Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Maciej JAROSZEWSKI"

Wpływ udarów prądowych na zjawiska starzeniowe w ceramice warystorowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ impulsów prądowych na właściwości elektryczne warystorów ZnO. Zjawiska starzeniowe badano metodą analizy odpowiedzi dielektrycznej w zakresie częstotliwości od 40 Hz do 10 MHz. Abstract. (The influence of current impulses on degradation phenomena in varistor ceramic). This paper presents the effect of impulse current on the electrical properties of ZnO varistor Th[...]

Pomiary prądów elektryzacji estrów naturalnych w układzie z wirującą tarczą DOI:10.15199/48.2016.10.21

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę związaną z tworzeniem się podwójnej warstwy ładunku i elektryzacją statyczną transformatorów mocy. Przedstawiono wyniki pomiarów prądów elektryzacji w transformatorowym oleju biodegradowalnym uzyskane metodą wirującej tarczy. Abstract. The article presents the problems connected with the formation of double layer of charge and static electrification of power transformers. The results of electrification currents measurements in transformer biodegradable oil, obtained by rotating disc method, are presented. (Electrification currents measurements of natural ester obtained by rotating disc method). Słowa kluczowe: podwójna warstwa ładunku, elektryzacja statyczna, olej transformatorowy, ester naturalny. Keywords: double chargé layer, static electrification, transformer oil, natural ester. Wstęp Niezawodność dostaw energii elektrycznej jest kluczowym aspektem strategii spółek operatorskich, w które wpisuje się m.in. rozbudowa połączeń pomiędzy systemami elektroenergetycznymi [1], czy - w mniejszej skali - odpowiednia konfiguracja sieci zasilających obiekty przemysłowe [2]. Przesłanką do intensyfikacji tych działań są niewątpliwie aspekty ekonomiczne narzucone przez uregulowania taryfowe, w których koszt strat przypadający na jednostkę niedostarczonej energii jest pięć do dziesięciu razy wyższy od jej ceny [3]. Niezawodność dostaw energii elektrycznej jest funkcją niezawodności elementów składowych systemu przesyłowego. Transformatory elektroenergetyczne stanowią najliczniejszą i zarazem newralgiczną grupę urządzeń systemu przesyłowego. Jakkolwiek charakteryzują się one dużą niezawodnością, to jednak ich awarie mają bardzo poważne konsekwencje techniczne jak i ekonomiczne. Spośród głównych przyczyn uszkodzeń transformatorów w polskim systemie elektroenergetycznym wymienia się miejscowe osłabienie izolacji (37%) [4]. Taka statystyka pokazuje jednak jedynie ilość awarii. Jeżeli weźmie się pod uwagę[...]

Wyładowania niezupełne na izolatorach kompozytowych DOI:10.15199/48.2016.10.40

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych powierzchniowych wyładowań niezupełnych na modelowych izolatorach kompozytowych z osłoną z kauczuku silikonowego typu HTV o różnym kształcie osłon i różnym stopniu zestarzenia ich powierzchni. Wykazano, że wyniki pomiarów wyładowań niezupełnych mogą być wykorzystane w ocenie diagnostycznej stanu powierzchni izolatorów kompozytowych z eksploatacji. Abstract. In the paper results of the comparison tests of the partial discharges on the surface of model HTV composite insulators were shown. Insulators differed in shape of housings and degree of aging their surfaces. It has been shown that the results of the measurement of partial discharges can be used in the diagnostic evaluation of composite insulators in service. (Partial discharges on the composite insulators surfaces). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, wyładowania niezupełne, diagnostyka, odporność starzeniowa. Keywords: composite insulator, partial discharges, diagnostic, aging resistance. Wstęp Zastosowanie wysokonapięciowych izolatorów kompozytowych w liniach napowietrznych stanowi obecnie atrakcyjną alternatywę dla izolatorów klasycznych - ceramicznych i szklanych. Ich zalety zostały docenione w wielu krajach, a blisko czterdziestoletnie doświadczenia eksploatacyjne zaowocowały opracowaniem już czwartej ich generacji. Znaczący postęp w dziedzinie produkcji materiału osłon i rdzeni jak również poprawa procesu technologicznego produkcji spowodowały wyeliminowanie niektórych wad pierwszych konstrukcji oraz zwiększyły ich odporność starzeniową w warunkach eksploatacyjnych [1]. W czasie opadów atmosferycznych oraz mgły właściwości hydrofobowe powierzchni polimerowych osłon izolatorów ograniczają rozwój prądu upływu uniemożliwiając tworzeniu się ciągłej warstwy przewodzącej [2]. Stopniowa utrata hydrofobowości spowodowana narażeniami eksploatacyjnymi może prowadzić do pojawienia się groźnych wyładowań powierzchniowych [3-5].[...]

Metoda określenia wartości parametrów wewnętrznych modelu warystora na podstawie pomiaru wartości chwilowych prądu i napięcia

Czytaj za darmo! »

Beziskiernikowe ograniczniki przepięć, których aktywną część stanowią warystory oparte na tlenku cynku, spełniają coraz powszechniej rolę układów ochrony izolacji urządzeń elektroenergetycznych. Szczególnie istotny stał się więc problem oceny stanu funkcjonalnego warystorów. Z tego względu szczególnie interesujące jest określenie schematu zastępczego warystora ZnO i jego parametrów. Abstract. ([...]

Wykrywanie zwarć łukowych w przesyłowych liniach elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Samoczynne ponowne załączanie (SPZ) stanowi bardzo efektywny sposób poprawy pewności pracy systemu elektroenergetycznego. Załączenie na zwarcie trwałe może być jednak niebezpieczne dla niektórych urządzeń elektroenegetycznych. W związku z tym, w niniejszej pracy proponuje się metodę umożliwiającą zapobieganie załączeniu na zwarcie trwałe. Metoda opiera się na estymacji w czasie rzeczywistym para[...]

Ograniczniki przepięć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Podano wybrane wiadomości dotyczące przepięć piorunowych w napowietrznych liniach elektroenergetycznych i właściwości warystorów ZnO. Opisano konstrukcje liniowych ograniczników przepięć z zewnętrzną przerwą powietrzną oraz ograniczników bezprzerwowych. Przedstawiono rozwój zastosowań liniowych ograniczników przepięć na świecie. Abstract. Selected informations about lightning overvoltages in power lines and properties of ZnO varistors are given. The construction of line surge arresters with external air gap and gapless line arresters are described. The development of applications of line surge arresters in the world are presented (Surge arresters in overhead power lines). Słowa kluczowe: linia elektroenergetyczna, przepięcie piorunowe, ogranicznik przepięć. Keywords: power line, lightning overvoltage, surge arrester. Wstęp Duże wymiary i wielka rozległość napowietrznych linii elektroenergetycznych powodują, że są one szczególnie narażone na zakłócające działanie wyładowań atmosferycznych. Powstające przepięcia wywołują przeskoki elektryczne i zwarcia na izolatorach, a także przemieszczając się wzdłuż linii w postaci fal wędrownych docierają do stacji, mogąc powodować uszkodzenia zainstalowanych tam urządzeń. Z tego względu wypracowanie odpowiedniej strategii ochrony odgromowej i przepięciowej linii elektroenergetycznych stanowi bardzo istotny problem. W tę strategię doskonale wpisuje się instalowanie liniowych ograniczników przepięć, coraz powszechniejsze na świecie. Koncepcja szerokiego zastosowania ograniczników przepięć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych nie jest nowa. Już ponad 50 lat temu rozpatrywano celowość i ekonomiczno-techniczne możliwości instalowania w liniach odgromników wydmuchowych [1]. Jednak realne warunki realizacji tej koncepcji powstały po:  odkryciu w połowie lat 1970. warystorów z tlenku cynku (ZnO);  opanowaniu w następnych latach masowej produkcji warystorów ZnO i obniżeniu[...]

Wpływ podłoża na właściwości dielektryczne plazmowych pokryć węglowych

Czytaj za darmo! »

W procesie nakładania cienkich pokryć węglowych na powierzchnię wybranych włóknin polimerowych zastosowano metodę niskotemperaturowej plazmy wyładowań jarzeniowych. Stwierdzono, że o konduktancji powierzchniowej nakładanej warstwy węglowej decyduje przede wszystkim struktura powierzchni podłoża, która zależy zarówno od rodzaju materiału włókniny, jak i jej gramatury. Abstract. In the process of putting thin layer carbon coatings onto the selected nonwoven fabrics the method of low temperature glow discharges plasma was used. It was found out that the morphologic structure which is depends on type and basis weight of the nonwoven fabric has a considerable influence on the surface resistance of carbon films. (Influence of substratum on dielectric properties of plasma carbon films). Słowa kluczowe: pokrycie plazmowe, węgiel, włóknina polipropylenowa, spektroskopia impedancyjna. Keywords: plasma deposition, carbon, polypropylene fabric, impedance spectroscopy. Wprowadzenie Jednym z rozwiązań materiałowych stosowanych w technice ekranowania pola elektromagnetycznego są cienkowarstwowe pokrycia przewodzące. Zapewniają one mniejszy ciężar i często mniejsze koszty w stosunku do grubych ekranów metalowych. Dodatkowe wymagania, jakie muszą spełniać te pokrycia, to dobra przyczepność do podłoża, jednorodność nakładanej warstwy, trwałość oraz odporność na korozję i utlenianie. Ostatnio coraz większe zastosowanie w technice ekranowania pola elektromagnetycznego znajduje depozycja cienkowarstwowych struktur przy wykorzystaniu metod plazmowych [1, 2]. Nasza propozycja to ekrany w postaci włóknin polimerowych z cienkowarstwowym pokryciem węglowym uzyskiwanym metodą niskotemperaturowej plazmy wyładowań jarzeniowych. O wyborze rodzaju podłoża zadecydowały przede wszystkim specyficzne właściwości mechaniczne (elastyczność, wytrzymałość, lekkość) oraz stosunkowo niska cena włóknin polimerowych. Ich właściwości mechaniczne umożliwiają realizację ek[...]

Insulating barriers efficiency on the dielectric strength of organic ester oil gaps DOI:10.15199/48.2018.10.24

Czytaj za darmo! »

The insulation system of oil-filled power transformers consists of a solid insulation - pressboard barriers and spacers, and insulating liquid - transformer oil. The use of paper and oil insulation results from the following reasons: - Synergistic effect in puncture resistance of oil impregnated paper - dielectric strength of the paper-oil system is much higher than its components separately, - The possibility of relatively easy isolation, with a complex geometry with an efficient cooling system. The favourable effect of insulating barriers on the dielectric strength of fluids (gas or oil) gaps is well known for a long time and is used in many high-voltage devices, in particular in power transformers. According to the different results reported in literature, the insertion of a barrier between a sharp electrode (point, conic …) and a plane electrode immersed in fluid, improves the dielectric strength of oil gaps. The barrier acts as a geometric obstacle on the way of discharge development. Indeed, the injected charges at the sharp electrode accumulate on the surface of the barrier making the barrier to behave like a floating potential plane electrode. As a result, the electric field between the barrier and the flat electrode becomes uniform. Thus the insulation system will be divided into two parts: the space between the sharp electrode and the barrier (divergent electrodes system),[...]

Włókniny polipropylenowe z węglowym pokryciem plazmowym w technice ekranowania pola EM

Czytaj za darmo! »

W pracy podjęto próbę wykorzystania metody niskotemperaturowej plazmy wyładowań jarzeniowych do wytwarzania przewodzących pokryć węglowych na włókninach polipropylenowych do zastosowania w technice ekranowania pola elektromagnetycznego. Warstwy uzyskiwano z fazy gazowej (propan - butan). Otrzymanie warstw przewodzących wymaga dalszych badań. Abstract. This work attempted to try to use method of[...]

 Strona 1  Następna strona »