Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Marć"

Możliwości wykorzystania w praktyce analitycznej sorbentów polimerowych z odciskiem molekularnym do wyodrębniania i/lub wzbogacania analitów z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych z próbek środowiskowych DOI:10.15199/62.2017.6.24


  Sorbenty typu MIP Według informacji opublikowanych przez ekspertów z Komisji Sztokholmskiej substancje chemiczne z grupy TZO definiowane są jako związki, które po wprowadzeniu do środowiska pozostają niezmienione przez długi czas, ulegają akumulacji w organizmach żywych (głównie w tkankach tłuszczowych) oraz wykazują toksyczne działanie na te organizmy, w tym na ludzi i zwierzęta1, 2). W celu uzyskania miarodajnej informacji analitycznej na temat związków chemicznych zaliczanych do grupy TZO, takich jak polichlorowane bifenyle, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polibromowane etery difenylowe i krótkołańcuchowe chlorowane parafiny, stosowane są wieloetapowe procedury badawcze3, 4). Najbardziej czasochłonny, pracochłonny oraz wymagający największych nakładów sprzętowych jest etap prawidłowego przygotowania próbek środowiskowych do analizy. Najczęściej jest on związany z (i) wyodrębnianiem i/lub wzbogaceniem zdefiniowanego związku chemicznego lub grupy związków chemicznych z określonej próbki środowiskowej oraz z (ii) usunięciem lub znacznym zmniejszeniem wpływu matrycy na wynik analizy poprzez obniżenie zawartości związków w znaczny sposób utrudniających uzyskanie wyniku, który będzie źródłem miarodajnej informacji analitycznej5). W codziennej praktyce laboratoryjnej na etapie przygotowania próbek środowiskowych do analizy (włączając w to etap wydzielania i/lub wzbogacania analitów) wykorzystuje się m.in. (i) ekstrakcję rozpuszczalnikową w układzie ciało stałe-ciecz lub ciecz-ciecz, (ii) ekstrakcję z wykorzystaniem aparatu Soxhleta, (iii) ekstrakcję rozpuszczalnikową wspomaganą ultradźwiękami lub promieniowaniem mikrofalowym oraz (iv) przyspieszoną ekstrakcję za pomocą rozpuszczalnika (ASE). Ponadto, coraz częściej na tym etapie stosowane są różnego typu rozwiązania aparaturowe w dziedzinie techniki SPE. Każda z tych technik ma zarówno zalety, jak i ograniczenia6, 7). Ważne jest, aby zgodnie z filozofią zie[...]

 Strona 1