Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Czyżewski"

Szerokopasmowy przesuwnik fazy na mikropaskowej linii dwuprzewodowej DOI:10.15199/13.2018.5.4


  Idea mikrofalowych przesuwników fazy realizowanych, w typowych dla układów dużej skali integracji, technologii linii mikropaskowej zapoczątkowana została koncepcją przedstawioną przez Schiffmana w pozycji [5]. Dalsze prace zaowocowały szeregiem różnych konfiguracji przesuwników fazy, nakierowanych na osiągnięcie określonych relacji fazowych z maksymalnie małym błędem (odchyleniem o wartości założonego względnego przesunięcia fazy) w jak najszerszym paśmie pracy (moduły współczynnika odbicia poniżej -10 dB). W pozycji [4] zaprezentowano podejście, w którym cel ten osiągnięto z wykorzystaniem linii sprzężonych podobnie jak w przesuwniku Schiffmana, natomiast w pozycji [7] do tego celu wykorzystano określone konfiguracje zwartych i rozwartych strojników mikrofalowych. Zaprezentowane w nich wyniki analizy wskazują na możliwość uzyskania 90˚ względnego przesunięcia fazy w względnym paśmie pracy (szerokość pasam odniesiona do częstotliwości środkowej i wyrażona w procentach) sięgającym 95%, z błędem nie przekraczającym ±5°. Konstrukcje wszystkich z powyższych rozwiązań oparte został na [...]

Antena z wiązką sterowaną elektronicznie na pasmo S


  Stosowanie fazowanych szyków antenowych jest jednym ze sposobów poprawienia parametrów kierunkowych systemów antenowych. Rozwiązanie takie wymaga jednak zastosowania dodatkowych układów sterowania wiązką. Układy te wprowadzają odpowiednie przesunięcie fazowe pomiędzy sygnałami podawanymi na poszczególne elementy szyku, co pozwala na skręcenie sumarycznej charakterystyki antenowej o określony kąt [1, 2, 4]. Ze względu na konieczność zachowania liniowej relacji zmiany fazy w dziedzinie częstotliwości w układach tego typu wykorzystywane są najczęściej linie opóźniające o różnej długości w połączeniu z odpowiednimi układami przełączającymi [2-4]. Dzięki temu wąską wiązką antenową, charakterystyczną dla szyku wieloelementowego, można przeszukiwać szeroki sektor obserwacji. Rozwiązanie takie niesie ze sobą jednak pewne ograniczenia, ponieważ oprócz pożądanego obrotu charakterystyka szyku antenowego doznaje pewnych zniekształceń. Problemem jest tu głównie rosnący poziom dyfrakcyjnych listków bocznych oraz malejący zysk energetyczny [5]. Niestety zależności analityczne odnoszące się do szyków antenowych opartych na dipolach elementarnych całkowicie pomijają ten istotny problem. W związku z tym przy konstruowaniu tego typu układów antenowych koniecznym jest wykorzystanie oprogramowania przeznaczonego do symulacji rozkładu pól elektromagnetycznych w strefie dalekiej. Najczęściej wykorzystywaną metodą w tego typu [...]

Estymacja częstotliwości sygnałów w układach NPCz metodą dekompozycji harmonicznych


  Podstawę do wykorzystania metody dekompozycji harmonicznych w odbiornikach NPCz stanowi założenie, że na wyjściu układów tego typu, na drodze analogowych przekształceń, można uzyskać wartości funkcji autokorelacji sygnału wejściowego [1, 2]. Opóźnienie funkcji autokorelacji zależy od długości zastosowanej linii opóźniającej. W ten sposób każdy odbiornik NPCz stanowi źródło określonej wartości funkcji autokorelacji. Wykorzystując powyższą właściwość na wyjściu odbiornika NPCz teoretycznie można uzyskać dowolną wartość funkcji autokorelacji, co z kolei stanowi podstawę do zastosowania w nich parametrycznych metod przetwarzania sygnału, takich jak metoda dekompozycji harmonicznych [2]. W metodach tych liczba zastosowanych, pojedynczych odbiorników NPCz powiązana jest ściśle z założoną liczbą odebranych sygnałów. Nie wymagają one również zastosowania szczególnie długich linii opóźniających [6]. Ogólnie przyjętym założeniem jest rozważanie tylko dwóch najbardziej znaczących sygnałów jednoczesnych. Rozważanie większej liczby sygnałów jest nieuzasadnione ze względu na małe prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji sygnałowej, a jednocześnie duże utrudnienie w przeprowadzeniu ścisłej analizy zjawisk wtedy zachodzących [3, 4]. Metoda dekompozycji harmonicznych Metoda dekompozycji harmonicznych, nazywana również od nazwiska jej twórcy metodą Pisarenko, zaproponowana została w roku 1973 [5]. Główną własnością, która wyróżnia ją na tle innych metod parametrycznych, jest założenie, że w sygnale wejściowym zawsze obecny będzie szum. Idea metody Pisarenko oparta została na wykorzystaniu wartości własnej i wektorze własnym macie[...]

Układ dystrybucji mocy do planarnego szyku antenowego na pasmo K DOI:


  Anteny planarne stały się popularne w większości systemów radioelektronicznych, w tym również wojskowych. Stały się one wszechobecne, szczególnie w komercyjnych rozwiązaniach telekomunikacyjnych, gdzie niska cena i kompaktowe wymiary decydują o wyborze danego rozwiązania, nawet kosztem nieco gorszych parametrów. Ponadto są one łatwe w montażu i geometrycznym ustawieniu położenia, umieszczone w odpowiednich obudowach są odporne na wszelkie czynniki atmosferyczne, są lekkie i zajmują stosunkowo mało miejsca. Ma to szczególne znaczenie w przypadku konieczności montażu takich anten na masztach, platformach lub innych konstrukcjach o bardzo ograniczonej powierzchni. Każda antena planarna, stanowiąca szyk antenowy, zawiera w swojej strukturze układ rozdziału mocy, który jednocześnie dopasowuje impedancje linii zasilających do impedancji wejściowej promienników. W zakresie dolnych częstotliwości mikrofalowych odległości między elementami szyku są na tyle duże, że konstruktorzy mogą stosować złożone rozwiązania układów dopasowania impedancji. W przypadku wyższych zakresów częstotliwości takiej swobody nie ma, przez co stosuje się proste układy zasilania promienników, najczęściej szeregowe, wykorzystując optymalizację całej struktury całościowo, zarówno linii zasilających jak i promienników. Niestety wymaga to sięgania po bardzo zaawansowane numeryczne metody analizy, oparte na elementach skończonych. W praktyce często sięga się po rozwiązania hybrydowe, łączące podejście klasyczne, np. ćwierćfalowe transformatory impedancji oraz techniki zasilania szeregowego. W ramach prac nad anteną planarna na pasmo K, niezbędne okazało się opracowanie współpracującego z nią układu dystrybucji mocy mikrofalowej do poszczególnych promienników, pracującego w warunkach nierównego rozkładu amplitud [...]

Szerokopasmowa antena dipolowa na pasmo S DOI:10.15199/13.2015.2.9


  W artykule przedstawiona została konstrukcja wieloelementowej anteny, pracującej w pasmie S. Na etapie projektowania założono, że antena ta powinna charakteryzować się następującymi parametrami: - częstotliwość środkowa - 2,91 GHz; - pasmo pracy - 200 MHz; - szerokość listka głównego w pł. azymutu - 20°; - szerokość listka głównego w pł. elewacji - 30°; - maksymalny poziom listków bocznych - -17 dB. Parametry takie najlepiej zapewnić w oparciu o szyk antenowy oparty na szerokopasmowych promiennikach. Użycie klasycznego promiennika typu "łata" okazało się nieefektywne, ze względu na jego zbyt wąskie pasmo pracy. Sięgnięto więc po szerokopasmowe dipole półfalowe, zrealizowane na strukturze planarnej. Badania symulacyjne anteny W celu spełnienia wymagań dotyczących kształtu charakterystyki promieniowania antena zaprojektowana została jako dwuwymiarowy płaski szyk antenowy, z synfazowym pobudzaniem wszystkich promienników. Podstawowym elementem szyku jest pojedynczy promiennik w postaci dipola, co z kolei pozwoliło spełnić wymagania dotyczące szerokości pasma. Dipol zaprojektowany został na podłożu dielektrycznym w taki sposób, że jego połówki umieszczone są po przeciwnych stronach laminatu FR4 (grubość podłoża 1,5 mm, grubość metalizacji 0,07 mm). Wymiary promiennika zostały dobrane tak, aby zapewnić najlepsze dopasowanie impedancji wejściowej na częstotliwości 2,91 GHz. W celu zapewnienia odpowiedniego dopasowania impedancyjnego oraz komplikacji związanych z zasilaniem linii dwuprzewodowej w płaszczyźnie dipola już na etapie wstępnego projektowania założono, że promiennik pobudzany będzie poprzez linię niesymetryczną, do której dołączony zostanie port zasilający. Model pojedynczego dipola zaprojektowany w środowisku symulacyjnym MW CST, przedstawiony został na rys. 1. W wyniku badań symulacyjnych określone zostały wymia[...]

Układ rozdziału mocy dla liniowego szyku anten planarnych typu Patch DOI:10.15199/13.2016.6.28


  W artykule przedstawiono konstrukcję i właściwości układu rozdziału mocy, dedykowanego do planarnych szyków antenowych. Anteny planarne typu Patch zaprojektowano do pracy w paśmie systemu Wi-Fi 2,4 GHz. Układ rozdziału mocy został praktycznie wykonany w Zakładzie Mikrofal WAT. Wyniki symulacji, zrealizowanej w oparciu o dedykowane oprogramowanie znalazły całkowite potwierdzenie w wynikach pomiarów całej struktury, złożonej z układu rozdziału mocy oraz szyku antenowego. W celu poprawy parametrów elektrycznych planarnych szyków antenowych zastosowano układ rozdziału mocy wraz ze strojnikami, włączonymi równolegle do linii zasilania. Rozwiązanie poprawia dopasowanie impedancji wejściowej anteny oraz poszerza bardzo wąskie pasmo pracy całego szyku. W artykule przedstawiono zarówno wyniki symulacji struktur rozdziału mocy, jak również wyniki pomiarów w postaci charakterystyk dopasowania praktycznej realizacji struktury rozdziału mocy. Słowa kluczowe: układ rozdziału mocy, dzielnik typu T, antena typu Patch, szyk antenowy.Anteny planarne typu Patch znalazły szerokie zastosowanie w urządzeniach mobilnych, systemie Wi-Fi oraz radarach lotniczych i morskich czy nawigacji satelitarnej GPS. Anteny typu Patch cechują się niskim kosztem produkcji, niewielkimi rozmiarami, możliwością projektowania różnych kształtów anten w zależności od potrzeb, a także łatwym montażem na różnych powierzchniach. Niestety obarczone są pewnymi wadami, do których należy zaliczyć straty mocy w liniach zasilania, wąskie pasmo pracy oraz brak dopasowania impedancji wejściowej promienników do linii zasilania [7-9]. W związku z istniejącymi wadami przeprowadzono analizę możliwości po[...]

Two-dimentional phased array planar antenna for K-band


  Planar antennas are nowadays often used in all telecommunication systems. Technical solutions of this antenna type are known since middle XX century, but complicated analytical description and lack of the suitable computational instruments caused lots of problems with practical realisations. The development in computational techniques and numeric methods provided the instruments for the quick and simple planar structures designing. Thanks this development, much number of planar patch antenna construction have been used both in military and commercial applications. The most often configuration of used planar patch antennas are two-dimensional arrays. By adequate number and arrangement way of radiation elements, the antenna with required parameters can be obtained. But important part of the array is the feeding network too. The radiation element can be excited in serial, parallel or mixed configuration. Mixed serial-parallel configuration was chosen for presented antennas. Serial exciting configuration lets for easy various antenna configuration creation, e.g. theoretically arbitrary radiation elements number in single row. The rows with various elements number can be used to array forming, such as: rectangle, circle, ellipse. The radiating elements by microstrip line circuit have been feeded. The main disadvantage of the serial feeding is relative narrow bandwidth. This is caused by inphase exciting necessity. Great advantages of patch antennas are: simple construction, easy and cheap production, qui[...]

Demonstrator radaru szumowego widzenia przez ścianę


  Radary szumowe ze względu na swoje specyficzne cechy znajdują coraz szersze zastosowania w aplikacjach zarówno specjalnych, jak i komercyjnych. Cechy sygnałów szumowych są znane od kilkudziesięciu lat, jednak problem z ich generacją, przy zachowaniu odpowiednich parametrów sygnału nastręczał wiele problemów. Również odbiór tego typu sygnałów i związana z nim konieczność przetwarzania, powodowały że konstrukcje takie powstawały na zasadzie prac badawczych, a nie urządzeń docelowo wykorzystywanych powszechnie. Również wiązało się to z dostępnością samych źródeł sygnałów szumowych i zapewnienie odpowiednio stabilnych warunków ich pracy, a więc również stabilności parametrów. Jak w wielu dziedzinach elektroniki, tak również i w źródłach sygnałów szumowych nastąpił duży postęp, zarówno pod względem stabilności parametrów, możliwości ich zmiany, a przede wszystkim ogólnej dostępności, dotyczy to szczególnie źródeł szumowych na pasmo mikrofalowe. Radary szumowe to radary, które wykorzystują sygnały losowe lub pseudolosowe do oświetlenia celu [1]. Stanowią one oddzielną grupę w stosunku do klasycznych radarów impulsowych i dopplerowsko-impulsowych, stosowanych w bardzo wielu aplikacjach wojskowych i cywilnych [2]. Radary impulsowe charakteryzują się bardzo dobrą rozdzielczością w odległości dzięki zastosowaniu szerokopasmowych i odpowiednio długich w czasie impulsów i zaawansowanych cyfrowych technik przetwarzania sygnałów. Radary te często pracują z bardzo dużą mocą w impulsie, dochodzącą do pojedynczych megawatów. Występuje w nich jednak problem niejednoznaczności pomiaru częstotliwości dopplerowskiej lub niejednoznaczności pomiaru odległości. Radary szumowe, pracujące z falą ciągłą dorównują radarom impulsowym a w wielu dziedzinach mają nad nimi przewagę. Radary te emitują w przestrzeń znacznie mniejszą moc, która maksymalnie osiąga wartość do kilkuset watów. Można, więc w nich stosować nadajniki tranzystorowe, co upraszcza kons[...]

Detekcja aktywności istot żywych ukrytych za ścianą DOI:10.15199/ELE-2014-014


  Współczesne warunki stawiają wysokie wymagania systemom radioelektronicznym. Pojawia się całe spektrum zastosowań, zarówno w ramach systemów wojskowych i specjalnych, jak i całkowicie cywilnych, komercyjnych. Zagrożenia terrorystyczne i inne podobnego typu sytuacje kryzysowe stwarzają zapotrzebowanie na systemy wykrywania i przeciwdziałania różnorodnym zagrożeniom terrorystycznym, lub innym, stwarzającym zagrożenie dla osób lub instytucji państwowych. Często też systemy takie wspierają działania służb ratowniczych, poszukiwawczych, lub też służą celom ściśle komercyjnym. Do niedawna radary szumowe, ze względu na niestabilność źródeł sygnału oraz konieczność stosowania specyficznych rozwiązań przy ich konstrukcji, nie były zbyt powszechne. Ostatnio, ze względu na specyficzne cechy, obserwuje się coraz większą liczbę aplikacji z ich wykorzystaniem, zarówno specjalnych, jak i komercyjnych. Cechy sygnałów szumowych są znane od kilkudziesięciu lat, jednak problem z ich generacją i zapewnienia stabilności parametrów sygnału nastręczał wiele problemów. Również odbiór tego typu sygnałów i związana z nim specyfika przetwarzania, powodowały, że konstrukcje miały charakter eksperymentalny [2-4]. Zadaniem lokalizatora jest wykrycie osób, przebywających za przesłonami niemetalowymi, w praktyce są to najczęściej: drewniana lub murowana ściana, okno, drzwi, lub inne podobne przesłony. Ściana murowana lub inna, wzmocniona prętami metalowymi, może być przejrzysta dla fal radiowych, jeżeli użebrowanie jest niezbyt gęste. Ścisłe określenie tego problemu wymaga niezależnych badań. Drugim istotnym problemem przy pracy takiego radaru jest odróżnienie obiektów stałych, takich jak: krzesło, biurko, szafa lub inne przedmioty od odbicia i wyróżnienia, jakie dają istoty żywe, w tym także człowiek. Spełnienie powyższych wymagań można uzyskać stosując do wyróżniania obiektów odbiornik korelacyjny, współpracujący z sygnałem szumowym [5]. Budowa lokalizat[...]

Ocena oddziaływań pomiędzy antenami systemu antenowego głowicy namierzającej źródła sygnałów mikrofalowych DOI:10.15199/13.2015.2.10


  Projektowana głowica do namierzania i analizy parametrów źródeł sygnałów mikrofalowych [1-3], których szczególnymi przypadkami są radary, musi być wyposażona w odpowiedni system antenowy. Zależnie od bieżących potrzeb, system ten może mieć różne konfiguracje. Poszczególne konfiguracje mogą różnić się liczbą wykorzystanych anten oraz ich wzajemnym ustawieniem. W tej sytuacji koniecznym jest określenie, jaki wpływ na parametry anteny ma fakt umieszczenia jej w określonym szyku antenowym i w różnych płaszczyznach polaryzacji. Analiza sprzężeń jakie występują pomiędzy antenami umieszczonymi w określonym szyku pozwala określić te zależności. Często problem ten jest pomijany lub traktowany w sposób ściśle powiązany ze specyfiką analizowanej konfiguracji antenowej. W przypadku urządzenia namierzania nastawionego na szerokopasmowy odbiór nawet bardzo słabych sygnałów w szerokim zakresie kątów, zagadnienie to nie może zostać pominięte. Układ antenowy stanowi pierwszy stopień głowicy namierzającej i zbyt duże zmiany parametrów anten mogłyby w istotny sposób wpłynąć na poprawność pracy kolejnych elementów toru pomiarowego, a w konsekwencji błędne określenie kąta nadejścia odebranych sygnałów mikrofalowych. W przypadku stwierdzenia minimalnych zmian parametrów wywołanych sprzężeniami pomiędzy antenami można będzie w oparciu o tą analizę, wyeliminować ten czynnik jako potencjalne źródło zakłóceń poprawnej pracy urządzenia. Metodyka pomiarowa przyjęta w szacowaniu sprzężeń pomiędzy antenami, została zdeterminowana specyfiką układu antenowego zastosowanego w projektowanym urządzeniu. Badania przeprowadzone zostały dla liniowego i cylindrycznego szyku antenowego, składającego się z różnej ilości anten. W pomiarach przyjęto ekstremalnie niekorzystne warunki, polegające na ustawieniu anten w możliwie najmniejsz[...]

 Strona 1  Następna strona »