Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Juchniewicz"

Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych z wykorzystaniem reakcji Fentona katalizowanej jonami Fe2+ i Fe3+ DOI:10.15199/17.2018.1.4


  Procesy pogłębionego utleniania są efektywnymi metodami usuwania zanieczyszczeń ze ścieków. Zaawansowane metody utleniania (ang. Advance Oxigen Processes - AOP) są alternatywną dla metod konwencjonalnych. Czynnikiem utleniającym są wolne rodniki, a zwłaszcza rodniki hydroksylowe OH·, które wykazują reaktywność niemal ze wszystkimi organicznymi zanieczyszczeniami. Dzięki temu następuje destrukcja zanieczyszczeń trudno biodegradowalnych oraz związków toksycznych. Rodniki te odznaczają się bardzo wysokim potencjałem redoks 2.8 V [2,4]. Wysoka skuteczność i przydatność metod pogłębionego utleniania w oczyszczaniu ścieków w głównej mierze zależy od obecności i ilości wytworzonych wolnych rodników, które zaliczane są do jednych z najsilniejszych utleniaczy jakie dotychczas poznano [1]. Jednym ze sposobów wytwarzania rodników OH·, jest tzw. reakcja Fentona należąca do chemicznych procesów metody AOP [5,8]. Jest to popularna metoda generowania rodników hydroksylowych ze względu na prostotę rozwiązania. Mechanizm klasycznej reakcji Fentona polega na katalitycznym rozkładzie H2O2 w obecności jonów Fe2+, w wyniku którego powstają reaktywne rodniki hydroksylowe OH·. Rodniki te są w stanie utlenić prawie każdą substancje organiczną zawierającą wodór. Mechanizm reakcji Fentona obejmuje wiele etapów i są to głównie reakcje rodnikowe. Pomimo wysokiej skuteczności reakcji Fentona poszukiwane są modyfi kacje pozwalające na zwiększenie efektywności usuwanie związków organicznych. Doniesienia literaturowe wskazują na możliwość modyfi kacji reakcji Fentona poprzez zastosowanie jonów Fe3+. Reakcja ta jest dwustopniowa, gdzie jako pierwsze odtwarzane są jony Fe3+, a następnie zachodzi klasyczna reakcja Fentona, w której powstają wolne rodniki. W przypadku Fe3+/H2O2 ważną kwestią jest dobranie odpowiedniej dawki H2O2 [7]. *) Karolina Szwarc, mgr inż. - Uniwersytet Warmińsko-Mazu[...]

 Strona 1