Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Koral"

Regulacja pracujących cyklicznie studni głębinowych połączonych bezpośrednio z siecią wodociągową DOI:10.15199/17.2016.4.3


  Przedstawiono problemy regulacji wydajności studni głębinowych, jakie powoduje ich praca przy podłączeniu bezpośrednim z siecią wodociągową lub zbiornikiem wodno-powietrznym, szczególnie w wypadku pracy cyklicznej. Wskazano na problem utrzymania stałej wydajności przy regulacji dławieniowej lub regulacji obrotami pompy przez przetwornicę częstotliwości. Opisano zastosowanie w PWiK Gliwice hydraulicznych zaworów priorytetu (utrzymujących stałe ciśnienie przed zaworem) oraz zaworów przeciwuderzeniowych, jako rozwiązanie kontroli stałej wydajności studni wraz z jej zabezpieczeniem przy cyklicznej pracy w ciągu doby.1. Regulacja wydajności studni głębinowych na przykładzie PWiK Gliwice Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach (w skrócie PWiK Gliwice) eksploatuje aktualnie 15 studni głębinowych, przy czym: - 6 studni głębionych współpracuje bezpośrednio z siecią rozdzielczą (jakość ujmowanej wody jest tak dobra, że nie wymaga ona uzdatnienia), przy czym jedna studnia regulowana jest przepustnicą, jedna - przetwornicą częstotliwości, a pozostałe - zaworami priorytetu. Dodatkowo trzy studnie pracują cyklicznie w ciągu doby (zazwyczaj wyłączane są w okresie nocnym); - 4 studnie głębinowe współpracują na wspólny rurociąg wody surowej, dostarczający wodę do stacji uzdatniania w Łabędach. Wszystkie studnie pracują cyklicznie (są uruchamiane zgodnie z harmonogramem pracy stacji uzdatniania). - 2 studnie głębinowe współpracują bezpośrednio z siecią rozdzielczą zasilającą okoliczne wsie poprzez lokalne stacje uzdatniania wody (w obu przypadkach prowadzony jest proces odżelaziania wody,). Do płukania fi ltrów używana jest woda ze studni, co powoduje brak zasilania sieci w czasie płukania fi ltrów. Wydajność wszystkich studni regulowana jest przepustnicami, nadmiar wody uzdatnionej kierowany jest do rurociągu wody surowej, dostarczającego ją do stacji uzdatniania w Łabędach. - 1 studnia głębinowa współpracuje bezp[...]

Problemy związane z konsolidacją i eksploatacją systemów monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podstawie doświadczeń PWiK Gliwice

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problemy związane z wdrożeniem i konsolidacją kilku systemów monitoringu obiektów wod.-kan. różnych producentów. Omówiono m.in. problemy związane z formatem i transmisją danych, pomiarami przepływów za pomocą wodomierzy, czy pomiarami ciśnień w rozproszonych obiektach sieci PWiK Gliwice. 1. Problemy konsolidacji systemów monitoringu Pierwsze doświadczenia z monitorowaniem obiektów sieci wodociągowej RPWiK Gliwice rozpoczęło w latach 1994-1996, wykonując krótkoterminowe pomiary ciśnień i przepływów na terenie przepompowni wody, zasilających osiedla mieszkaniowe na terenie miasta. Otrzymane wyniki wskazały na ich wysoką przydatność i skłoniły Przedsiębiorstwo do rozszerzenia zakresu działań o możliwość zdalnego zarządzania pompowniami. Pierwszą aplikację[...]

Krytyczna analiza bazy danych awarii systemu dystrybucji wody miasta górnego śląska


  Analizy awaryjności systemów wodociągowych prowadzone są najczęściej na podstawie ankiet wypełnianych przez dostawców wody. Przekazywane informacje bardzo często zawierają wyłącznie dane ogólne, które nie są poddawane krytycznej analizie. Wyciąganie wniosków na temat stanu technicznego sieci, bez znajomości uwarunkowań pracy systemu wodociągowego jest ryzykowne. Z powyższych powodów w referacie przedstawiono wyniki krytycznej analizy bazy informacji o awariach sieci wodociągowej jednego z miast Górnego Śląska. Otrzymane wyniki wskazują zarówno na przyczyny podwyższonej awaryjności dla wybranych dzielnic, materiałów czy średnic wodociągów [1], jak również uwidaczniają najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu baz danych awarii.Głównym celem analiz awaryjności sieci wodociągowych jest uzyskanie informacji na temat stanu technicznego eksploatowanej sieci oraz ustalenie strategii działań zmierzających do podwyższenia stopnia jej niezawodności oraz ograniczenia strat wody. Poprawnie przeprowadzona analiza pozwala wytypować odcinki wodociągów i/lub armaturę do wymiany, jak również umożliwia wskazanie przyczyn podwyższonej awaryjności. Wyniki analiz stanowią podstawę do przeprowadzania badań niezawodności systemów dystrybucji oraz bezpieczeństwa dostaw wody do odbiorcy [2]. Kolejnym krokiem w rozwoju przedsi.biorstw wodoci.gowych powinny by. dzia.ania zmierzaj.ce do stworzenia systemu zarz.dzania procesem, ktorego podstaw. stanowi integracja bazy danych: awarii, GIS, systemow SCADA, danych o sprzeda.y i odbiorcach czy wykonanie modelu hydraulicznego sieci [3]. W celu uzyskania u.ytecznego narz.dzia pozwalaj.cego odpowiednio zarz.dza. sieci. wodoci.gow. nale.y przystosowa. istniej.ce bazy danych zarowno do integracji z innymi systemami jak rownie. do przeprowadzania zaawansowanych analiz. Bardzo wa.na, pod k.tem wyci.gania rzetelnych wnioskow, jest znajomo.. specyficznych uwarunkowa. poszczegolnych systemow dystrybucji wody. 2. Prz[...]

Możliwości kalibracji przepływomierzy do pomiaru ilości ścieków w kanalizacjach grawitacyjnych DOI:10.15199/17.2018.3.2


  1. Wprowadzenie Korzyści jakie płyną z zastosowania monitoringu przepływu ścieków w kanalizacji są obecnie powszechniej dostrzegane przez zarządzających siecią [4] [9]. W przypadku kanalizacji grawitacyjnej, pomiaru przepływu ścieków dokonuje się metodami bezpośrednimi lub pośrednimi [1] [5] [11]. Wybór urządzeń do pomiarów przepływu ścieków uzależniony jest od wielu czynników takich jak [14] [2] [3] [6] [7] [12] [16] [17] [18]: a) zakres i zmienność napełnienia kolektorów ściekami, prędkości i natężenia przepływu oraz warunki hydrauliczne powstające w kanałach [6] [7] [10] [17] [2] [3], b) rodzaj i jakość ścieków, c) wymagania stawiane przez producenta, co do sposobu instalacji urządzeń pomiarowych, d) ilości osadów kanalizacyjnych oraz sposób ich przemieszczania się w ciągu doby i w czasie występowania opadów, e) wymagana dokładność pomiarów oczekiwana przez eksploatatora kanalizacji. W celu zapewnienia właściwej oceny zmienności przepływów niezbędne jest określenie niepewności pomiaru (wg starszej nomenklatury błędu pomiarowego) [13] [15] oraz przeprowadzanie okresowej kontroli punktów pomiarowych. W odróżnieniu od kontroli prawidłowości pomiarów prowadzanych na obiektach wodociągowych, dla pomiarów przepływu ścieków brak jest regulacji normatywnych czy aktów prawnych. Słowa kluczowe: pomiary przepływu ścieków, metody kontroli przepływomierza, kalibracja przepływomierza Streszczenie Pomiary przepływów ścieków są coraz częściej stosowane w Polsce. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości monitorowanych przepływów, konieczne jest określenie niepewności pomiaru i przeprowadzanie okresowych kontroli punktów pomiarowych. Kontrolę punktów pomiarowych można przeprowadzić wykorzystując: a) metodę wolumetryczną dla wybranych przepływów charakterystycznych (zwykle dla przepływów średnich). b) inny przepływomierz dla kanałów otwartych, mający możliwość pomiaru rzeczywistego rozkładu prędkości. W takim przypadku dokonuje się porównan[...]

 Strona 1