Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR UŚCINOWICZ"

Środowisko wewnętrzne szpitalnych sal chorych w świetle dokumentów prawnych i normatywnych DOI:10.15199/9.2016.5.3

Czytaj za darmo! »

W szpitalnych salach chorych powinny występować komfortowe warunki środowiskowe, które zapewnią możliwie krótki okres hospitalizacji i zredukują częstotliwość występowania zakażeń szpitalnych. W artykule przedstawiono przegląd i analizę porównawczą wymagań prawnych i normatywnych (krajowych i zagranicznych) dotyczących środowiska wewnętrznego w szpitalnych salach chorych.1. Wstęp Systemy kształtowania środowiska wewnętrznego w salach chorych powinny zapewniać komfortowe, bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz hospitalizacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z późniejszymi zmianami [1], wymagane jest zapewnienie "oświetlenia naturalnego i sztucznego, odpowiedniej temperatury i wymiany powietrza, oraz zabezpieczenia przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami". Część spośród wyżej wymienionych wymagań realizowana jest za pomocą systemów wentylacji i klimatyzacji. Są to wymagania cieplne, wilgotnościowe, technologiczne i sanitarno-higieniczne. Stopień i zakres ich realizacji powinien mieć odzwierciedlenie w konfiguracji i parametrach pracy systemów wentylacji i klimatyzacji. Podstawowe wytyczne dotyczące systemów wentylacji i klimatyzacji podane są polskich aktach prawnych [1-4]: - "Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy" [2], - "Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z późniejszymi zmianami" [1], - "Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i u[...]

Diagnoza warunków środowiska wewnętrznego w polskich szpitalach DOI:10.15199/9.2017.12.5

Czytaj za darmo! »

Środowisko cieplne panujące w pomieszczeniach wpływa na odczucia użytkownika oraz jego produktywność. Wytyczne w tym zakresie pojawiające się w normach bazują na modelu komfortu cieplnego opracowanego przez Fangera [3]. Podstawowe badania prowadził on pośród populacji młodzieży akademickiej. Jednakże w badaniach szczegółowych uwzględnił wpływ wielu innych czynników mogących powodować odmienne postrzeganie warunków cieplnych (m.in. wiek, płeć, budowa ciała, różnice etniczne) [3]. W większości środowisk wewnętrznych umiarkowany stres cieplny nie powodował skutków zdrowotnych, a ma zapewnić komfort przebywania i zwiększyć produktywność [3], [5]. Bezsprzecznie są też obiekty, w których należy szczególnie zadbać o warunki cieplne, zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 15251 [9] są to obiekty, w których przebywają osoby osłabione i wrażliwe, m.in. chorzy, osoby starsze i małe dzieci. Do tego typu obiektów należą szpitale. W szpitalach 518 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/12 (2017) występują pomieszczenia, w których wymagana jest standardowa, wysoka lub bardzo wysoka dbałość o warunki cieplne. Dotychczas w polskich szpitalach prowadzono badania warunków cieplnych w salach operacyjnych, w których wymagana jest bardzo wysoka dokładność zapewnienia warunków cieplnych i wilgotnościowych [15], 1[6]. Natomiast inną grupę pomieszczeń, w których również wysoka dbałość o warunki cieplne powinna być priorytetowa, stanowią standardowe sale chorych [9], [14]. W szpitalnych salach chorych przebywają pacjenci o różnym stanie zdrowia, są oni często osłabieni, a sporą grupę pacjentów stanowią osoby starsze. Wszystkie te aspekty uzasadniają potrzebę stosowania najwyższych wymagań w zakresie komfortu cieplnego, które zgodnie z normą PN-EN 15251 [9] powinny odpowiadać kategorii A, a więc wskaźnik PMV powinno zawierać się w granicach od -0,2 do +0,2. Na przestrzeni ostatnich lat badania warunków cieplnych w salach chorych prowadzone były w [...]

Komfort cieplny w szpitalnych salach operacyjnych w świetle dokumentów prawnych i normatywnych DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przegląd i analizę porównawczą wymagań technicznych w zakresie zapewnienia komfortu cieplnego użytkownikom szpitalnych sal operacyjnych (personelowi medycznemu i pacjentom) przedstawionych w polskich aktach prawnych i wytycznych projektowych oraz w normach zagranicznych.1. Wstęp Oficjalne krajowe piśmiennictwo dotyczące komfortu cieplnego użytkowników szpitalnych sal operacyjnych (pacjenci oraz personel medyczny) obejmuje następujące dokumenty: - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami [1], - Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [2], - Dz.U. 2011 nr 31 poz. 158 z późn. zm.: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, wraz z późniejszymi zmianami [3], ● PN-EN 12831:2006: Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego [8] - oraz powstałe przed niemal trzydziestoma laty "Wytyczne projektowania szpitali ogólnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt 5 - Wentylacja i Klimatyzacja" [4]. W odniesieniu do środowiska cieplnego w salach operacyjnych, informacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia [3] są lakoniczne - nie zapisano w nim, które parametry mikroklimatu w szpitalnej sali operacyjnej mają być kontrolowane, jedynie, że w szpitalnych salach operacyjnych należy stosować "wentylację nawiewno- wywiewną lub klimatyzację zapewniające parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń" [3]. Zdecydowanie precyzyjniej podane s[...]

Odczucia cieplne chirurgów i personelu medycznego podczas prowadzenia operacji - wstępne wyniki badań ankietowych DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących odczuć cieplnych chirurgów i personelu medycznego w celu stwierdzenia, jak warunki środowiska cieplnego panujące w salach operacyjnych w istniejących szpitalach, są odbierane przez użytkowników.1. Wstęp W artykule [1] przedstawiono przegląd regulacji i wytycznych odnośnie do środowiska cieplnego panującego w salach operacyjnych. Wskazano, że problem komfortu cieplnego pracowników jest traktowany w obowiązujących dokumentach marginalnie, jedynie w normach zagranicznych problem ten jest uwzględniany. Pomimo braku tego rodzaju zapisów w polskich dokumentach możliwe jest uwzględnianie odczuć cieplnych chirurgów i personelu medycznego podczas projektowania nowych obiektów lub też modernizacji jednostek już istniejących. W celu stwierdzenia, jak warunki środowiska cieplnego panujące w salach operacyjnych w istniejących szpitalach, są odbierane przez użytkowników, przeprowadzono ankietę wśród lekarzy chirurgów i personelu medycznego. W niniejszym artykule przedstawiono wstępne wyniki ankiet, na podstawie których można już wskazać ogólną tendencję. Badania ankietowe będą definitywnie zakończone w 2016 r. 2. Ankieta dotycząca odczuć cieplnych chirurgów i personelu medycznego Ankieta została przygotowana w ramach projektu realizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB i jest dostępna pod adresem www.ciop.pl/salaoperacyjna. Informacja o ankiecie została rozesłana do dyrektorów przeszło 600 polskich szpitali i klinik, w których wykonywane są zbiegi w salach operacyjnych. Do czasu opracowania niniejszego artykułu uzyskano 146 wypełnionych zwrotnych ankiet. Ankieta składa się z 24 pytań podzielonych na 4 części. W pierwszej części występują pytania związane z informacjami o respondenta[...]

Subiektywne oceny pacjentów dotyczące środowiska wewnętrznego w salach chorych. Część I DOI:10.15199/9.2017.8.6

Czytaj za darmo! »

Środowisko cieplne jest jednym z elementów wpływających na odbieranie warunków środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach. W wielu przypadkach temat ten jest jednak traktowany pobocznie, ze względu na powszechne przekonanie, że każdy użytkownik może w każdej chwili założyć/zdjąć dodatkowy element odzieży lub też zmienić nastawę termostatu przy grzejniku itp. Tymczasem istnieją pomieszczenia, w których przebywają osoby nie mające możliwości dostosowania swojej aktywności czy też zestawu odzieży do panujących warunków, a jednocześnie ze względu na swój stan zdrowia i niską aktywność fizyczną są bardziej wrażliwe na zmiany parametrów środowiska wewnętrznego. Do takiej grupy użytkowników należą m.in. pacjenci przebywający w szpitalach. Wymagania odnośnie do środowiska wewnętrznego poszczególnego rodzaju sal chorych (np. sale pooperacyjne, sale chorych na OIOM czy też izolatki) są bardziej restrykcyjne i zależą w dużej mierze od stanu zdrowia pacjentów oraz charakterystyki choroby [2], [3], natomiast mniej re336 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/8 (2017) strykcyjnie traktowane są standardowe sale chorych, które, zgodnie z normą PN-EN 15251:2012 [5], można zakwalifikować do pomieszczeń kategorii I, zatem z wysokim poziomem oczekiwań, używanych przez osoby bardzo wrażliwe, wątłe, o specjalnych wymaganiach jak osoby niepełnosprawne, chorzy, bardzo małe dzieci i osoby starsze. Zgodnie z zapisami tej normy w budynkach wyposażonych w mechaniczne chłodzenie wskaźnik PMV [4] powinien wynosić w granicach -0,2 < PMV < +0,2, a PPD < 6%. Dodatkowo w projekcie normy prPN-prEN 16798 [1] dołożono informacje dotyczące granic dyskomfortu lokalnego, tj.: DR < 10%, a zatem maksymalna prędkość powietrza zimą 0,1m/s, latem - 0,12m/s; maksymalna różnica temperatury powietrza między głową a kostkami - 2oC (co odpowiada PD < 3%); temperatura podłogi między 19oC a 29oC (co odpowiada PD < 10%); maksymalna asymetria temperatury promieniowania z[...]

 Strona 1