Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Wiśniowska"

Mikroplastik w ściekach i osadach ściekowych DOI:10.15199/17.2018.7.6


  W 2015 roku produkcja plastiku na świecie wyniosła ponad 5000 mln ton. Ilość produkowanych tworzyw sztucznych szybko wzrasta. W roku 1950 wynosiła ok. 1,5 mln ton, w latach 90. była już około 100 krotnie większa. Według szacunków do roku 2050 wzrośnie do ponad 2500 mln ton rocznie [9]. W 2015 roku, na świecie, zaledwie ok. 9% produkowanego plastiku poddawanego było recyklingowi, 12% spalano, a ok. 79% produkowanych tworzyw sztucznych było składowanych lub trafiało do środowiska naturalnego. Do roku 2050 ilość plastiku poddawanego recyklingowi na świecie wzrośnie, według różnych danych, do ponad 30%. Przy równoczesnym wzroście ilości produkowanych tworzyw sztucznych nadal jednak na składowiska i do środowiska rocznie będzie trafiać ponad 10 000 mln ton plastiku [9]. Odpady plastiku trafiają także do wód powierzchniowych oraz oceanów. Za jedno z istotnych źródeł plastiku w środowisku wodnym uznawane są oczyszczalnie ścieków. W ściekach surowych plastik występuje zarówno w postaci makrocząsteczek (o średnicy powyżej 2,5 cm), jak i mikrocząsteczek. Przykładowo skratki oddzielane w oczyszczalniach mogą zawierać 2-18% plastiku [8]. Zawartość mikroplastiku w ściekach surowych może natomiast wynosić nawet 900 000 cząsteczek/m3, w ściekach oczyszczonych natomiast sięgać kilku tysięcy cząsteczek/m3 [24, 25]. Zagrożenia związane z przedostaniem się do środowiska wodnego mikroplastiku po raz pierwszy zaobserwowano około roku 1970, chociaż informacje na temat obecności tego typu odpadów w przewodach pokarmowych ptaków pojawiły się w literaturze naukowej już w latach 60. XX wieku. Terminu mikroplastik jako jedni z pierwszych użyli w latach 90. ubiegłego wieku Ryan i Moloney opisując stan środowiska morskiego u wybrzeży Afryki Południowej [2, 23]. Do początku XXI wieku badania skażenia środowiska mikroplastikiem dotyczyły przede wszystkim środowiska morskiego. Pomimo tego, że tego typu badania prowadzone są już kilkadziesiąt lat dotychczas[...]

Mikroplastik w wodach powierzchniowych - problemy i wyzwania DOI:10.15199/17.2018.8.6


  1. Wprowadzenie Tworzywa sztuczne na masową skalę zaczęto produkować po II wojnie światowej. Roczna produkcja tworzyw sztucznych znacznie wzrosła - z 1,5 miliona ton w latach 50-tych XX wieku do 322 milionów ton w 2015 roku. Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Europie w 2016 roku szacowano na około 50,5 miliona ton, co oznacza wzrost o 3,2 miliona ton w porównaniu do 2015 roku. W 2016 roku polski przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych zużył około 3,3 miliona ton tego materiału, wykazując wzrost o około 6,9% w porównaniu z rokiem ubiegłym [21]. Stale wzrastające zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne to również coraz wyraźniej obserwowany wzrost ich ilości w ogólnej masie odpadów generowanych przez człowieka. Znaczna ilość tych odpadów trafia do wód powierzchniowych. Od lat siedemdziesiątych XX wieku podejmowane są badania nad występowaniem w środowisku wodnym tworzyw sztucznych. Obserwowane są przy tym różne zjawiska z tym związane, a literatura naukowa traktująca o zanieczyszczeniu mórz i oceanów jest bardzo bogata. Brakuje natomiast wiedzy odnoszącej się do występowania tychże zanieczyszczeń w wodach śródlądowych oraz prób określenia ich wpływu na środowisko i organizmy żywe. Niniejsza praca ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z obecnością tworzyw sztucznych w środowisku wodnym, w tym przede wszystkim ich najdrobniejszych frakcji, zwanych mikroplastikiem oraz zwrócenie uwagi na problemy związane z pobieraniem próbek, separacją mikroplastiku oraz interpretacją wyników badań. 2. Tworzywa sztuczne - rodzaje, zastosowanie Tworzywa sztuczne są półsyntetycznymi lub syntetycznymi polimerami organicznymi, których produkcja jest stosunkowo tania, a ponadto są lekkie, trwałe, wytrzymałe i odporne na korozję [6,26]. Dlatego są one chętnie i powszechnie stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu. Najczęściej stosowanymi polimerami są polietylen o dużej gęstości (HDPE), polietylen o małej gęstości (LDPE), polichlorek winy[...]

 Strona 1