Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MARTA GOSZ"

Magazyny ciepła ze złożem naturalnym i złożem na bazie materiałów zmiennofazowych DOI:10.15199/33.2016.01.14


  Wartykule zaprezentowano możliwości wykorzystania magazynowania energii w budownictwie z wykorzystaniemmateriałów zmiennofazowych oraz nowoczesnychmateriałów konstrukcyjnych. Pokazano historyczne i najnowsze rozwiązania magazynów i obiektów budowlanych z nimi współpracujących. Autorzy dokonali przeglądu rozwiązań mogących mieć zastosowanie w warunkach polskich do magazynowania energii cieplnej i chłodu.Artykuł pokazuje, że istotnym elementem mogącym zapewnić rozwój gospodarki niskoemisyjnej, przyjaznej dla środowiska oraz zdrowia człowieka są nowoczesne systemy ogrzewania na bazie źródeł energii odnawialnej oraz zużywające wmożliwiemałymstopniu energię pochodzącą z klasycznych układów "węglowych", posiadające magazyny energii. Słowa kluczowe: magazyn energii, materiał zmiennofazowy, złoże naturalne, stratyfikacja ciepła, energia odnawialna.do 1) Politechnika Gdańska,WydziałMechaniczny *) Autor do korespondencji: e-mail: rafandrz@pg.gda.pl Magazyny ciepła ze złożem naturalnym i złożem na bazie materiałów zmiennofazowych Heat storage with natural bed and bed with phase change materials dr inż. Rafał Andrzejczyk1)*) mgr inż. Marta Gosz1) Streszczenie.Wartykule zaprezentowano możliwości wykorzystania magazynowania energii w budownictwie z wykorzystaniemmateriałów zmiennofazowych oraz nowoczesnychmateriałów konstrukcyjnych. Pokazano historyczne i najnowsze rozwiązania magazynów i obiektów budowlanych z nimi współpracujących. Autorzy dokonali przeglądu rozwiązań mogących mieć zastosowanie w warunkach polskich do magazynowania energii cieplnej i chłodu.Artykuł pokazuje, że istotnym elementem mogącym zapewnić rozwój gospodarki niskoemisyjnej, przyjaznej dla środowiska oraz zdrowia człowieka są nowoczesne[...]

Tradycyjna lodownia ekoenergetyczny magazyn żywności DOI:


  Efektem rosnącej populacji oraz gwałtownego rozwoju społecznego i gospodarczego jest zwiększone zapotrzebowanie na produkty żywnościowe, a co za tym idzie ilość zużywanej energii do ich produkcji. Właśnie produkcja tej energii powoduje wzrost zanieczyszczenia środowiska oraz zmiany klimatyczne. Dodatkowo w technice chłodniczej nadal dominują sprężarkowe urządzenia chłodnicze wykorzystujące, jako czynniki, substancje robocze mogące wywoływać efekt cieplarniany, co również potęguje destrukcyjne procesy. Jedynym sensownym rozwiązaniem tego problemu jest sięgnięcie po naturalne zasoby i technologie sprzyjające ochronie środowiska. Lodownia to magazyn żywności wykorzystywany przed epoką sprężarkowych urządzeń chłodniczych. Było to specjalne pomieszczenie o właściwościach izolacyjnych, z odpowiednio zaprojektowanym, wewnętrznym systemem cyrkulacji powietrza i specjalnym systemem tzw. wejścia-wyjścia. Nieodzownym elementem tego systemu była wydzielona część, w której magazynowano bryły lodu. Według zasady systemu należało zmagazynować odpowiednią ilość lodu o pojemności cieplnej tak dużej, aby możliwe było pokrycie zysków ciepła. W Polsce takie lodownie posiadały zazwyczaj bogate rodziny szlacheckie, a także kupcy i większe zakłady przetwórcze. W lodowni można było przechowywać zarówno owoce i warzywa, jak też wstępnie przetworzone mięsa, sery czy inne przetwory mleczne. Lód w porze zimowej był najczęściej pozyskiwany z rzek lub jezior i magazynowany w lodowniach. W okresie wiosennym i letnim następował systematyczny rozładunek i załadunek lodowni, w zależności od potrzeb. To dzięki temu towary sezonowe - owoce i warzywa - były dostępne przez cały rok i możliwa była nawet produkcja sorbetów i lodów. Rozwiązania te nie były tak powszechne, jak obecne systemy chłodzenia, ze względu na koszty inwestycyjne oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej przestrzeni. Niewątpliwą zaletą lodowni jest jej neutralny wpływ na środowisko. Lód n[...]

Wykorzystanie magazynu chłodu w kompaktowej komorze przechowalniczej DOI:10.15199/65.2018.12.7


  Sezon letni z wysokimi temperaturami to czas wzmożonego zapotrzebowania na chłodzenie żywności. Wycieczki i pikniki bywają znacznie przyjemniejsze, gdy istnieje możliwość obniżenia temperatury zabranych ze sobą produktów spożywczych. Do tego celu najczęściej wykorzystuje się tzw. chłodziarki turystyczne, czyli przenośne komory chłodnicze. Urządzenia te mają zastosowanie nie tylko w gospodarstwach domowych, ale także w branżach komercyjnych, to jest gastronomii, transporcie, handlu, a nawet w branży medycznej czy laboratoryjnej. Takie rozwiązania pozwalają dłużej zachować jakość i świeżość produktów, ograniczając wpływ niekorzystnych czynników zewnętrznych. Dla produktów wrażliwych na temperaturę jej zmiana w trakcie przechowywania i transportu bywa jednym z głównych czynników wpływających na obniżenie ich jakości i trwałości. Dotyczy to nie tylko produktów wymagających chłodzenia, ale także tych gorących, w przypadku których spadek temperatury może skrócić okres ich przydatności do spożycia. By zapobiec stratom ciepła przez opakowanie, należy produkty żywnościowe zabezpieczyć, utrzymując odpowiednie dla nich warunki. W tabeli 1 przedstawione zostały parametry właściwego przechowywania dla wybranych produktów. W gastronomii istnieje zbiór zasad [1] określający maksymalny czas transportu gotowych potraw oraz temperaturę przechowywania tych produktów. Ogólnie potrawy zamrożone należy transportować w -18°C, potrawy serwowane na zimno (poddane obróbce termicznej, a następnie schłodzone) w +4°C, serwowane na gorąco zaś w +60°C, a czas ich przewozu nie może przekraczać dwóch godzin. Sposób pakowania jest kluczowym aspektem dla żywności zamrożonej. Utrzymanie optymalnych warunków pozwala zachować wysoką trwałość produktów oraz zminimalizować ewentualne straty, które mogłyby wyniknąć z ich rozmrożenia. Produkty, które uległy rozmrożeniu, nie mogą być zamrażane ponownie, gdyż może to grozić zatruciem pokarmowym. Żywność zawiera mik[...]

Magazynowanie ciepła i chłodu uzyskanych dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego z silników jednostek morskich DOI:10.15199/9.2016.11.4


  Przetworzenie ciepła odpadowego ze spalin silników diesla stwarza możliwości jego wykorzystania do ogrzewania, chłodzenia, a także wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe jest obniżenie kosztów zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach na statku. W dalszej części autorzy omówili możliwości magazynowania ciepła bądź chłodu w celu pokrycia późniejszego zapotrzebowania. Opisane zostały różne materiały wypełniające magazyny ciepła, różniące się właściwościami, przez co wpływa na wymiary zasobników. Projektowanie tego typu systemów na statkach można wspomagać oprogramowaniem służącym do modelowania parametrów cieplnych z uwzględnieniem czynników otoczenia i pogodowych na trasach pokonywanych przez jednostki pływające.1. Wstęp Typowe silniki diesla, wykorzystywane w napędach jednostek pływających, podczas spalania paliwa emitują do środowiska duże ilości zanieczyszczeń, takich jak np. tlenki siarki czy azotu. Przepisy dotyczące emisji szkodliwych związków na obszarach morskich na poziomie globalnym reguluje Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organization - IMO), a międzynarodowa konwencja MARPOL [8] jest najważniejszym postanowieniem w kwestii zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska morskiego przez statki. Zgodnie z raportem IMO [9] żegluga generuje 3,3% globalnej emisji CO2. Szacuje się, że jeśli nie zostaną podjęte działania zmniejszające ten wskaźnik, to emisja gazów cieplarnianych przez żeglugę do 2050 roku może wzrosnąć nawet o 250%. Poza degradacyjnym wpływem na środowisko emisji spalin, dostępność paliw cały czas się zmniejsza, a to przekłada się na czynnik ekonomiczny, czyli wyższe prawdopodobieństwo wzrostu cen ropy. W tej sytuacji dobrą praktyką staje się dążenie do odzyskania jak największej ilości ciepła odpadowego powstającego podczas pracy silnika. Sprawność silników diesla wynosi 48%-51% [4], co oznacza, że tyle energii przekazywane jest na wał, jako napęd silnika. P[...]

Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników napędowych jednostek pływających Cześć 1. Wykorzystanie ciepła do napędu urządzeń chłodniczych DOI:10.15199/9.2017.2.5


  Energia chemiczna paliwa jest w wielu przypadkach zaledwie w połowie wykorzystana jako energia napędowa silnika. Pozostała część jako ciepło odpadowe przekazywana jest do otoczenia. Dzięki odpowiednim układom przetwarzania ciepło ze spalin można wykorzystać do wytwarzania chłodu lub jako ciepło użytkowe, w systemach HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning - ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Tym samym koszty pracy jednej z kluczowych instalacji jednostki pływającej mogą ulec znacznej redukcji. W artykule opisano układy umożliwiające odzyskiwanie ciepła odpadowego i jego wykorzystania na statkach do chłodzenia. Oprócz przybliżenia zasady działania wspomnianych układów zaprezentowano tu także przykłady konkretnych rozwiązań. Ponadto porównano wydajność oraz koszty inwestycyjne omawianych urządzeń. Według autorów umożliwia to wybór optymalnego rozwiązania w określonych warunkach.1. Wstęp Statki oceaniczne używane do żeglugi w większości są wyposażone w silniki wysokoprężne spalinowe, tzw. silniki diesla. W porównaniu z innymi rodzajami silników ich główną zaletą jest względnie niski koszt paliwa połączony z wysoką sprawnością konwersji energii. Sprawność silnika wysokoprężnego wynosi jednak maksymalnie 48%-51% [1], a pozostała część ciepła uzyskana ze spalania paliwa odprowadzana jest do otoczenia w formie ciepła odpadowego (rys.1). Od dawna prowadzone są prace zmierzające do optymalizacji pracy silników z jednoczesnym zmniejszeniem emisji ciepła odpadowego. Takie Rys. 1. Analizowany układ napędu jednostki pływającej (opracowanie własne) Fig. 1. Analysed watercraft drive system 80 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/2 (2017) Czynnik parowy o niskim ciśnieniu rozwiązania polegają przede wszystkim na odpowiedniej konfiguracji silnika i procesu spalania paliwa, które umożliwią lepsze jego wykorzystanie [11]. Mimo wyraźnego rozwoju nowych koncepcji w tej dziedzinie ich dalszy postęp jest trudny do osiągnię[...]

Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników jednostek pływających Cześć 2. Wykorzystanie ciepła do ogrzewania DOI:10.15199/9.2017.4.6


  W pierwszej części artykułu (COW 2/2017) omówiono możliwości wykorzystania nieużytkowej energii chemicznej paliwa do chłodzenia jednostek pływających. W drugiej części autorzy opisali systemy pozwalające wykorzystać tę energię do ogrzewania. Oprócz opisania budowy układów pozwalających na wykorzystanie ciepła odpadowego do ogrzewania, porównano je pod względem wydajności. Podjęto także próbę wskazania rozwiązania o najwyższej efektywności energetycznej.1. Wstęp W artykule opisano zagadnienia dotyczące wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzewania. W jednostkach pływających ogrzewanie zapewnia komfort cieplny w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi. Ciepło odpadowe wykorzystywane jest również do podgrzania wody użytkowej, a także wody balastowej oraz ciężkich frakcji oleju napędowego, spalanego w dwusuwowych silnikach wolnoobrotowych. Jak wspomniano w pierwszej części artykułu (COW 2/2017), system ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) jest obiegiem największym ‒ po układzie napędowym; powoduje największe zużycie energii, a jest on zasilany energią elektryczną z generatorów. Koncepcje węzłów odzyskiwania ciepła mogą być analogiczne do opisanych w części pierwszej artykułu. Zależnie od koncepcji oraz potrzeb ciepło odpadowe z silnika można wykorzystać ze spalin (22,3% energii niewykorzystanej do napędu statku) lub z wody chłodzącej silnik (5,2%) [9]. Układ ogrzewania może być również zasilany standardowo, czyli za pomocą energii elektrycznej (wytworzonej jednak z odzyskanej energii), gorącej pary (najczęściej do podgrzewania powietrza) lub wody - jako ciepłą wodę użytkową, do centralnego ogrzewania itp. 2. Sposoby wykorzystania ciepła odpadowego na potrzeby grzewcze Opisane poniżej sposoby otrzymywania ciepła z energii odpadowej charakteryzują ogólną koncepcję zastosowania danego rozwiązania. W każdym przypadku możliwe jest modelowanie tych układów w celu uzyskania optymalnych rezultatów [...]

 Strona 1