Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ WESOŁOWSKI"

Obliczanie obciążenia cieplnego budynku według norm europejskich

Czytaj za darmo! »

W KRAJACH Wspólnoty Europejskiej podejmowane są działania mające na celu utworzenie zbioru ujednoliconych i przejrzystych reguł technicznych dotyczących projektowania, które obowiązywałyby w poszczególnych państwach i ułatwiały ponadnarodową wymianę dóbr i usług. Zadania te są realizowane przez międzynarodowe i regionalne organizacje normalizacyjne. Ze strony polskiej w pracach tych uczestniczy Polski Komitet Normalizacyjny. Jednym z przykładów wytycznych normatywnych obowiązujących w Polsce, które w ostatnich latach zostały poddane modyfikacjom w celu ujednolicenia z wymaganiami europejskimi jest norma PN-B-03406:1994, pt. "Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3" dotycząca obliczania obciążenia cieplnego budynków oraz projektowania inst[...]

Analiza porównawcza instalacji ogrzewczej wykorzystującej odnawialne źródła energii oraz instalacji z kotłem olejowym na przykładzie hali sportowej

Czytaj za darmo! »

Prawo Unii Europejskiej, tzw. Pakiet ekologiczny wymaga, aby 20% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne i biomasa. Instalacje urządzeń opartych na źródłach odnawialnych w porównaniu z konwencjonalnymi są znacznie droższe w zakupie, ale tańsze w eksploatacji. Jednocześnie przyczyniają się do obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną, co znajduje odzwierciedlenie w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku. Celem artykułu jest porównanie kosztów inwestycyjnych, kosztów eksploatacji oraz świadectw charakterystyk energetycznych obiektu użyteczności publicznej wyposażonego w dwa warianty instalacji: I) wykorzystującej odnawialne źródła energii oraz II) instalacji z kotłem olejowym. Charakterystyka projektowanego obiektu [...]

Systemy ogrzewania wody użytkowej w budownictwie pasywnym i w systemie ISOMAX na przykładzie domu jednorodzinnego z ich analizą energetyczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono odmienne sposoby przygotowywania c.w.u., które są stosowane w energooszczędnych technologiach budowlanych: budownictwie pasywnym (wg założeń Instytutu w Darmstadt) oraz w technologii ISOMAX. Przedstawiono obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową oraz pierwotną dla poszczególnych sposobów uzyskiwania c.w.u. System przygotowania c.w.u. stosowany w technologii ISOMAX ma najniższe zapotrzebowanie na energię, którą trzeba dostarczyć, aby przygotować wymaganą ilość c.w.u., jednocześnie zużywa o ok. 40% więcej energii pierwotnej niż system ogrzewania c.w.u. domu pasywnego, wykorzystujący pompę ciepła i cieczowe kolektory słoneczne oraz o ok.16% więcej niż system wykorzystujący jedynie cieczowe kolektory słoneczne i grzałkę elektryczną. CELEM ar[...]

Empiryczna analiza efektywności cieczowych instalacji słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach wielorodzinnych na obszarze północno-wschodniej Polski


  W artykule wykazano przydatność systemu monitorowania ilości ciepła użytkowego uzyskiwanego z instalacji słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach wielorodzinnych. Dane pomiarowe uzyskane w trzech podobnych obiektach zostały zestawione z danymi wygenerowanymi za pomocą programu symulacyjnego T*Sol. W badanym okresie 46 dni słonecznych ilości uzyskiwanego ciepła okazały się niższe o około 25-30% niż przewidywania symulacji. Zestawienie wartości maksymalnej temperatury czynnika roboczego w kolektorach uzyskiwanej w poszczególnych dniach z analogicznymi danymi z symulacji nie wykazało występowania stagnacji. Rozważono inne możliwości wyjaśnienia odnotowanych rozbieżności.TENDENCJA do uzupełniania i zastępowania konwencjonalnych i nieodnawialnych źródeł energii źródłami odnawialnymi jest przyczyną rozpowszechniania instalacji kolektorów słonecznych służących do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Pierwsze pojawiły się w budownictwie jednorodzinnym małe instalacje kolektorów słonecznych o powierzchni na ogół nie przekraczającej 10 m2 [4], [5]. W przypadku budynków jednorodzinnych wykorzystanie kolektorów słonecznych zależy od upodobań, preferencji, zasobności portfela poszczególnych właścicieli. Natomiast zastosowanie dużych instalacji kolektorów w budynkach wielorodzinnych bądź budynkach użyteczności publicznej wymaga dokładnej analizy rzeczywistych możliwości uzyskania ciepła z systemów słonecznych w danych warunkach klimatycznych oraz oszacowania okresu zwrotu kosztów inwestycyjnych. Większość takich analiz i oszacowań dokonywana jest na podstawie symulacji za pomocą programów komputerowych. Empiryczne badanie ilości ciepła uzyskiwanego z instalacji słonecznej wymaga odpowiedniego jej opomiarowania i rejestrowania wartości pomiarowych w odpowiednio długim ok[...]

Stanowisko do badań porównawczych cieczowych kolektorów słonecznych


  Opisano stanowisko badawcze zlokalizowane w warunkach naturalnych (polowych), umożliwiające porównywanie uzysków ciepła i sprawności dwóch odmiennych kolektorów w identycznych, realnych warunkach eksploatacyjnych (tzn. przy różnych wartościach temperatury powietrza, zmiennych natężeniach promieniowania słonecznego oraz różnych wielkościach poboru wytwarzanego ciepła). Stanowisko badawcze składa się z dwóch oddzielnie opomiarowanych, równolegle pracujących instalacji kolektorów podłączonych do jednego zbiornika buforowego. Istnieje możliwość wymiany kolektorów w obu instalacjach. Dane pomiarowe są rejestrowane przez sterownik i przesyłane do komputera w celu archiwizacji i przetwarzania. W artykule przedstawiono schemat funkcjonowania instalacji badawczej oraz schemat rozmieszczenia w niej urządzeń pomiarowych.1. Wprowadzenie Różnorodność kolektorów słonecznych dostępnych na rynku (pod względem konstrukcji, parametrów, charakterystyk oraz cen) stwarza duże możliwości wyboru i związane z tym dylematy. Jedno z pytań jakie rozważają potencjalni użytkownicy dotyczy tego, czy warto wydać większą kwotę pieniędzy na kolektor charakteryzujący się lepszymi parametrami. Charakterystyki sprawności kolektorów podawane przez producentów odzwierciedlają badania ich funkcjonowania w warunkach laboratoryjnych określanych w normie PN- EN 12975- 2 [1]. Norma ta szczegółowo precyzuje wytyczne, które muszą być zachowane przy badaniu wydajności ci[...]

Magazyn ciepła z przemianą fazową w układzie ogrzewania budynku kominkiem z płaszczem wodnym


  Wykonano analizę energetyczną i ekonomiczną zastosowania zasobnika ciepła z przemianą fazową. Proponowany zasobnik ma być włączony w układ c.o. budynku jednorodzinnego ogrzewanego komikiem z płaszczem wodnym. Analizę wykonano dla dwóch różnych domków (o jednakowej powierzchni) ale różnym zapotrzebowaniu na ciepło. Pierwszy budynek, tradycyjny o zapotrzebowaniu 107 kWh/(m2·rok) i drugi ciepły o zapotrzebowaniu 60 kWh/(m2·rok). Uzyskane wyniki pokazują, że nawet w przypadku najmniejszego akumulatora (w odpowiednim wariancie) jego koszt (około 45 000 PLN) sprawi, że proponowane rozwiązanie jest obecnie opłacalne ekonomicznie.[...]

Możliwości odzyskiwania ciepła z układów chłodzenia sprężarek i wykorzystania go do ogrzewania i przygotowania c.w.u. w przedsiębiorstwie przemysłowym DOI:10.15199/9.2016.11.5


  Opisano możliwości wykorzystania ciepła odzyskiwanego z układu chłodzenia sprężarek powietrza do ogrzewania w zakładzie przemysłowym. Przedstawiono hydrauliczny schemat systemu odzyskiwania ciepła ze sprężarek oraz empiryczne dane eksploatacyjne (z okresu jednego roku) z zakładu przemysłowego, który ten system wdrożył. Następnie przeanalizowano potencjał odzyskiwania ciepła ze sprężarek w zakładach przetwórstwa mleczarskiego charakteryzujących się szczególnie dużym zużyciem energii elektrycznej do napędu sprężarek.1. Wprowadzenie Sprężone powietrze, zwane "czwartym medium energetycznym", jest powszechnie stosowane, jako nośnik energii w zakładach przemysłowych poczynając od małych przetwórni na dużych kompleksach fabrycznych kończąc, praktycznie we wszystkich branżach przemysłu [8]. Sprężone powietrze wykorzystywane jest w procesach produkcyjnych, jako nośnik energii do zasilania maszyn oraz do sterowania urządzeniami [6]. Działanie sprężarki polega na poborze powietrza i zmniejszeniu jego objętości przez pracę wykonywaną przez układ sprężający (śrubowy, tłokowy). Przy zmniejszeniu objętości gazu jego temperatura wzrasta. Sprężarki emitują znaczne ilości ciepła. Konieczne jest chłodzenie i odbiór tego ciepła. Analizy efektywności systemu odzyskiwania ciepła ze sprężarek powietrza wykazują, że można odzyskać 75%- 80% ciepła w postaci gorącego powietrza lub gorącej wody nie obniżając przy tym parametrów roboczych sprężarki [3]. W pierwszej części artykułu przeanalizowano możliwości wykorzystania tego ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. wraz z danymi projektowymi i eksploatacyjnymi na przykładzie zakładu przemysłowego, który wdrożył taki system. Następnie przeanalizowano potencjał odzyskiwania ciepła ze sprężarek w zakładach przetwórstwa mlecznego, charakteryzujących się szczególnie dużym zużyciem energii elektrycznej do napędu[...]

Wydajność rurowego gruntowego powietrznego wymiennika ciepła w świetle laboratoryjnych danych pomiarowych w okresie zimowym DOI:10.15199/9.2016.2.5


  Przedstawiono analizę laboratoryjnych danych pomiarowych funkcjonowania rurowego powietrznego gruntowego wymiennika ciepła w lutym 2015 roku. Pomiary wykonano w laboratorium Zakładu Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dane empiryczne zostały porównane z obliczeniami analitycznymi bazującymi na danych typowego roku meteorologicznego. Wartości temperatury powietrza atmosferycznego w analizowanym okresie były istotnie wyższe niż średnie dane meteorologiczne z okresu trzydziestoletniego co przyczyniło się do uzyskania o 36% mniej ciepła z GPWC w porównaniu z przewidywaniami modelu analitycznego. Zaobserwowano przy tym, że rozkład temperatury powietrza ogrzanego przez grunt w rzeczywistości charakteryzował się większą amplitudą wahań niż przewidywania modelu analitycznego.1. Wstęp Rurowy gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GPWC) jest stosowany w celu wstępnego ogrzania w okresie zimy lub ochłodzenia w okresie lata powietrza nawiewanego do centrali wentylacyjnej. Jego zastosowanie nie tylko przyczynia się do oszczędności energetycznych ale także zapobiega oszronieniu rekuperatora w okresie zimowym [2]. Chęć lepszego poznania użyteczności energetycznej tego rozwiązania spowodowała powstanie stanowiska laboratoryjnego na UWM. Stanowisko badawcze dzięki systemowi pomiarowemu umożliwia analizę zmian temperatury i strumienia powietrza przepływającego przez GPWC. Dzięki rejestrowaniu i archiwizowaniu danych pomiarowych możliwe jest wyznaczenie rzeczywistych uzysków ciepła z gruntu do powietrza w okresie zimowym oraz chłodzenia powietrza w okresie letnim. W artykule zaprezentowano analizę wyników pomiarowych w lutym 2015 roku oraz porównanie z wynikami metody analitycznej IGSHPA[1] 2. Opis stanowiska laboratoryjnego Stanowisko laboratoryjne składa się z systemu rurowego gruntowego wymiennika ciepła AwaduktThermo zakopanego w gruncie na głębokości od 1,97 m przy przejściu przez ścia[...]

 Strona 1  Następna strona »