Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"AGATA ŚWIERC"

Problemy związane ze wskazaniem pomieszczenia reprezentatywnego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na potrzeby diagnostyki cieplnej budynku


  W artykule omówiono problem określania zespołu pomieszczeń reprezentatywnych budynku na potrzeby diagnostyki cieplnej (w tym wyznaczania charakterystyki cieplnej budynku). Jako parametr charakteryzujący pomieszczenie przyjęto temperaturę powietrza w pomieszczeniu, ze zwróceniem uwagi również na temperaturę operatywną w strefie przebywania ludzi. Dotychczas przeprowadzenie diagnostyki cieplnej budynku wiązało się z koniecznością wykonania pomiarów temperatury we wszystkich jego pomieszczeniach, co było możliwe jedynie w budynkach testowych, ale nie na dużą skalę. W praktycznych zastosowaniach konieczne jest, aby pomiary były jak najmniej pracochłonne i tanie, a także były nieuciążliwe dla mieszkańców budynków. Wyznaczenie zespołu pomieszczeń reprezentatywnych ma na celu ograniczenie tych działań do przeprowadzenia pomiarów w kilku wybranych pomieszczeniach.Z[...]

Problemy związane z określeniem izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na potrzeby oceny energetycznej budynku DOI:10.15199/9.2015.7.5


  W artykule omówiono problemy związane z określeniem izolacyjności cieplnej przegród na potrzeby oceny energetycznej budynku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji określa się w normatywnych warunkach użytkowania obiektu, natomiast dane techniczne budynku przyjmuje się najczęściej na podstawie dokumentacji budowlanej lub obmiaru istniejącego budynku. W przypadku budynków istniejących, poprawne określenie izolacyjności cieplnej przegród jest trudne i ma istotny wpływ na ocenę energetyczną budynku.1. Wstęp Ograniczanie zużycia energii w budownictwie jest procesem długotrwałym i skomplikowanym oraz stanowi obecnie jedno z największych wyzwań stojących przed Unią Europejską [8]. Wszelkie działania w tym zakresie powinny być poprzedzone analizą stanu sektora budowlanego. W raporcie Building Performance Institute Europe [8] oszacowano, że w krajach UE27 oraz w Szwajcarii i Norwegii powierzchnia użytkowa budynków wynosi około 25 miliardów m2, z czego w Polsce 1,3 miliarda m2. Liczba ta wzrasta rocznie o około 1%. Budynki mieszkalne stanowią blisko 75% wszystkich obiektów, co oczywiście może różnić się w poszczególnych krajach. Bardzo ważną rolę odgrywa też wiek budynków. Zgodnie z przytoczonym opracowaniem [8], obejmującym okres do roku 2010, w Polsce około 39% stanowiły budynki sprzed 1960 roku, 36% z okresu 1961 ÷ 1990, a pozostałe 25% zostało wybudowane między 1991 a 2010 rokiem. Struktura wieku budynków w pozostałych krajach UE kształtuje się podobnie. Biorąc pod uwagę liczbę i wiek istniejących w Polsce budynków, największy potencjał oszczędności energii mają najstarsze budynki mieszkalne. W zależności od roku budowy i izolacyjności cieplnej przegród, a także zastosowanych rozwiązań technicznych systemów ogrzewania i wentylacji, budynki mogą znacznie różnić się zużyciem ciepła na cele grzewcze oraz kosztami eksp[...]

Zastosowanie metody dwukrotnego krótkiego pomiaru do określenia wymaganej mocy źródła ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym DOI:10.15199/9.2015.9.1


  W artykule przedstawiono zastosowanie metody dwukrotnego krótkiego pomiaru do określenia wymaganej mocy źródła ciepła w istniejącym budynku. Wyznaczenie wymaganej mocy źródła ciepła przeprowadzono w odniesieniu do trzydziestoletniego budynku wielorodzinnego zasilanego w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.1. Wprowadzenie Diagnostyka cieplna instalacji grzewczych i źródeł ciepła łączy się ze sprawdzeniem zgodności ich mocy wymaganej i rzeczywistej [1, 4, 12]. Określenie wymaganej mocy cieplnej istniejącego budynku mieszkalnego nie zawsze jest łatwe. Skala trudności rośnie wraz z wielkością kubatury i liczbą użytkowników budynku. Brak dokumentacji budowlanej budynku, brak wiedzy dotyczącej składu warstwowego przegród budowlanych, tworzących zewnętrzną powłokę przestrzeni ogrzewanej, uniemożliwia wykonanie odpowiednich obliczeń. Przeprowadzona całkowita lub częściowa wymiana okien przez użytkowników budynku oraz wprowadzenie niejednorodnych okien o różnym oporze cieplnym i szczelności powietrznej utrudniają właściwą ocenę zapotrzebowania na ciepło metodami obliczeniowymi. W [1] zawarta jest procedura wyznaczania wymaganej mocy źródła ciepła na podstawie długotrwałego pomiaru obejmującego ustalenie sezonowego zużycia ciepła i określenie temperatury równowagi zysków oraz strat ciepła budynku. Problem dokładnego wyznaczania zapotrzebowania na ciepło budynków, jak również wyznaczania zapotrzebowania (zużycia) lub wymaganej mocy źródła ciepła z uwzględnieniem pomiarów poruszany jest w [9, 13, 15]. W niniejszym artykule wyznaczono zapotrzebowanie na ciepło instalacji c.o. na podstawie krótkich pomiarów in- -situ w rozpatrywanym budynku. W pracach [5÷8] przedstawiono ideę proponowanej metody, opartej na określeniu współczynnika strat przez przenikanie HT elementów tworzących zewnętrzną powłokę budynku. W metodzie tej wykorzystano między innymi, dwukrotny lub jednokrotny krótki pomiar zużycia ciepła budynku. Wyznaczenie HT pozw[...]

Pomiary intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku Część 1. Rozważania wstępne DOI:10.15199/9.2016.11.7


  W artykule opisano sposób wyznaczania liczby wymian powietrza wentylacyjnego z wykorzystaniem oryginalnej metody kilkukrotnego krótkiego pomiaru zużycia ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym z wentylacją naturalną.1. Wprowadzenie W budynkach mieszkalnych, wznoszonych ponad 15 lat temu, stosowana jest zazwyczaj wentylacja naturalna. Wyznaczenie liczby wymian powietrza wentylacyjnego w budynku z wentylacją naturalną możliwe jest na podstawie specjalistycznych pomiarów lub obliczeń. W przypadku pomiarów najczęściej stosowane są obecnie metody gazów znacznikowych [15], metoda pomiaru termoanemometrem prędkości powietrza w otworach nawiewnych lub wywiewnych i metoda Blower Door Test do określenia szczelności budynku [17]. Zbiorcza, ogólna charakterystyka tych metod przedstawiona jest w wielu opracowaniach, między innymi można ją znaleźć w pracy [2]. Metody obliczeniowe związane są z wykorzystaniem programów komputerowych do symulacji przepływu powietrza przez budynki (CONTAM, COMIS, ESP-r i oparte na CDF) lub specjalnie opracowanych formuł obliczeniowych [1, i inne]. Metody obliczeniowe wymagają jednak zazwyczaj podania wielu danych, nie zawsze dokładnie znanych. Metody pomiarowe natomiast pozwalają na badanie jedynie pewnych stanów czasowych dotyczących wymiany powietrza wentylacyjnego. Objęcie obserwacją dłuższych okresów lub innych stanów związanych z klimatem zewnętrznym i wewnętrznym oraz przepuszczalnością powietrzna elementów systemu wentylacyjnego wymaga przeprowadzenia obliczeń z wykorzystaniem pewnych wielkości ustalonych w wyniku pomiarów. Pewne rozeznanie dotyczące intensywności wentylacji możliwe jest również na podstawie pomiarów zużycia ciepła przez centralne ogrzewanie. Dotyczy to wentylacji w pełni naturalnej, względnie wspomaganej indywidualnymi lub zbiorczymi wentylatorami wywiewnymi, a ogólnie wentylacji z doprowadzeniem do pomieszczeń powietrza niepodgrzewanego. Wyznaczenie liczby wymian powietrza za[...]

Pomiarowe wyznaczanie intensywności wentylacji naturalnej istniejącego budynku DOI:10.15199/9.2017.4.8


  W artykule przedstawiono określanie liczby wymian powietrza wentylacyjnego z wykorzystaniem oryginalnej metody kilkukrotnego krótkiego pomiaru zużycia ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym z wentylacją naturalną. W drugiej części cyklu przedstawiono podstawy teoretyczne metody. Omówiono sposoby wyznaczania współczynników strat ciepła przez przenikanie i na wentylację oraz określenie liczby wymian powietrza wentylacyjnego na podstawie krótkich pomiarów dobowych.1. Wprowadzenie W części 1 artykułu (COW 11/2016) podano dane pomiarowe niezbędne do zastosowania prezentowanej metody oraz przedstawiono wykorzystywane w metodzie równania bilansu cieplnego rozważanego budynku. Uwaga: równania o numerach 1÷13 znajdują się w pierwszej części artykułu, w poniższym tekście numeracja jest kontynuowana. Część 2 dotyczy prezentacji proponowanej metody wyznaczania współczynników strat ciepła przenikania i nawentylację oraz liczby wymian powietrza wentylacyjnego podstawie krótkich pomiarów dobowych. Rozważania zostaną rozpoczęte od przedstawienia procedury wyznaczania [...]

 Strona 1