Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Szymański"

ROLA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH W DZIEJACH 90-LECIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE

Czytaj za darmo! »

Jubileusz 90-lecia AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie, to szczególne święto dla każdego absolwenta tej uczelni. Uczelnia stwarza niepowtarzalny, nieznany na innych uczelniach, klimat emocjonalnej więzi ze swymi studentami, a następnie absolwentami. Utrzymuje stały kontakt w ramach Stowarzyszenia Wychowanków. Zaprasza na liczne organizowane zjazdy i konferencje naukowo-techniczne, czy też integracyjne spotkania towarzyskie. Wspiera za sprawą wybitnych Naukowców, rozwiązywanie trudnych problemów rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw, czy też całej branży. Niezwykłym przeżyciem dla każdego absolwenta, jest organizowana uroczystość powtórnej immatrykulacji z okazji 50. rocznicy rozpoczęcia studiów. Wręczany wówczas indeks przywołuje najpiękniejsze chwile młodzieńczych lat st[...]

JEGO MAGNIFICENCJO — REKTORZE AGH W KRAKOWIE SZANOWNA PANI DZIEKAN WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH SZANOWNE PANIE I PANOWIE DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY


  Z okazji tak szczególnego święta, jakim jest 50‐lecie Wydziału Metali Nieżelaznych, przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt złożenia, w imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Techników Metali Nieżelaznych, a szczególnie Prezesa Stowarzyszenia prof. Zbigniewa Śmieszka, Klubu Menedżera i swoim własnym, serdecznych gratulacji za ogrom dokonań tego Wydziału w obszarach nauki, dydaktyki, współpracy z Przedsiębiorstwami naszego Przemysłu oraz Społecznością Koleżanek i Kolegów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Składam je na ręce Pani Dziekan prof. Marii Richert, dla wszystkich pracowników Wydziału Metali Nieżelaznych. Dla Kadry z przemysłu, a szczególnie Koleżanek i Kolegów naszej organizacji SITMN, Wydział Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie — to swoista Mekka. Przychodzimy do niej po naukowe wsparcie przy rozwiązywaniu problemów technologicznych, organizacji konferencji naukowo‐technicznych jak też z potrzeby emocjonalnej więzi z naszą Uczelnią. Nawiązując do dzisiejszej uroczystości, pragnę stwierdzić, że jedną z najtrafniejszych i najbardziej efektywnych w skutkach decyzji Władz Uczelni w okresie powojennym, było ustanowienie w 1962 r. Wydziału Metali Nieżelaznych. Do takiego stwierdzenia jestem upoważniony z racji "wi[...]

JUBILEUSZ PROFESORA ZBIGNIEWA ŚMIESZKA Posiedzenie Zarządu 22.03.2013


  Drogi Prezesie - Szanowny Profesorze Zbigniewie Śmieszku Drogie Koleżanki i Koledzy, Prezydium SITMN 22 marca 1933 r. - to bardzo ważna data dla naszego Stowarzyszenia, dla polskiej nauki i przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. W tym dniu przyszedł na świat pod znakiem "Barana", nasz drogi Prezes, Profesor, Dyrektor IMN Gliwice, - czyli nasz wspaniały Kol. Zbigniew Śmieszek. Zanim złożymy z tej okazji serdeczne życzenia proszę pozwolić, że razem z Kol. Wacławem Muzykiewiczem, przedstawimy w formie laudacji, najważniejsze wydarzenia z życia naszego Jubilata. Otóż przychodząc 80 lat temu na świat, nasz Jubilat głośnym krzykiem oznajmił "będę wielki". Od pierwszych lat życia potwierdzał dążenie do tego celu.  Szkołę podstawową ukończył z wyróżnieniem. - Uczęszczał do najbardziej elitarnej szkoły średniej (gimnazjum, liceum) w Wadowicach, tej samej, do której uczęszczał nasz Papież, Karol Wojtyła. Oczywiście zdał maturę z wyróżnieniem. - Marzył, aby zostać dyplomatą. - Szczęśliwym dla nas losem trafił w latach 1951÷1956 na studia dla najznakomitszej Uczelni Technicznej, -[...]

Narzuty wydajnościowe Data Distributions Services w warstwie middleware Internetu Rzeczy DOI:10.15199/13.2018.6.5


  Data Distribution Service (DDS) to oprogramowanie middleware integrujące komponenty systemu, przeznaczone do zastosowań w Internet of Things oraz Industrial Internet of Things (IIoT) [1]. W systemie rozproszonym, middleware stanowi warstwę oprogramowania leżącą pomiędzy systemem operacyjnym a aplikacjami. Pozwala na prostszą komunikację i dzielenie danych pomiędzy różne elementy systemu. Ponadto middleware upraszcza prace nad systemami rozproszonymi, ponieważ pozwala programistom koncentrować się na rozwijaniu funkcjonalności aplikacji, a nie na mechanizmach przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi aplikacjami i systemami. Middleware DDS oddziela aplikacje od szczegółów implementacji systemu operacyjnego, sieciowych protokołów komunikacyjnych i niskopoziomowych struktur danych. DDS został stworzony przez Object Management Group (OMG). OMG to międzynarodowe konsorcjum powstałe w 1989 roku, skupiające firmy takie jak Microsoft, Fujitsu, Oracle, NASA, Tibco. Pierwotnym celem OMG było ustanowienie standardów międzyplatformowego, rozproszonego programowania obiektowego. OMG dostarcza tylko specyfikacje standardów i nie zajmuje się ich implementacją. Obecnie konsorcjum rozwija m.in. standard dla języka modelowania UML (ang. Unified Modeling Language) i specyfikację DDS. Przykładowe dziedziny zastosowania DDS w przemyśle to np. zarządzanie ruchem lotniczym, transportem towarów, służbą zdrowia czy zasobami energetycznymi. DDS jest wykorzystywany w samochodach marki Volkswagen w systemie wspomagania kierowcy (ang. Driver Assistance and Integrated Safety). System monitoruje oczy kierowcy w celu wykrycia ewentualnych oznak senności. Ponadto jest w stanie wykryć opuszczenie pasa ruchu lub zahamować przed przeszkodą. Do prawidłowego działania wymagana jest transmisja danych z kamery, radaru i dalmierza laserowego w czasie rzeczywistym, która jest zapewniona przez DDS [2]. Komunikacja w DDS Komunikacja w systemie rozproszonym na og[...]

Spotkanie Prezydium SITMN z Prezesem GDMB prof. HANSEM JACOBI

Czytaj za darmo! »

W dniu 4 lutego 2008 r. odbyło się w IMN Gliwice spotkanie Prezydium SITMN z Prezesem GDMB (Gesell-schaft für Bergbau, Metallurgie, Rohstoff und Umwelt-technik) prof. Hansem Jacobi. Rolę gospodarza spotkania pełnił Dyrektor IMN Gliwice, a zarazem Wiceprezes SITMN, Kol. Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Prezes SITMN Józef Zbigniew Szymański, Tadeusz Baj - Pre[...]

Wspomaganie analizy uśrednionych sygnałów elektrokardiograficznych z wykorzystaniem klasyfikacji transdukcyjnej

Czytaj za darmo! »

Klasyfikacja transdukcyjna polega na nowym, realistycznym ujęciu problemu: zbiór danych najczęściej składa się z pewnego podzbioru obiektów z etykietami klasy nadanymi przez ekspertów oraz znacznie większego podzbioru obiektów bez nadanej etykiety. Proces uczenia klasyfikatora transdukcyjnego jest dwuetapowy: - wyznaczenie funkcji dyskryminacyjnej dla danych etykietowanych, - wykorzystanie wiedzy o morfologii grupowania danych bez etykiety. W tym etapie bada się sekwencje hipotez o przynależności danych bez etykiety i przypisuje się takie etykiety, które prowadzą do poprawy pewnego kryterium jakości. Proces ten jest bardzo trudnym zadaniem numerycznym. Duże zainteresowanie uczeniem transdukcyjnym wynika z faktu, iż otrzymane tą metodą wyniki są znacznie lepsze od stosowanych [...]

Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej do analizy struktury defektowej półprzewodników wysokorezystywnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań centrów defektowych w półizolującym monokrysztale fosforku indu (InP), przeprowadzonych metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej PITS (Photo-Induced Transient Spectroscopy) z zastosowaniem maszyny wektorów nośnych SVM (Support Vector Machine) [1,2] oraz maszyny wektorów istotnych RVM (Relevance Vector Machine) [3] do aproksymacji powierzchni widmowej Laplace’a, otrzymanej poprzez numeryczne przekształcenie relaksacyjnych przebiegów fotoprądu zmierzonych w zakresie temperatur 30...320K. Linie grzbietowe fałd występujących na powierzchni widmowej określają temperaturowe zależności szybkości emisji nośników ładunku z centrów defektowych [4-6]. Celem zastosowania nowych metod aproksymacji jest stworzenie możliwości wyznaczania p[...]

Concept of instruction set driven designing of CPU DOI:10.15199/13.2015.10.19


  Typical processor includes basic functional blocks: REG - the block of general purpose registers, ALU - arithmetic logic unit, PC - address memory, INS_DEC - instruction register with LOG_CRT control unit. These blocks are connected to internal bus INBUS [1, 2]. The communication between processor and memory or IO devices is done by external bus EXTBUS. Signal adjustment between buses is realized by bus control unit BCU. This architecture of the processor is shown in Figure 1.To design such system one starts with the development of the instruction set. Depending on instruction set the next step is design of the control unit which is very challenging task [7, 8]. Modification of the instruction list are difficult and sometimes even impossible after the processor has been designed. Thus, modification of the control unit for another instruction set is a complex task. Often it is better to design new system from scratch. Below a different approach is described for fast processors prototyping [4, 5]. The idea of reconfigurable system The proposed processor is equipped with two independent buses. The data transfers between memory and I/O devices are performed via an external EXTBUS bus. The instruction blocks (eg. MOV, ADD, JMP) are also attached to this bus. The processor includes REG registers block, which contains the current arguments for selected instruction block. Operands can be read from two registers and the execution result can be placed in a third register. The data transfers for read and write operations are done via an interna[...]

Wykorzystanie wyników badan przedremontowych oraz prób międzyoperacyjnych i odbiorczych do poprawy niezawodności transformatorów DOI:10.15199/48.2015.10.20

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu omówiono negatywne wyniki prób na transformatorach w terenie oraz fabrycznych. Przedstawiono szczegółową dokumentację zdjęciową z miejsca uszkodzenia. Istotnym elementem jest podanie szczegółowego wyjaśnienia przyczyny powstania defektu i opracowanego na tej podstawie sposobu naprawy. Najbardziej istotnym elementem jest wypracowanie zaleceń do zmian w konstrukcji lub technologii których celem jest wyeliminowanie podobnych przypadków na stacji prób oraz poprawa jakości i niezawodności transformatorów w eksploatacji. Abstract. The paper discusses the negative results of tests on transformers in the field and factory. A detailed photographic documentation of the fault. An important element is to provide a detailed explanation of the reasons for the defect and developed on the basis of the method of repair. The most important element is to develop recommendations for changes to the design or technology whose purpose is to eliminate similar cases at the trial station and to improve the quality and reliability of transformers in operation. The results of tests on transformers in the field and factory Słowa kluczowe: transformatory, badania, defekty Keywords: transformers, tests, faults Wstęp Próby i pomiary mają na celu ostateczne pomiarowe sprawdzenie czy transformator nie wykazuje występowania defektów wewnętrznych a w przypadku wykonywania prób fabrycznych czy został wykonany poprawnie, zgodnie z wymaganiami norm i zamówienia. Zakres prób transformatorów w eksploatacji jest związany z rodzajem badania i jest uzależniony jest od mocy transformatora. Analiza uszkodzeń transformatorów w eksploatacji Uszkodzenia w eksploatacji są najczęściej wykrywane podczas badań okresowych transformatorów lub jeszcze przed ich uruchomieniem, w trakcie badań pomontażowych. Znaczna część defektów diagnozowana jest głównie na podstawie badań chromatograficznych składu gazu rozpuszczonego w oleju (DGA) lub właściwości fizykochemicznych izola[...]

Prototypowanie programowalnych systemów wbudowanych DOI:10.15199/13.2016.2.9


  W niniejszym artykule przedstawiono narzędzia sprzętowe i programowe służące projektantom systemów wbudowanych. Duża różnorodność tych narzędzi stwarza projektantom trudność z ich doborem w zależności od rodzaju zastosowania. Dlatego oprócz parametrów technicznych omawianych platform podano ich ceny, gdyż często ona stanowi zasadnicze kryterium wyboru. Słowa kluczowe: system wbudowany, mikrokontroler, mikroprocesor, środowisko programowe.Rozwój techniki mikroprocesorowej pozwala rozszerzać zastosowania mikrokontrolerów i mikroprocesorów w coraz większym zakresie. Pierwsze systemy wbudowane powstawały głównie w komunikacji (samoloty, samochody, pociągi itp.). Potem obszar ten rozszerzał się na sprzęty powszechnego użytku: telewizory, kuchnie mikrofalowe, domofony, telefony, a potem na żelazka, odkurzacze i inne sprzęty. Ten rozszerzający się obszar wymaga od projektantów przygotowywania projektów w coraz krótszym czasie (ang. rapid prototyping). Zatem powstała konieczność opracowania nowych narzędzi do projektowania, implementacji i testowania urządzeń prototypowych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najbardziej popularne platformy z mikrokontrolerami, narzędzia do projektowania układów oraz przykład ich wykorzystania. Platformy prototypowania Platformy prototypowania są opracowywane m.in. przez firmy Atmel, Texas Instruments, Intel, a także grupy społecznościowe na zasadach OpenSource jak Raspberry Pi. Tutaj podane zostaną ich parametry celem stworzenia możliwości odpowiedniego wyboru do danego zastosowania. Pierwszą z powszechnie używanych platform tego typu była platforma Arduino, która stała się standardem dla kolejnych rozwiązań. Standard ten obejmuje zarówno interfejs wejścia/wyjścia jak i środowisko programistyczne IDE (ang. Integrated Development Environment). Platformy te mogą być zbudowane z mikrokontrolerów, ale często jest to mikroprocesor z dedykowanym systemem operacyjnym. Platformy Arduino Arduino [...]

 Strona 1  Następna strona »