Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Brelska"

Jakość środowiska przyrodniczego przy traktach komunikacyjnych w kontekście zdrowia i rekreacji DOI:10.15199/17.2018.8.7


  Zanieczyszczenie środowiska naturalnego metalami ciężkimi jest jednym z najpoważniejszych problemów terenów zurbanizowanych. Obecność tych pierwiastków jest szczególnie niebezpieczna w miejscach przeznaczonych na rekreację i wypoczynek. Warunki glebowe na terenach zurbanizowanych są zależne od: warunków klimatycznych, ukształtowania i zagospodarowania terenu, a w szczególności natężenia ruchu samochodowego [3]. W dużych, miejskich dzielnicach, gdzie występuje rozbudowana sieć tras komunikacyjnych problem skażenia gleb jest nasilony. Na małych obszarach porusza się wiele pojazdów, co z kolei prowadzi do utrudnień w ruchu ulicznym, a tym samym do zwiększonej emisji spalin. Występowanie Cu, Pb, Zn i Ni w glebie przy szlakach komunikacyjnych związane jest z niekontrolowaną emisją pierwiastków poprzez spalanie paliw płynnych, ścieranie opon i nawierzchni dróg asfaltowych oraz wycieku płynów eksploatacyjnych pojazdów [2]. Zanieczyszczenia gruntu metalami ciężkimi jest bardzo niebezpieczne ze względu na adsorpcyjne i buforowe właściwości gleb, powodujące kumulację tych pierwiastków głównie w górnej ich warstwie. Metale ciężkie w środowisku wodno - glebowym nie ulegają degradacji, następuje jedynie zmiana form ich występowania na skutek złożonych procesów fizyko - chemicznych i biologicznych [1]. Głównym ogniwem przemieszczania się metali ciężkich są rośliny, które jako pokarm transportowane są z gleby do organizmu człowieka, ale poza drogą pokarmową dostają się przez układ oddechowy oraz przez skórę. Szczególnie wrażliwe na obecność metali ciężkich w środowisku są dzieci oraz osoby w podeszłym wieku. Ołów jest wchłaniany głównie przez skórę i drogi oddechowe. Wszystkie związki tego pierwiastka są dla człowieka toksyczne. *) Dr Małgorzata Widłak, inż. Karolina Brelska - Kielce Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, e-mail: mwidlak@interia.[...]

 Strona 1