Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Susek"

Demodulacja kwadraturowa sygnałów szumowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z odbiorem superheterodynowym i przemianą częstotliwości. Szczególną uwagę zwrócono na demodulację kwadraturową. Opisano ideę i zasadę pracy demodulatora kwadraturowego, ilustrując ten opis szeregiem przykładów i symulacji. Przedstawiono pojęcie sygnału analitycznego jako podstawowe pojęcie umożliwiające zrozumienie zasady działania demodulatora kwadraturowego. Na zakończenie przedstawiono przykład demodulacji kwadraturowej sygnału szumowego wraz z wynikami pomiarów eksperymentalnych. Abstract. The problems connected with superheterodyne receiving and frequency conversion have been presented in the paper. Particularly, the quadrature demodulation into consideration have been taken. The main idea and work principle of the quadrature demodulator have been described. Additionally, the many number of examples and simulation results for illustrate this device work have been showed. For understanding of the quadrature demodulator work principle, the analytical signal have been used. At the end, the quadrature demodulation of the noise signal and the experimental measurement results have been presented. (Quadrature demodulation of noise sgnals). Słowa kluczowe: Telekomunikacja, odbiornik superheterodynowy, sygnał analityczny, demodulacja, składowe kwadraturowe. Keywords: Telecomunications, superheterodyne receiver, analytic signal, demodulation, quadrature components Wstęp Demodulacja kwadraturowa działa podobnie jak odbiornik superheterodynowy. W odbiorniku superheterodynowym sygnał radiowy us(t) mieszany jest z sygnałem heterodyny uh(t) w wyniku czego jego widmo ulega przesunięciu w inny zakres częstotliwości. Operacja mieszania realizowana jest za pomocą nieliniowego układu mnożącego. Rys. 1. Zasada pracy odbiornika superheterodynowego W mieszaczu mnożone są dwa sygnały us(t) i uh(t) opisane zależnością (1). Z matematycznego punktu widzenia iloczyn sinusów o dwóch różnych częstotliwościach f[...]

Demonstrator radaru szumowego bliskiego zasięgu z korelatorem analogowym w paśmie X

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zasadę kwadraturowej detekcji korelacyjnej sygnałów szumowych za pomocą analogowego szerokopasmowego korelatora mikrofalowego. Zaprezentowano wyniki pomiarów funkcji korelacji sygnałów szumowych oraz pokazano zastosowanie takiego rozwiązania w radarze szumowym do precyzyjnego określania zmian odległości a także szybkości tych zmian. Przedstawiono wyniki działania radaru szumowego bliskiego zasięgu w odniesieniu do obiektów stałych i ruchomych. Artykuł zakończono wnioskami i planami zastosowania prezentowanej techniki detekcji w szerokopasmowych radarach szumowych. Abstract. A principle of quadrature correlation detection of noise signals using an analog broadband microwave correlator is presented in the paper. Measurement results for the correlation function of noise signals are shown and application of such solution in the noise radar for precise determination of distance changes and velocity of these changes is also presented. Results for short range noise radar operation are presented both for static and moving objects. Conclusions and future plans for applications of presented detection technique in broadband noise radars bring the paper to an end (Demo of Noise radar with analog X-band correlator) Słowa kluczowe: Telekomunikacja, radar, sygnał szumowy, korelacja. Keywords: Telecommunications, radar, noise signal, correlator, Wstęp Radary szumowe to radary, które wykorzystują sygnały losowe lub pseudolosowe do oświetlenia celu. Ich podstawowe parametry to szerokie widmo sygnału, mała gęstość widmowa mocy i możliwość uzyskania dużej czułości urządzeń odbiorczych [1]. Odbiornik korelacyjny stanowi jeden z podstawowych układów radaru szumowego. Zasada korelacyjnej detekcji koherentnej sygnału szumowego pozwala na pracę wielu urządzeń w tym samym zakresie częstotliwości bez wzajemnego zakłócania się. W dotychczasowej literaturze prezentowane są trzy podstawowe typy odbiorników korelacyjnych: całkowicie analo[...]

Wejściowy stopień wzmacniający odbiornika mikrofalowego na pasmo X

Czytaj za darmo! »

Artykuł obejmuje treści i zagadnienia związane ze stopniem wejściowym odbiornika mikrofalowego na pasmo X. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z układami współczesnych odbiorników radioelektronicznych. W artykule przedstawiono proces projektowania, symulacji, wykonania i badania podstawowych układów mikrofalowych wchodzących w skład stopnia wejściowego odbiornika, takich jak niskoszumne wzmacniacze mikrofalowe oraz pasmowo-przepustowe filtry mikrofalowe pracujące w paśmie X. Na zakończenie dokonano pomiarów tak zaprojektowanych i wykonanych układów. Abstract. The problems and subjects of the input stage front-end microwave receiver for X-band have been discussed in the paper. The subjects comprised with modern radioelectronic receivers for X-band have been presented. The successive processes: designing, simulation, practical realization and investigation have been discussed. This processes are similar for all components of the front-end receiver, such as: low-noise microwave amplifiers and passband microwave filter, working in X-band. At the end, measured characteristics of the designed and practically realized circuits have been presented. (Amplifying input stage of X-band Front-End receiver). Słowa kluczowe: telekomunikacja, radar, odbiornik, wzmacniacz mikrofalowy, filtr mikrofalowy. Keywords: telecommunications, radar, receiver, microwave amplifier, microwave filter. Wstęp Odbiornik radioelektroniczny przeznaczony jest do wzmocnienia sygnału echa oraz jego filtracji. Celem wzmocnienia i filtracji jest maksymalne wyróżnienie sygnału echa na tle zakłóceń, do których należy zaliczyć szumy własne odbiornika oraz sygnały niepożądane odebrane przez antenę [1]. Definicja współczesnego odbiornika radioelektronicznego nie jest jednoznaczna. O ile początek odbiornika jest łatwy do określenia, to trudno jest wyznaczyć koniec odbiornika. Racjonalne wydaje się określenie odbiornika, jako części toru odbiorczego na wyjściu, której otrzymu[...]

Pomiar temperatury wewnętrznej tkanek biologicznych metodami radiometrycznymi


  Radiometria to dziedzina techniki, która zajmuje się pomiarami odebranego promieniowania. W ramach radiometrii wyróżnia się radiometrię szumową [1], która jest związana z pomiarami elektromagnetycznego promieniowania szumowego. Jego źródłem są wszystkie ciała, których temperatura jest wyższa od 0 K. Jeżeli energia ciała jest wystarczająco wysoka (ciało to ma wystarczająco wysoką temperaturę), to wysyłane przez nie promieniowanie jest wprost obserwowalne jako ciepło lub światło. Ciała o temperaturach niższych wysyłają promieniowanie z zakresu podczerwieni, np. żelazko, ciało ludzkie, a o bardzo niskich - z zakresu fal radiowych. W zakresie mikrofalowym głębokość wnikania promieniowania do wnętrza obiektu jest znacznie większa niż w zakresie podczerwieni. W zakresie mikrofalowym możliwy jest odbiór promieniowania termicznego pochodzącego z wnętrza badanego obiektu metodą całkowicie bezinwazyjną. Dzięki wykorzystaniu zakresu mikrofalowego powstały nowe możliwości zastosowań radiometrii szumowej. Najbardziej obiecujące i perspektywiczne to: diagnostyka i terapia medyczna, w której radiometr wykorzystywany jest do kontroli temperatury w hipoi hipertermii [2, 3], monitorowanie stanów patologicznych organów wewnętrznych [4-6], aż do wykrywania nowotworu złośliwego sutka u kobiet [7-9]. Fizyczne podstawy pomiaru temperatury Przesłanki fizyczne występowania promieniowania szumowego oparte są na podstawowych prawach opisujących wzajemne oddziaływanie pomiędzy naładowaną cząstką elementarną i energią. Oddziaływanie to powoduje zmianę stanu energetycznego naładowanej cząstki, co w konsekwencji prowadzi do emisji fali elektromagnetycznej. Naładowane cząstki są podstawą budowy każdego ciała fizycznego. Ciała te, znajdując się w temperaturze większej od zera bezwzględnego, odbierają i gromadzą energię oraz emitują energię w postaci fal elektromagnetycznych. Temperatura ciała ściśle określa moc tej emisji. Dla scharakteryzowania widmowego[...]

Analiza zasięgowa radaru SAR na pokładzie Mini BSL DOI:10.15199/13.2016.10.10


  Ranges analysis for SAR radar mounting on mini-UAV Streszczenie W artykule przedstawiono analizę czułości i zasięgu radaru z sygnałem FMCW pracującego w systemie SAR ulokowanym na miniaturowym bezpilotowym statku latającym (mini BSL). Sensor radarowy pracował na częstotliwości 15,9 GHz z pasmem sygnału 180 MHz. Dokonano analizy szumów anteny ze względu na szumowe promieniowanie termiczne występujące w otaczającej radar przestrzeni. Wyprowadzono zależności analityczne opisujące zmianę stosunku mocy sygnału do mocy szumu od wejścia do wyjścia odbiornika, jak również opisano relację mocy sygnału do mocy szumu na wyjściu odbiornika. Przedstawione zależności umożliwiają przeprowadzenie obliczeń inżynierskich podstawowych parametrów systemu SAR takich jak: wymagana moc nadajnika, maksymalny zasięg sensora radarowego, czy też analizowanie wpływu pozostałych parametrów systemu SAR na przykład na zasięg przy ustalonej mocy nadajnika. Słowa kluczowe: telekomunikacja, radar, SAR, BSL, przetwarzanie korelacyjne Abstract The investigations under sensitivity and range of the FMCW radar have been presented in the paper. The radar is designated for mounting in mini-UAV (Unmanned Aerial Vehicle) aircraft platform and working as SAR radar system. The radar works in 15,9 GHz band with 180 MHz signal bandwidth. The influence of noise thermal radiation from surrounding area on antenna noise has been analyzed. The analytical formulas for signal-to-noise ratio between circuit input and output have been got. Additionally, the signal-to noise relation on output has been described. Basing on got analytical parameters, the basing SAR radar system features, such as minimum transmitting power and range have been obtained. Keywords: Telecommunications, Radar, SAR, UAV, processing, correlation Problematyka zobrazowania SAR nie jest elementem nowym. Na świecie istnieje wiele opracowań i rozwiązań wykorzystujących techniki syntetyzowania apertury w celu uz[...]

Technika linearyzacji niskoszumnego wzmacniacza mikrofalowego metodą superpozycji pochodnej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model tranzystora MESFET ze względu na analizę produktów intermodulacyjnych (IMD) wzmacniacza mikrofalowego. Omówiono sposób linearyzacji elementu aktywnego wykorzystujący metodę superpozycji pochodnej w zastosowaniu do tranzystorów MESFET tego samego typu. Zaprezentowano rozwiązanie układowe niskoszumnego wzmacniacza mikrofalowego o dużej liniowości oraz jego charakterystyki otrzymane na drodze symulacji. Abstract. A procedure for active element linearization via derivative superposition used for MESFET transistors is discussed in the paper. A method for description of transient characteristics of microwave field MESFET transistors, other than classic one, is presented. A solutions of a circuit for a microwave amplifier of high linearity and its characterist[...]

Sensor radarowy z sygnałem szumowym dla systemu obrony aktywnej DOI:10.15199/48.2015.03.21

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwiązanie radaru szumowego bliskiego zasięgu z cyfrową linią opóźniająca i cyfrowym układem detektora korelacyjnego. Radar ten składa się z trzech podstawowych układów: nadajnika sygnału szumowego, odbiornika Front-End z zerową wartością częstotliwości pośredniej oraz cyfrowego układu detektora korelacyjnego zrealizowanego w strukturze FPGA. Przedstawione zastosowanie rozwiązania praktycznego radaru szumowego jest zastosowaniem nowatorskim. Pokazuje ono, że pewne cechy radarów szumowych uchodzące w klasycznym zastosowaniu radarów za wady, w innym zastosowaniu mogą stać się zaletami. Takim zastosowaniem jest na przykład zaproponowana przez autorów metoda radarowego monitorowania stref ochronnych za pomocą radaru szumowego o bardzo niskim potencjale energetycznym w systemie obrony aktywnej obiektów mobilnych. Możliwość jednoczesnego wystawienia wielu barier ochronnych znajdujących się na różnej odległości od radaru, oraz możliwość wyznaczenia prędkości radialnej obiektu, który przekracza daną barierę powodują, że proces podjęcia decyzji o uruchomieniu obrony aktywnej obarczony jest bardzo małym ryzykiem. Abstract. The solution to the noise short-range radar with digital delay line detector and a digital correlation system is presented. Radar is composed of three main systems: the noise signal transmitter, front-end zero intermediate frequency receiver and digital correlation detector circuit implemented in FPGA structure. The use of the noise of the radar practical solution is the use of the novel. It shows that some of the features of radar noise escaping in a classic use of radar for defects in another application may become advantages. Such use is, for example, the method proposed by the authors of the radar monitoring of protection zones the noise radar with a very low energy potential of active defense system of mobile objects. The ability to simultaneously issue multiple safety barriers located at different dist[...]

Ultraszerokopasmowy korelator mikrofalowy DOI:10.15199/13.2016.2.3


  W związku z rozwojem szerokopasmowych systemów elektronicznych, szeroko wykorzystuje się metody korelacyjne odbioru sygnałów. Pozwalają one na znaczną poprawę parametrów urządzeń w których są stosowane. Proponowany układ korelatora oparty jest na szerokopasmowych sprzęgaczach pierścieniowych. Układ korelatora składa się z czterech sprzęgaczy 3 dB/180°, przesuwnika fazy i czterech detektorów mikrofalowych. Szerokie pasmo korelacji sygnałów rzędu fg/fd ≅ 3, uzyskuje się, jako że korelator pracuje w zakresie mikrofalowym, a układami mnożącymi są diody Schottky'ego. Metody korelacyjne stosowane są obecnie w miernictwie mikrofalowym, radiolokacji, telekomunikacji, medycynie a w szczególności w zastosowaniach militarnych. Wymienić tu można takie urządzenia jak radary FMCW, radary z sygnałem szumowym, namierniki na źródło promieniowania elektromagnetycznego. W medycynie to możliwości pomiaru parametrów życiowych człowieka, takich jak oddech czy bicie serca. W radiolokacji do zastosowań specjalnych jak np. obserwacja przez przeszkody (np. ściana budynku) czy też penetracja gruntu. Słowa kluczowe: telekomunikacja, korelacja, mikrofalowy detektor fazy, radar.Dynamiczny rozwój elektroniki, prowadzi do stosowania coraz większej liczby urządzeń elektronicznych w gospodarce, a szczególnie w technice militarnej. Urządzenia radiolokacyjne, dla poprawienia swoich parametrów coraz częściej stosują złożone sygnały. Modulacja częstotliwości: liniowa i nieliniowa, modulacja fazy oraz sygnały sondujące w postaci szerokopasmowych szumów to techniki pozwalające realizować urządzenia radiolokacyjne o coraz bardziej wyrafinowanych parametrach. Obszar zastosowania radarów stale się powiększa. Stosowane są one nie tylko w sprzęcie wojskowym, ale również w innych dziedzinach życia. Radary samochodowe [3]zwiększające bezpieczeństwo a w przyszłości może i eliminację kierowców, co umożliwi sterowanie transportem samochodowym. Radary w medycynie[...]

Przetwarzanie korelacyjne szerokopasmowego sygnału szumowego w strukturach FPGA DOI:10.15199/13.2017.3.3


  W artykule przedstawiono problematykę opisu oraz zastosowania sygnału szumowego jak również problematykę jego przetwarzania w strukturach FPGA. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych korelatora cyfrowego szerokopasmowego sygnału szumowego. Słowa kluczowe: telekomunikacja, korelacja, mikrofalowy detektor fazy, radar.Rozwój szerokopasmowych systemów telekomunikacyjnych wymaga stosowania metod korelacyjnych w procesie przetwarzania sygnałów. Metody te muszą być szczególnie stosowane tam gdzie mamy do czynienia z systemami stochastycznymi wykorzystującymi sygnały losowe lub pseudolosowe. Takimi sygnałami są sygnały szumowe stosowane współcześnie między innymi w technice radarowej. Wymienić tu można takie urządzenia jak radary FMCW, radary z sygnałem szumowym [1], radary do zastosowań specjalnych jak np. widzenie przez ścianę [8]. Stosowanie złożonych sygnałów, jakimi są między innymi sygnały losowe, wymaga użycia również złożonych procedur przetwarzania sygnałów w układach elektronicznych. Taką złożoną procedurą jest analiza korelacyjna i jej realizacja w urządzeniach elektronicznych. Analiza korelacyjna jest metodą wyznaczania zależności wartości sygnału w jednym czasie od wartości w innym czasie (autokorelacja). W technice radarowej do wyznaczeniu funkcji korelacji wzajemnej wykorzystuje się sygnał odbiorczy i sygnał odniesienia będący repliką sygnału nadawanego. Amplituda każdej próbki w sygnale korelacji wzajemnej jest miarą, na ile odbierany sygnał przypomina sygnał nadawany odbity od celu na danej odległości. Oznacza to, że pik korelacyjny pojawi się, gdy w odbieranym sygnale będzie obecny sygnał odbity od celu. Możliwe są dwa sposoby elektronicznej realizacji funkcji korelacji: analogowy i cyfrowy. Technika cyfrowa osiągająca ostatnio burzliwy rozwój umożliwia praktyczną realizację tzw. korelatorów cyfrowych dla szerokopasmowych sygnałów szumowych. W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny analityczną repreze[...]

Badania właściwości ekranujących w zakresie mikrofalowym innowacyjnych materiałów tekstylnych ubrań specjalnych DOI:10.15199/13.2018.6.2


  Promieniowanie elektromagnetyczne o wysokim natężeniu jest szkodliwe dla organizmu ludzkiego i może powodować różnego rodzaju dolegliwości [5]. Źródła promieniowania z uwzględnieniem zakresu częstotliwości pokazane opisane są w [3]. Najczęstszym sposobem ograniczania ryzyka pracy w ich pobliżu jest ekranowanie elektromagnetyczne. Można to zrealizować poprzez umieszczenie "bariery" (pochłaniającej lub rozpraszającej pole elektromagnetyczne) albo wprowadzenie dodatkowych źródeł pola. Materiał bariery powinien charakteryzować się dużą konduktywnością lub też jego parametry powinny zapewnić wysoki poziom tłumienia [4]. Obecne na rynku bariery do ekranowania to często materiały tekstylne. Maja one wysoką przewodność eklektyczną uzyskaną dzięki obecności elementów elektroprzewodzących takich jak stal nierdzewna, srebro, nikiel, miedź, węgiel [1]. Mogą one występować w formie przędz z zawartością włókien metalowych, włókien węglowych, z rdzeniem elektroprzewodzącym, metalizowanych, włókien zawierających elementy przewodzące. Poza zdolnością do ochrony przez promieniowaniem elektromagnetycznym materiały powinny spełniać dodatkowe cechy jak ergonomiczna konstrukcja, oraz być wytrzymałe mechanicznie. Spełnienie tych wszystkich wymagań jest zada[...]

 Strona 1  Następna strona »