Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Izabela Zimoch"

Analiza niezawodności w procesie monitoringu sieci wodociągowej

Czytaj za darmo! »

Jednym z celów wdrażania inżynierii bezpieczeństwa w proces zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę jest określenie zasad eksploatacji infrastruktury wodociągowej, minimalizujących wszelkie zagrożenia związane z jej funkcjonowaniem. Nowymi kierunkami badań w tej dziedzinie są analizy ryzyka związane z lokalnym jak i globalnym zanieczyszczeniem wody w sieci wodociągowej. Jakość wody wprowad[...]

Symulacyjne modele jakościowe w procedurach bezpieczeństwa eksploatacji systemów wodociągowych


  W artykule przedstawiono metodykę i procedury analizy bezpieczeństwa eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę w funkcji zmian jakości wody w sieci wodociągowej. Model analizy bezpieczeństwa (opracowany program komputerowy Stany) w oparciu o metodę Monte Carlo wyznacza prawdopodobieństwo występowania systemu w dowolnym jednym z pięciu zdefiniowanych stanów jakościowych określonych stężeniem chloroformu w transportowanej wodzie. W oparciu o wyniki badań rzeczywistych systemów wodociągowych podjęto próbę szacowania ryzyka przekroczenia wielkości dopuszczalnych stężeń chloroformu w wodzie. W analizie uwzględniono zarówno zmienne stany eksploatacji układu technologicznego uzdatniania wody jak i niestabilne warunki funkcjonowania sieci.Zmiany jakości wody podczas jej transportu do konsumenta są zjawiskiem powszechnym, występującym w większości systemów wodociągowych w Polsce. Zakres tych zmian kształtowany jest wieloma czynnikami między innymi: efektywnością uzdatniania wody, parametrami technologicznymi dezynfekcji, stanem sanitarnym sieci wodociągowej oraz hydraulicznymi warunkami pracy systemu zaopatrzenia w wodę (SZW). Odnotowane w ostatnich dziesięcioleciach zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w jednostkach komunalnych skutkuje eksploatacją znacznie przewymiarowanych systemów wodociągowych, co przejawia się między innymi małymi prędkościami przepływu, a co za tym idzie - długimi czasami przetrzymywania wody w podsystemie dystrybucji oraz zmiennymi kierunkami jej transportu. Sytuacja powyższa intensyfikuje odkładanie się w przewodach wodociągowych osadów nie tylko mineralnych, ale również organicznych. Osady te w obecności chloru, stanowiącego ciągle konkurencyjny dezynfekant gwarantujący minimalizację mikrobiologicznego skażeniem wody, zwiększają ryzyko powstawania między innymi ubocznych produktów dezynfekcji (UPD)w tym trihalometanów. Konieczność kontroli zakresu zmian stężenia THM w wodzie dostarczanej konsumentowi wynik[...]

Analiza układu technicznego ujęcia Raba w funkcji niezawodności eksploatacji

Czytaj za darmo! »

Obiekty techniczne współczesnych systemów zaopatrzenia w wodę (SZW), wybudowane w latach sześćdziesiątych i późniejszych ubiegłego wieku, w większości przypadków stanowią układy przewymiarowane, charakteryzujące się blisko 100% rezerwą mocy produkcyjnej. Niewątpliwie taki stan rzeczy jest konsekwencją utrzymującej się od ponad dwudziestu lat tendencji spadkowej zużycia wody przez jej konsume[...]

Operator reliability in risk assessment of industrial systems function Niezawodności operatora w szacowaniu ryzyka eksploatacji systemów przemysłowych DOI:10.12916/przemchem.2014.111


  A review, with 32 refs. of methods for human reliability anal. In particular, the human error assessment and redn. technique and the empirical technique to est. operator errors were presented in detail. Zasadniczym elementem systemu technicznego jest operator, którego zadaniem jest kontrola i zapewnienie poprawnej jego pracy. Dla zrealizowania tak postawionych celów operator powinien podejmować prawidłowe decyzje oraz działać z jak największą wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem. Przedstawiono zagadnienie niezawodności operatora jako jednego z czynników generujących ryzyko w eksploatacji systemów przemysłowych. W oparciu o dokonany przegląd literatury przedstawiono najbardziej powszechne techniki analizy niezawodności człowieka HRA aplikowane do ilościowej oceny niezawodności pracy operatora. Funkcjonowanie systemów technicznych mimo intensywnego rozwoju postępu różnych dyscyplin naukowych ściśle połączone jest z człowiekiem. Człowiek w eksploatacji obiektu technicznego pełni funkcję jego operatora. Błędy ludzkie są jedną z najczęstszych przyczyn awarii systemów technicznych. Obecnie szacuje się, że ok. 80% wypadków technicznych, które można przypisać właśnie błędowi ludzkiemu, powstaje na skutek niewłaściwych decyzji człowieka1). W wyniku nieprawidłowego montażu pylonów przez mechaników doszło do największej amerykańskiej katastrofy lotniczej w 1979 r., w której śmierć poniosły 273 osoby2, 3). Kolejny przykład stanowić może katastrofa pod Szczekocinami w 2012 r., gdzie na skutek pomyłki dyżurnego ruchu doszło do zderzenia dwóch pociągów. W zderzeniu zginęło 16 osób, 51 zostało ciężko rannych, a straty oszacowano na ponad 9 mln zł4). Błędna ocena sytuacji przez maszynistę i nadmierna prędkość spowodowały tragiczne w skutkach wykolejenie pociągu w okolicach Santiago de Compostela w 2013 r. Zatem oczywistym jest, że następstwa poważnych wypadków uwidaczniają się nie tylko w stratach finansowych, lecz mogą również dotycz[...]

Ocena ryzyka zdrowotnego w efekcie zmian stabilności mikrobiologicznej wody w systemie dystrybucji DOI:10.15199/17.2015.1.5


  W artykule omówiono wyniki badań dotyczących oceny sanitarnej wody transportowanej miejską siecią wodociągową. Badania prowadzono w szesnastu seriach badawczych przez pięć miesięcy. Próbki wody pobierano w godzinach największych i najmniejszych przepływów wody, w reprezentatywnych punktach systemu dystrybucji: w studni wodomierzowej oraz na przyłączach i w instalacjach wewnętrznych wybranych obiektów użyteczności publicznej. Jako kryterium oceny zmian jakości wody w systemie dystrybucji przyjęto liczebność mikroorganizmów inkubowanych w temperaturze 22°C przez 72 godziny. Dodatkowo przeprowadzono ocenę ryzyka, na podstawie której sklasyfikowano miejsca poboru próbek wody według zdefiniowanych poziomów ryzyka.Wprowadzenie Systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowią jedno z potencjalnych źródeł rozprzestrzeniania sie patogenów chorobotwórczych, a w szczególności mikroorganizmów powodujących cholerę, dur brzuszny i biegunkę [1-5]. Obecność i wzrost mikroorganizmów w sieci wodociągowej spowodowany jest przez wiele czynników. Kluczowymi przyczynami stymulującymi wzrost mikroorganizmów w systemie dystrybucji są fizyczno-chemiczne parametry jakości wody (temperatura wody, dostępność substratów pokarmowych), niska skuteczność środka dezynfekującego, rodzaj materiału i wiek przewodów wodociągowych, podatności infrastruktury wodociągowej na procesy korozji oraz dostępności miejsc sprzyjających powstawaniu kolonii mikroorganizmów, takich jak końcowe odcinki sieci wodociągowej. W instalacjach wodociągowych wewnątrz budynku możliwość pogorszenia sanitarnej jakości wody, wynika zwłaszcza z jej nocnej stagnacji w sieci, niewielkich przepływów, większego wpływu materiału przewodu na jednostkę objętości wody oraz braku profilaktycznych kontroli wskaźników mikrobiologicznych. Wtórne zanieczyszczenie wody w instalacjach wodociągowych jest zdecydowanie wyższe w porównaniu z wpływem sieci rozdzielczej na jakość transportowanej wody [5[...]

Zastosowanie interpolacji przestrzennych, jako jednej z metod geograficznych systemów informacyjnych wyznaczania lokalizacji punktów kontroli jakości wody w systemach wodociągowych DOI:10.15199/17.2015.6.9


  W artykule, do prezentacji algorytmu interpolacji przestrzennej wykorzystano wartości parametru twardość wody. Przeprowadzone analizy oparto na wynikach jakości wody pochodzących z baz danych Głównego Inspektora Sanitarnego dla województwa śląskiego (2012-2014). W analizach wyselekcjonowano tylko te punkty, o przypisanych wartościach granicznych, dla których stężenie parametru wskaźnikowego przyjmowało wartość poniżej 60 [mg/l] i wyższą niż 400 [mg/l]. Tak wyselekcjonowane punkty mogą być wrażliwe na utratę bezpieczeństwa wody. Przeprowadzenie tych analiz dla województwa śląskiego umożliwia znaczne ograniczenie ilości punktów kontroli jakości wody z ponad 1500 do ok 150. Analiza wykazała jednoznacznie, iż wykorzystanie GIS w typowaniu punktów monitoringu umożliwia obniżenie kosztów kontroli zarówno po stronie urzędowej jak i przedsiębiorstwa wodociągowego.Wprowadzenie Początkiem wszelkiego życia na Ziemi było pojawienie sie wody, która stała się podstawą i miarą postępu cywilizacyjnego. Warunkiem niezbędnym do powstania każdego skupiska populacji ludzi był dostęp do wody. Już w starożytnym Rzymie wodę do miasta dostarczano systemem dystrybucji, w skład którego wchodziła sieć akweduktów licząca 420 km, z czego 47 km przebiegało nad powierzchnią ziemi. System ten w ciągu doby dostarczał milion metrów sześciennych wody. Woda była dostarczana do fontann, łaźni i szaletów publicznych oraz do domów bogatej części społeczeństwa. W tym czasie jedyną możliwą kontrolą standardów funkcjonowania takiego systemu zaopatrzenia w wodę, była obserwacja stanu zdrowia biednej części społeczności lokalnej (Akwedukt, wikipedia, 2015). Rozwój cywilizacji wymógł rozwój szeroko rozumianego sektora wodociągowego. Dziś w Polsce około 33,2 mln obywateli korzysta ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, a 5 mln korzysta z własnych ujęć wody (Główny Inspektor Sanitarny, 2012). Postęp technologiczny i techniczny umożliwił r[...]

Analiza przestrzenna utraty bezpieczeństwa dostaw wody jako element procedur zarządzania ryzykiem DOI:10.15199/17.2017.4.12

Czytaj za darmo! »

Zapewnienie dostawy wody o odpowiedniej jakości, w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem jest podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa wodociągowego. Analiza lokalizacji awarii j wraz z czasem odnowy stanowi element procedury szacowania bezpieczeństwa dostaw wody i może wspomagać eksploatatora przy zarządzaniu SZW. Przestrzenna charakterystyka bezpieczeństwa dostaw wody winna być uwzględniana w procedurach wyznaczania reprezentatywnych miejsc kontroli, zapewniających rzetelną ocenę zakresu zmian parametrów jakości wody podczas jej transportu do konsumenta. Celem prezentowanych badań była analiza przestrzenna skutków awarii stanowiąca element wyznaczania obszarów wrażliwych w modelu oceny bezpieczeństwa dostaw wody.1. Wstęp W Polsce zbiorowe zaopatrzenie w wodę to zadanie własne gminy, które realizowane jest przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Do zadań tych należy utrzymanie sprawności urządzeń wodociągowych gwarantujących dostawę wody w wymaganej jakości, ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, w sposób ciągły i niezawodny. Eksploatacja infrastruktury wodociągowej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu jest przyczyną występowania licznych zdarzeń awaryjnych niejednokrotnie powodujących wstrzymanie dostaw wody. W procedurach oceny ryzyka, coraz częściej wdrażanych w codzienne praktyki zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę (SZW), uwzględnia się zarówno funkcjonalne zróżnicowanie infrastruktury wodociągowej, jak i skategoryzowany czas jej odnowy. Wykorzystanie geografi cznych systemów informatycznych dodatkowo umożliwia opracowanie mapy przestrzennego rozkładu utraty bezpieczeństwa dostaw wody. Przestrzenna charakterystyka bezpieczeństwa dostaw wody winna być uwzględniana w procedurach wyznaczania reprezentatywnych miejsc kontroli, zapewniających rzetelną ocenę zakresu zmian parametrów jakości wody podczas jej transportu do konsumenta. Model typowania punktów kontroli oparty na analizie przestrzennej pozwoliłby eksp[...]

 Strona 1  Następna strona »