Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"LIDIA NAPIERALSKA"

Komputerowy system przedstawiania układalności odzieży

Czytaj za darmo! »

Układalność jest jednym ze wskaźników charakteryzujących wygląd wyrobu włókienniczego. Ma ona znaczenie przede wszystkim dla wyrobów odzieżowych, szczególnie damskich, oraz wyrobów zasłonowych. Pod pojęciem układalności rozumie się zdolność wyrobu do tworzenia fałd pod wpływem siły ciężkości. Fizycznie układalność jest wynikiem wzajemnego oddziaływania sztywności zginania i masy wyrobu [1]. [...]

Koncepcja modułowa kształcenia konstruktorów odzieży odpowiedzią na potrzeby firm konfekcyjnych

Czytaj za darmo! »

W ramach projektu LORIS TEX "Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny" współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich "Tricotextil" (obecnie Instytut Włókiennictwa) był koordynatorem i rea[...]

Oznaczanie wyrobów konfekcyjnych i sposobu ich konserwacji

Czytaj za darmo! »

System symboli graficznych do oznaczania sposobu konserwacji wyrobów tekstylnych utworzony został przez organizację GINETEX (International Association for Textile Care Labelling). Symbole te, zarejestrowane jako międzynarodowe znaki towarowe zostały za zgodą GINETEX wykorzystane do opracowania normy międzynarodowej EN ISO 3758:2005.Istnieje ona w trzech oficjalnych wersjach (angielskiej, francuskiej oraz niemieckiej) i obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a zawarty w niej system symboli konserwacji jest jedynym dopuszczalnym do stosowania na obszarze Wspólnoty.Polską wersję tej nomy - PN EN ISO 3758:2006 Tekstylia - System oznaczania sposobu konserwacji w postaci symboli graficznych zatwierdzono 22 maja 2006 r. Ma ona ten sam status, co wersje oficjalne i zastępuje dotych[...]

Analiza potrzeb przemysłu odzieżowego w zakresie doskonalenia kadr konstruktorów odzieży. Część I

Czytaj za darmo! »

Kondycja finansowa każdego przedsiębiorcy zależy w dużej mierze od konkurencyjności firmy. Na konkurencyjność przedsiębiorstwa wytwarzającego wyroby odzieżowe znaczący wpływ ma skuteczność polityki marketingowej, a zwłaszcza szybkość reagowania na ciągle zmieniające się potrzeby odbiorców. Rynek producentów odzieży jest specyficzny, ze względu na cyklicznie zmieniające się kanony mody, co generuj[...]

Wykorzystanie bezdotykowej metody kompleksowych pomiarów ciała do projektowania ubiorów

Czytaj za darmo! »

Parametry wymiarowe charakteryzujące proporcje ciała człowieka stanowią podstawę projektowania i konstruowania różnorodnych wyrobów okrywających sylwetkę, przy czym najwięcej informacji pomiarowych dotyczy wyrobów odzieżowych. Uwzględniając warunki środowiskowe życia i pracy pobierane wymiary ciała powinny odzwierciedlać sylwetkę w warunkach statycznych oraz dynamicznych. Projektowanie ubioru, zapewniającego zarówno estetykę, jak i ochronę człowieka przed niekorzystnym oddziaływaniem otoczenia, wymaga znajomości kilkudziesięciu cech wymiarowych ciała, zależnie od płci i wieku. W związku z zauważalnymi zmianami zachodzącymi w budowie ciała mieszkańców krajów uprzemysłowionych, w wielu krajach przeprowadzono badania pomiarowe społeczeństwa oraz podjęto starania w celu uaktualni[...]

Pomiary sylwetek ludzkich - porównanie metody manualnej i bezdotykowej

Czytaj za darmo! »

Podstawowym zadaniem pomiarów populacyjnych jest poznanie budowy fizycznej ludności Polski w celu opracowania norm dla różnych wyrobów przemysłowych, których produkcja jest związana z budową człowieka. Do tej pory zarówno w projektowaniu ergonomicznym, jak również w projektowaniu wyrobów odzieżowych opierano się na średnich populacyjnych opartych na wyliczeniach z krajowych badań antropometrycznych przeprowadzanych jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia. Obserwowany od dłuższego czasu trend sekularny (wiekowy, stuletni) powoduje znaczące zmiany parametrów wymiarowych, charakteryzujących proporcje ciała człowieka. Stanowi także jedną z przyczyn niemożności doboru odpowiednich ubrań na własną sylwetkę. Pomimo zmian w proporcjach naszego ciała produkcję odzieży nadal prowadzi s[...]

Ergonomiczne wyroby bieliźniane dla osób długotrwale unieruchomionych


  Celem pracy było sformułowanie wytycznych do projektowania funkcjonalnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych bielizny dostosowanej do ograniczeń ruchowych wynikających z określonych zaburzeń ruchu i zniekształceń ciała spowodowanych podeszłym wiekiem lub kalectwem. Opracowanie funkcjonalnych ubiorów dostosowanych do ograniczeń ruchowych wpłynie na poprawę jakości życia i samopoczucia użytkowników, dając im szansę zwiększenia samodzielności oraz poczucia akceptacji w społeczeństwie. Odpowiednia konstrukcja ubiorów w połączeniu z doborem materiału pozwoli na spełnienie wymagań ergonomicznych, biofizycznych i estetycznych użytkowników. 2. Realizacja badań W ramach tematu przeprowadzono prace doświadczalne, aby ustalić wymagania dotyczące nietypowych ubiorów wykonanych z dzianin o różnych składach surowcowych i strukturach. Uwzględniono specyfikę konstrukcji i modelowania oraz technologię konfekcjonowania wyrobów. 2.1. Określenie potrzeb i preferencji osób o różnym stopniu niepełnosprawności Opracowanie założeń konstrukcyjno-materiałowych odzieży przeprowadzono w oparciu o ankietowe badania środowiskowe w celu określenia potrzeb i preferencji osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Przeprowadzono analizę podstawowych potrzeb w zakresie odzieży ankietując ludzi z różnymi schorzeniami, na podstawie obserwacji, rozmów z pacjentami i ich opiekunami. Osobisty kontakt z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami był niezbędny do właściwego określenia indywidualnych potrzeb, często związanych ze stopniem niepełnosprawności. Kwestionariusz składał się z następujących modułów tematycznych; I. danych personalnych respondentów, II. danych dotyczących stanu zdrowia osób ankietowanych, III. danych dotyczących wyboru ubiorów - pytań o preferencje w zakresie asortymentu odzieży. Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 30% pacjentów wymaga pomocy przy ubieraniu (rys. 1.), zaś szczególne potrzeby osób starszych na stałe leżących w łó[...]

 Strona 1