Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Robert Kędzierawski"

Analiza stosowalności okien czasowych w dziedzinie częstotliwości do uproszczenia interpretacji zobrazowania GPR

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano wyniki eksperymentów numerycznych przeprowadzonych na rzeczywistym sygnale GPR. Celem tych eksperymentów była modyfikacja zobrazowań georadarowych pozwalająca na uproszczenie ich interpretacji. Proponowana metoda może być z powodzeniem stosowana we wstępnych analizach zobrazowań georadarowych, jako metoda pomocnicza. Abstract. The results of the numerical experiments with real GPR data has been presented in this paper. The experiments was carried out in the frequency domain with well-known time windows. Main aim of these experiments was the raw data modification allowing the simplification of the GPR images interpretation. The proposed method can be successfully applied in the initial analysis of GPR images as an auxiliary method. (Analysis of the time windows applicability in the frequency domain to simplify the GPR images interpretation). Słowa kluczowe: radarowa penetracja gruntu, okna czasowe, odwrotne przekształcenie Fouriera, rozdzielczość czasowa. Keywords: ground penetrating radar, time windows, inverse Fourier transform, time resolution. Wprowadzenie Technika radarowej penetracji gruntu (ang. Ground Penetrating Radar - GPR) znajduje szerokie zastosowanie w nieniszczącym monitoringu przypowierzchniowych warstw gruntu, począwszy od badania struktur geologicznych, hydrologicznych przez archeologię aż do zastosowań wojskowych [1, 2]. Systemy georadarowe, podobnie jak klasyczne radary w zależności od zastosowania wykorzystują szeroki zakres fal elektromagnetycznych. Obok wielu podobieństw do klasycznej radiolokacji występują tu interdyscyplinarne zagadnienia podkreślające jej odrębność. Do takich zagadnień należy analiza oraz interpretacja uzyskiwanych zobrazowań. Proces ten jest bardzo złożony. Zmienność prędkości propagacji fali elektromagnetycznej w glebie (zależność od przenikalności dielektrycznej ε(f) będącej funkcją częstotliwości) oraz wpływ zawilgocenia gleby sprawiają, że niewłaściwa in[...]

Radar signal generation and acquisition based on USRP: practical implementation and verification


  This paper presents a concept of use the Universal Software Radio Peripheral (USRP ) as a generator of commonly used radar signal. Advantages of USRP with respect to commercial and dedicated Software Defined Radar (SDR) hardware solutions includes low cost, small dimensions, satisfactory level of hardware configuration by module replacement and easy way of programming. USRP devices are mostly realized as a measuring instrument connected directly to the computer (PC or portable computer) via Gigabit Ethernet interface or USB cable. Generally, the included drivers and software allows to use the USRP in a variety of programming environment such as C/C++ or math-oriented software. This paper is organized as follows. Section I presents features of chosen USRP -2920, provided by National Instruments. In this section, the USRP is characterized in terms of its application as a radar signal generator. Section II shows the results of the generation of the basic types of signals used in radar system. Simple pulse signal, signal with Linear Frequency Modulation (LFM) waveform and Stepped-Frequency (SF) waveform were selected for generation. Section III addresses the results of generation and registration of LFM pulse train. Section IV concludes the paper. USRP system Currently a wide range of USRP devices are available at a relatively low price. Most of them are in the form of development kits (i.e. evaluation board or USB key), but same are also sealed within the cover where all inputs and outputs are located on the front panel. In addition, each USRP device is explicitly dedicated to different field of applications. An example of Universal Software Radio Peripheral device is National Instruments USRP -2920 [1], presented in Fig. 1. It is a similar device to the Ettus Research™ USRP N200/N210. USRP -2920 has tunable center frequency value from 50 MHz to 2.2 GHz, which covers a VHF/UHF, P, L band of radar frequency. The instantan[...]

Automatyczna identyfikacja dwuwymiarowych zobrazowań georadarowych DOI:10.15199/13.2015.2.3


  Fala elektromagnetyczna propagująca się w ośrodku geologicznym ulega między innymi odbiciu i załamaniu. W metodzie georadarowej (ang. Ground Penetrating Radar - GPR) szczególnie istotnym zjawiskiem jest odbicie fali elektromagnetycznej na granicy dwóch ośrodków różniących się własnościami elektrycznymi. Zakładając, że płaska fala elektromagnetyczna pada prostopadle na płaszczyznę rozgraniczającą dwa ośrodki liniowe, jednorodne, izotropowe i nieograniczone o impedancjach falowych Z1 i Z2, można otrzymać następujące wyrażenie określające współczynnik odbicia [2] (1) gdzie: Z1, Z2 - impedancje falowe obu ośrodków. Przy założeniu, że oba ośrodki są małostratne otrzymujemy [2] (2) gdzie: - εr 1, εr 2 - względne przenikalności dielektryczne obu ośrodków, - v1, v2 - prędkości fal elektromagnetycznych w obu ośrodkach. Z zależności (2) wynika, że georadar jest wstanie rozróżnić dwa ośrodki różniące się w pewnym stopniu (ograniczonym czułością urządzenia) wartością przenikalności elektrycznej. W pracy opisano zastosowanie georadaru w roli detektora elementów potencjalnie niebezpiecznych, np. min przeciwpiechotnych.Realizację zobrazo[...]

Modelowanie i Symulacja Satelitarnych Systemów Radarowych DOI:10.15199/13.2018.3.4


  Firma GMV Polska realizuje wiele projektów, których celem jest opracowania zarówno symulatorów satelitarnych systemów obserwacji powierzchni Ziemi (radarowych, optycznych) oraz narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania danych pochodzących z tych systemów. W niniejszym artykule opisano wybrane aspekty realizacji projektów związanych bezpośrednio z symulacją radarowych systemów satelitarnych. W artykule opisano aspekty realizacji projektu BIBLOS, z podziałem na symulatory radarowych systemów pasywnych i aktywnych oraz wybrane aspekty realizacji symulatora instrumentu SCA. BIBLOS-2 Symulatory systemów dedykowanych obserwacji Ziemi tworzone są zwykle na potrzeby jednej misji i wymagają zaangażowania wielu specjalistów oraz poniesienia znacznych kosztów. Celem projektu ARCHEO [7] było skategoryzowanie przeszłych, obecnych i planowanych misji kosmicznych, w celu stworzenia wspólnej architektury dla symulatorów misji. Działania projektowe ARCHEO, następującego po nim projektu BIBLOS [2][15] i BIBLOS-2 [16] mają za zadanie skrócenie czasu projektowania, implementacji i wdrożenia symulatorów wydajności misji, a zatem ograniczenie kosztów potrzebnych na wyprodukowanie jednego symulatora. Prace wykonane podczas trwania ARCHEO, doprowadziły do zdefiniowania czterech bazowych architektur referencyjnych dla symulatorów misji. Zostały one skategoryzowane w następujący sposób: ● Aktywne instrumenty optyczne, ● Aktywne instrumenty mikrofalowe, ● Pasywne instrumenty optyczne, ● Pasywne instrumenty mikrofalowe. W ramach analizy działania symulatorów, zostały wyróżnione także moduły oraz bloki. Moduły odpowiadają ściśle wyodrębnionym częściom symulatora, które mają różne zadania: ● Moduł Geometrii - modeluje wszystkie procesy związane z geometrią satelity a także geometrią obserwowanej sceny. ● Moduł Sceny - modeluje obserwowaną przez satelitę scenę, określa jej parametry. ● Moduł Instrumentu - [...]

 Strona 1