Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kućko"

Przetwarzanie zdjęć lotniczych na podstawie tekstury DOI:10.15199/13.2018.5.2


  Definicja problemu Klasyczny potok przetwarzania obrazów polega na wykonaniu następujących po sobie kroków: ewentualnego przetwarzania wstępnego, nienadzorowanego podziału na obszary o zbliżonych właściwościach (segmentacja) i klasyfikacji poszczególnych segmentów na podstawie bazy skategoryzowanych danych. Segmentacja i klasyfikacja dokonywana jest w ustalonej przestrzeni cech. W najprostszym wypadku cechami mogą być średnia jasność pikseli lub średnie wartości składowych barwnych. Często jednak występuje sytuacja, w której fragmenty obrazu różnią się nie wartościami średnimi wymienionych cech, lecz ich przestrzennymi konfiguracjami. Takie konfiguracje, charakterystyczne dla danych materiałów, będą tu określane jako tekstura. Szczególnym przypadkiem, w którym analiza tekstury może mieć duże zastosowanie, są zdjęcia lotnicze, na przykład wykonane przez bezzałogowe statki powietrzne (Unmanned Aerial Vehicles, UAV, drony). Składają się one często z przylegających, w miarę jednorodnych obszarów o charakterystycznym ukształtowaniu, takich jak tereny leśne, pola uprawne, czy akweny. Uwzględnienie informacji pochodzących z tekstury pozwala na odróżnienie segmentów o podobnej barwie. Wyznaczanie cech tekstury Metody ekstrakcji cech tekstury bazują na obrazach w skali szarości. Często wykonywaną operacją wstępną jest standaryzacja, czyli odjęcie od każdego piksela lokalnej średniej i podzielenie go przez lokalne odchylenie standardowe [1]. Miary te liczone są w kwadratowych oknach o rozmiarach na przykład 11 na 11 pikseli. Po tym procesie piksele reprezentowane są jako liczby rzeczywiste (dodatnie i ujemne[...]

 Strona 1