnicze cele: ochrona i poprawa stanu środowiska wodnego, oraz działania na rzecz trwałego, zrównoważonego i sprawiedliwego korzystania z wód. Podstawowym narzędziem polityki wodnej w Polsce są Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które po raz pierwszy weszły [...]

 Strona 1