Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Leszek WALKIEWICZ"

POŁĄCZENIA SPAWANE KORPUSÓW OBRABIAREK LEKKICH I MOBILNYCH ORAZ INNE CECHY KONSTRUKCYJNE TYCH MASZYN DOI:


  W artykule omówiono cechy maszyn lekkich i mobilnych, a także porównano konstrukcję korpusów spawanych i odlewanych. Opisano także czynniki mające wpływ na koszty produkcji. Kolejne zagadnienia to zakres zastosowania oraz umiejscowienie maszyn lekkich w gniazdach i liniach produkcyjnych oraz przykład konstrukcji frezarki lekkiej BĄK do obróbki przedmiotów o niewielkich rozmiarach. S ł o w a k l u c z o w e: mobilność, korpusy spawane, korpusy odlewane.Cechy maszyn lekkich i mobilnych Ze względu na konieczność dostosowania konstrukcji maszyn do aktualnych potrzeb zakładów produkcyjnych, istnieje tendencja do konstruowania maszyn o niewielkich wymiarach i niezbyt ciężkich. Muszą one wyróżniać się: - niewielkimi gabarytami, umożliwiającymi łatwy transport, np. przez rozmiar typowych drzwi przemysłowych,- konstrukcją (masą), dostosowaną do bezpiecznego transportu przez typowe wózki widłowe ogólnego przeznaczenia, - zdolnością tłumienia drgań, stabilnością całej maszyny, - ergonomią, - ekonomiką produkcji i eksploatacji. Maszynami o takich cechach są: tokarka OSA (rys. 1) oraz frezarka BĄK (rys. 2). Praktycznym przykładem jest również mała obrabiarka TRAK 2OP (rys. 3). Rys. 1. Tokarka CNC OSA100 [1] Fig. 2. Lathe CNC OSA100 [1] Rys. 2. Frezarka BĄK Fig. 2. Milling machine BĄK TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTA[...]

URZĄDZENIA WYMIANY I MOCOWANIA NARZEDZI W CENTRUM FREZARSKIM BĄK DOI:


  Modyfikacja centrum frezarskiego BĄK Uwzględniając potrzeby rynku krajowego w zakresie małych frezarek o przesuwach roboczych w osiach X i Y ok. 250 mm jako bazę konstrukcyjną przyjęto centrum frezarskie BĄK [2] i zaproponowano modyfi kację polegającą na wprowadzeniu automatycznej wymiany narzędzi. Wynikła zatem konieczność przekonstruowania modułu wymiany narzędzia wraz ze sposobem mocowania narzędzi. Było to spowodowane niestabilnością dotychczasowej konstrukcji magazynu narzędzi, szczególnie podczas wymiany narzędzi. Istniało zagrożenie poważnego uszkodzenia mechanizmu wymiany. Opis urządzeń mocowania i wymiany narzędzi Umiejscowienie narzędzi w magazynie odbywa się na bazie elementów standardowych, ogólnodostępnych typu wózek oraz szyna prowadząca wraz z zaprojektowanymi elementami mocowania. Typowe położenia magazynu narzędzi wraz z odpowiadającym temu położeniem stołu oraz wózków przedstawiono na rys. 1 i 2. We wrzecionie obrabiarki BĄK zastosowano stożki niezakleszczające się z uwzględnieniem stożka Morse’a. Nominalną średnicę stożka wyznaczono z wzoru [4]: min 2 max sin o x s P d M ⋅ ⋅ ⋅ ≥ μ α gdzie: Ms max - moment skręcający, Px - siła poosiowa, α - półkąt stożka. URZĄDZENIA WYMIANY I MOCOWANIA NARZEDZI W CENTRUM FREZARSKIM BĄK Equipment for the replacement and fi xing of tools in the milling center BĄK Tadeusz KOWALSKI, Leszek WALKIEWICZ S t r e s z c z e n i e: W zmodyfi kowanym centrum frezarskim BĄK zaproponowano automatyczną wymianę narzędzi. W celu zapewnienia stabilności pracy magazynu narzędzi dokonano zmian konstrukcyjnych mechanizmu wymiany narzędzi oraz sposobu ich mocowania. Przedstawiono rysunki rozwiązań konstrukcyjnych. W dalszej części przedstawiono zagadnienia badania dokładności obrabiarek CNC. S ł o w a k l u c z o w e : automatyzacja, magazyn narzędzi, błędy obrabiarek A b s t r a c t: In the modifi ed milling center BĄK proposed automat[...]

 Strona 1