Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA PIETRYCZUK"

Źródła okolic Lęborka (północna Polska) DOI:


  Przedstawiono wyniki rozpoznania hydrograficznego i hydrochemicznego siedmiu grup wypływów wód podziemnych w okolicach Lęborka. Punktowe wypływy występują skupiskowo - w systemach owalnych nisz, zalesionych zboczy dolin rzecznych, w obrębie rozcięć erozyjnych, często o charakterze antropogenicznym. Cechy chemiczne wód źródlanych nawiązują do rodzaju skał zlewni, a zwiększone stężenia azotu azotanowego w części z nich są związane z zagospodarowaniem zlewni. Przejście wody z fazy podziemnej w powierzchniową na lądach obserwujemy w pojedynczych źródłach, zespołach źródeł, czy też jako wycieki, wysięki czy młaki. Woda podziemna wypływająca w źródłach, w zależności od charakteru wodonośca, może mieć cechy wody słodkiej lub mineralnej. Te ostatnie od dawna były wykorzystywane w balneologii i dały początek rozwoju uzdrowisk. Rozpoznanie źródeł w Polsce jest zróżnicowane i ma na ogół charakter wycinkowy. Warunki morfologiczne i budowa geologiczna Niżu Polskiego są mniej korzystne do występowania źródeł niż na wyżynach i w górach [Chełmicki i in. 2010]. Rozpoznanie krenologiczne wykonane podczas sporządzania mapy hydrograficznej Polski 1:50 000 wskazuje, że liczba obiektów krenologicznych jest znacząca [Cieśliński, Leśniowski 2013]. Należy dodać, że z tego terenu tylko jedno źródło (Roztoka) jest notowane w spisie polskich hydronimów krenologicznych na mapach topograficznych, a w opracowaniu regionalnej hydrogeologii Polski brak jest informacji o ich Położenie hydrograficzne badanych źródeł na tle Podziału Hydrograficznego Polski 2010 Fot. 1. Owalna nisza źródliska Roztoka (A - w tab. I) z widocznym wylesieniem zlewni bezpośredniej (stan we wrześniu 2014 r.) 136 Gospodarka Wodna nr 5/2015 Tabela II. Charakterystyka rozpoznanych wypływów wód podziemnych Pomorza Miejscowość Liczba Wydajność zespołów źródeł [dm3s-1] Wysokość Użytkowanie wypływów wody źródeł zespołów źródeł bezwzględna źródeł [m n.p.m] względn[...]

 Strona 1