Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Orchowski"

Energochłonność oczyszczalni ścieków w Sandomierzu DOI:10.15199/17.2018.2.6


  Racjonalizacja zużycia energii, rozumiana jako oszczędzanie energii oraz zwiększenie sprawności energetycznej, zyskuje coraz większe znaczenie w ramach koncepcji na rzecz zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię oraz zapobiegania światowym zmianom klimatycznym. Wpisując się w światowy trend, również problematyka energochłonności gospodarki wodno- ściekowej obecnie staje się jednym z prężnie rozwijających się zagadnień badawczych [2, 7, 11, 12]. Przyczyną obserwowanego wzrostu zużycia energii w procesach oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych są zaostrzające się w ostatnich latach wymagania prawne w zakresie jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika ścieków. Wszystkie operacje technologiczne takie jak mieszanie, napowietrzanie, tłoczenie, wchodzące w skład systemu oczyszczania ścieków, są zabiegami energochłonnymi. W każdym etapie oczyszczania ścieków stosowane są urządzenia elektryczne układy napędowe, które warunkują zużycie energii elektrycznej. Elektryczne układy napędowe (EUN) składające się głównie z silników elektrycznych, układów zasilających, regulacyjnych oraz obciążających zużywają od 40 do 50% energii elektrycznej wyprodukowanej na potrzeby przemysłu. W sektorze gospodarki komunalnej udział zużycia energii elektrycznej przez EUN kształtuje się na poziomie 20-40%. Najbardziej znaczącym zastosowaniem elektrycznych układów napędowych jest ich wykorzystanie do podnoszenia ciśnienia (sprężania), tłoczenia i transportu cieczy i gazów przy użyciu pomp, wentylatorów, kompresorów w trzech sektorach przemysłu: sektorze wytwórczym, energetycznym i komunalnym (zaopatrzenie w energię, ciepło i wodę, odprowadzanie ścieków) oraz górnictwie [8]. W ostatnim czasie podejmowane są rozważania na temat zużycia energii elektrycznej w systemach oczyszczania ścieków, jak również oceny efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków. Energochłonność oczyszczalni ścieków jest bardzo zróżni[...]

 Strona 1