Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Bronisław Stec"

Technika linearyzacji niskoszumnego wzmacniacza mikrofalowego metodą superpozycji pochodnej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono model tranzystora MESFET ze względu na analizę produktów intermodulacyjnych (IMD) wzmacniacza mikrofalowego. Omówiono sposób linearyzacji elementu aktywnego wykorzystujący metodę superpozycji pochodnej w zastosowaniu do tranzystorów MESFET tego samego typu. Zaprezentowano rozwiązanie układowe niskoszumnego wzmacniacza mikrofalowego o dużej liniowości oraz jego charakterystyki otrzymane na drodze symulacji. Abstract. A procedure for active element linearization via derivative superposition used for MESFET transistors is discussed in the paper. A method for description of transient characteristics of microwave field MESFET transistors, other than classic one, is presented. A solutions of a circuit for a microwave amplifier of high linearity and its characterist[...]

Kwadraturowy detektor częstotliwości z pierścieniem diodowym DOI:10.15199/48.2015.03.20

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiona została budowa i zasada działania kwadraturowego detektora częstotliwości. Detektor został zbudowany w oparciu o pierścienie diodowe. Detektor kwadraturowy wykorzystany jest jako element układu natychmiastowego pomiaru częstotliwości. Do określenia częstotliwości wykorzystano metodę detekcji przejść przez zero. Strukturę układu pomiaru częstotliwości tworzą trzy kanały pomiarowe. Wyniki pomiarów, w postaci charakterystyk napięcia wyjściowego w funkcji częstotliwości, zostały zaprezentowane w artykule. Abstract. The construction and working principle of the quadrature frequency detector have been presented in the paper. The detector was build basing on diode ring. Quadrature detector is the part of the instantaneous frequency measurement system. The passing by zero level detection method for the frequency detection has been used in the system. The overall system consist of three measurement channels. The measurement results, as output voltage changes in function of frequency characteristics have been presented in the paper. (Quadrature frequency detector with diode ring). Słowa kluczowe: detektor częstotliwości, pierścień diodowy, detektor pierścieniowy . Keywords: frequency detector, diode ring, ring detector. Wstęp Otaczająca nas przestrzeń zawiera coraz większą liczbę sygnałów mikrofalowych. Stąd istnieje konieczność, nawet w dziedzinach cywilnych, monitorowania emisji, poprzez określenie podstawowych parametrów sygnałów oraz określenie miejsca położenia emiterów. Podstawowe parametry sygnału to między innymi częstotliwość, czas trwania impulsu, częstotliwość powtarzania, rodzaj [...]

Sensor radarowy z sygnałem szumowym dla systemu obrony aktywnej DOI:10.15199/48.2015.03.21

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rozwiązanie radaru szumowego bliskiego zasięgu z cyfrową linią opóźniająca i cyfrowym układem detektora korelacyjnego. Radar ten składa się z trzech podstawowych układów: nadajnika sygnału szumowego, odbiornika Front-End z zerową wartością częstotliwości pośredniej oraz cyfrowego układu detektora korelacyjnego zrealizowanego w strukturze FPGA. Przedstawione zastosowanie rozwiązania praktycznego radaru szumowego jest zastosowaniem nowatorskim. Pokazuje ono, że pewne cechy radarów szumowych uchodzące w klasycznym zastosowaniu radarów za wady, w innym zastosowaniu mogą stać się zaletami. Takim zastosowaniem jest na przykład zaproponowana przez autorów metoda radarowego monitorowania stref ochronnych za pomocą radaru szumowego o bardzo niskim potencjale energetycznym w systemie obrony aktywnej obiektów mobilnych. Możliwość jednoczesnego wystawienia wielu barier ochronnych znajdujących się na różnej odległości od radaru, oraz możliwość wyznaczenia prędkości radialnej obiektu, który przekracza daną barierę powodują, że proces podjęcia decyzji o uruchomieniu obrony aktywnej obarczony jest bardzo małym ryzykiem. Abstract. The solution to the noise short-range radar with digital delay line detector and a digital correlation system is presented. Radar is composed of three main systems: the noise signal transmitter, front-end zero intermediate frequency receiver and digital correlation detector circuit implemented in FPGA structure. The use of the noise of the radar practical solution is the use of the novel. It shows that some of the features of radar noise escaping in a classic use of radar for defects in another application may become advantages. Such use is, for example, the method proposed by the authors of the radar monitoring of protection zones the noise radar with a very low energy potential of active defense system of mobile objects. The ability to simultaneously issue multiple safety barriers located at different dist[...]

Ultraszerokopasmowy korelator mikrofalowy DOI:10.15199/13.2016.2.3


  W związku z rozwojem szerokopasmowych systemów elektronicznych, szeroko wykorzystuje się metody korelacyjne odbioru sygnałów. Pozwalają one na znaczną poprawę parametrów urządzeń w których są stosowane. Proponowany układ korelatora oparty jest na szerokopasmowych sprzęgaczach pierścieniowych. Układ korelatora składa się z czterech sprzęgaczy 3 dB/180°, przesuwnika fazy i czterech detektorów mikrofalowych. Szerokie pasmo korelacji sygnałów rzędu fg/fd ≅ 3, uzyskuje się, jako że korelator pracuje w zakresie mikrofalowym, a układami mnożącymi są diody Schottky'ego. Metody korelacyjne stosowane są obecnie w miernictwie mikrofalowym, radiolokacji, telekomunikacji, medycynie a w szczególności w zastosowaniach militarnych. Wymienić tu można takie urządzenia jak radary FMCW, radary z sygnałem szumowym, namierniki na źródło promieniowania elektromagnetycznego. W medycynie to możliwości pomiaru parametrów życiowych człowieka, takich jak oddech czy bicie serca. W radiolokacji do zastosowań specjalnych jak np. obserwacja przez przeszkody (np. ściana budynku) czy też penetracja gruntu. Słowa kluczowe: telekomunikacja, korelacja, mikrofalowy detektor fazy, radar.Dynamiczny rozwój elektroniki, prowadzi do stosowania coraz większej liczby urządzeń elektronicznych w gospodarce, a szczególnie w technice militarnej. Urządzenia radiolokacyjne, dla poprawienia swoich parametrów coraz częściej stosują złożone sygnały. Modulacja częstotliwości: liniowa i nieliniowa, modulacja fazy oraz sygnały sondujące w postaci szerokopasmowych szumów to techniki pozwalające realizować urządzenia radiolokacyjne o coraz bardziej wyrafinowanych parametrach. Obszar zastosowania radarów stale się powiększa. Stosowane są one nie tylko w sprzęcie wojskowym, ale również w innych dziedzinach życia. Radary samochodowe [3]zwiększające bezpieczeństwo a w przyszłości może i eliminację kierowców, co umożliwi sterowanie transportem samochodowym. Radary w medycynie[...]

Szerokopasmowy przesuwnik fazy na mikropaskowej linii dwuprzewodowej DOI:10.15199/13.2018.5.4


  Idea mikrofalowych przesuwników fazy realizowanych, w typowych dla układów dużej skali integracji, technologii linii mikropaskowej zapoczątkowana została koncepcją przedstawioną przez Schiffmana w pozycji [5]. Dalsze prace zaowocowały szeregiem różnych konfiguracji przesuwników fazy, nakierowanych na osiągnięcie określonych relacji fazowych z maksymalnie małym błędem (odchyleniem o wartości założonego względnego przesunięcia fazy) w jak najszerszym paśmie pracy (moduły współczynnika odbicia poniżej -10 dB). W pozycji [4] zaprezentowano podejście, w którym cel ten osiągnięto z wykorzystaniem linii sprzężonych podobnie jak w przesuwniku Schiffmana, natomiast w pozycji [7] do tego celu wykorzystano określone konfiguracje zwartych i rozwartych strojników mikrofalowych. Zaprezentowane w nich wyniki analizy wskazują na możliwość uzyskania 90˚ względnego przesunięcia fazy w względnym paśmie pracy (szerokość pasam odniesiona do częstotliwości środkowej i wyrażona w procentach) sięgającym 95%, z błędem nie przekraczającym ±5°. Konstrukcje wszystkich z powyższych rozwiązań oparte został na [...]

Analogowa linia opóźniająca radaru szumowego ze sterowaniem cyfrowym

Czytaj za darmo! »

Radary szumowe, ze względu na wykorzystanie jako sygnału sondującego sygnału losowego lub pseudolosowego, należą do grupy radarów trudnych do wykrycia (LPI). Ich ogromną zaletą jest możliwość pracy wielu urządzeń bez wzajemnego ich zakłócania się. Znajdują one zastosowanie zarówno w technice cywilnej jak i wojskowej. Możliwe jest wykorzystanie tego typu urządzeń także do wykrywania obecności osób w pomieszczeniach zamkniętych i miejscach zakrytych. Do odbioru tego typu sygnałów wykorzystywane są odbiorniki korelacyjne. Ze względu na budowę można wyróżnić trzy podstawowe typy odbiornika korelacyjnego: - analogowy odbiornik korelacyjny, - analogowo-cyfrowy odbiornik korelacyjny, - cyfrowy odbiornik korelacyjny. Elementem występującym w strukturze każdego odbiornika jest stała lub regulowana linia opóźniająca. W zależności od typu odbiornika linia opóźniająca może być zrealizowana w oparciu o odcinki linii transmisyjnej (analogowa linia opóźniająca) lub z wykorzystaniem układów pamięci (cyfrowa linia opóźniająca). W Zakładzie Mikrofal IRE WEL WAT został zaprojektowany i wykonany model analogowej linii opóźniającej ze sterowaniem cyfrowym. Linia została praktycznie wykorzystana w modelu radaru szumowego bliskiego zasięgu. Struktura radaru szumowego W radarze impulsowym odległość do celu jest określona poprzez pomiar czasu opóźnienia pomiędzy impulsem wysłanym a sygnałem echa. W radarze szumowym sygnał wys[...]

Antena z wiązką sterowaną elektronicznie na pasmo S


  Stosowanie fazowanych szyków antenowych jest jednym ze sposobów poprawienia parametrów kierunkowych systemów antenowych. Rozwiązanie takie wymaga jednak zastosowania dodatkowych układów sterowania wiązką. Układy te wprowadzają odpowiednie przesunięcie fazowe pomiędzy sygnałami podawanymi na poszczególne elementy szyku, co pozwala na skręcenie sumarycznej charakterystyki antenowej o określony kąt [1, 2, 4]. Ze względu na konieczność zachowania liniowej relacji zmiany fazy w dziedzinie częstotliwości w układach tego typu wykorzystywane są najczęściej linie opóźniające o różnej długości w połączeniu z odpowiednimi układami przełączającymi [2-4]. Dzięki temu wąską wiązką antenową, charakterystyczną dla szyku wieloelementowego, można przeszukiwać szeroki sektor obserwacji. Rozwiązanie takie niesie ze sobą jednak pewne ograniczenia, ponieważ oprócz pożądanego obrotu charakterystyka szyku antenowego doznaje pewnych zniekształceń. Problemem jest tu głównie rosnący poziom dyfrakcyjnych listków bocznych oraz malejący zysk energetyczny [5]. Niestety zależności analityczne odnoszące się do szyków antenowych opartych na dipolach elementarnych całkowicie pomijają ten istotny problem. W związku z tym przy konstruowaniu tego typu układów antenowych koniecznym jest wykorzystanie oprogramowania przeznaczonego do symulacji rozkładu pól elektromagnetycznych w strefie dalekiej. Najczęściej wykorzystywaną metodą w tego typu [...]

Układ dystrybucji mocy do planarnego szyku antenowego na pasmo K DOI:


  Anteny planarne stały się popularne w większości systemów radioelektronicznych, w tym również wojskowych. Stały się one wszechobecne, szczególnie w komercyjnych rozwiązaniach telekomunikacyjnych, gdzie niska cena i kompaktowe wymiary decydują o wyborze danego rozwiązania, nawet kosztem nieco gorszych parametrów. Ponadto są one łatwe w montażu i geometrycznym ustawieniu położenia, umieszczone w odpowiednich obudowach są odporne na wszelkie czynniki atmosferyczne, są lekkie i zajmują stosunkowo mało miejsca. Ma to szczególne znaczenie w przypadku konieczności montażu takich anten na masztach, platformach lub innych konstrukcjach o bardzo ograniczonej powierzchni. Każda antena planarna, stanowiąca szyk antenowy, zawiera w swojej strukturze układ rozdziału mocy, który jednocześnie dopasowuje impedancje linii zasilających do impedancji wejściowej promienników. W zakresie dolnych częstotliwości mikrofalowych odległości między elementami szyku są na tyle duże, że konstruktorzy mogą stosować złożone rozwiązania układów dopasowania impedancji. W przypadku wyższych zakresów częstotliwości takiej swobody nie ma, przez co stosuje się proste układy zasilania promienników, najczęściej szeregowe, wykorzystując optymalizację całej struktury całościowo, zarówno linii zasilających jak i promienników. Niestety wymaga to sięgania po bardzo zaawansowane numeryczne metody analizy, oparte na elementach skończonych. W praktyce często sięga się po rozwiązania hybrydowe, łączące podejście klasyczne, np. ćwierćfalowe transformatory impedancji oraz techniki zasilania szeregowego. W ramach prac nad anteną planarna na pasmo K, niezbędne okazało się opracowanie współpracującego z nią układu dystrybucji mocy mikrofalowej do poszczególnych promienników, pracującego w warunkach nierównego rozkładu amplitud [...]

Szerokopasmowa antena dipolowa na pasmo S DOI:10.15199/13.2015.2.9


  W artykule przedstawiona została konstrukcja wieloelementowej anteny, pracującej w pasmie S. Na etapie projektowania założono, że antena ta powinna charakteryzować się następującymi parametrami: - częstotliwość środkowa - 2,91 GHz; - pasmo pracy - 200 MHz; - szerokość listka głównego w pł. azymutu - 20°; - szerokość listka głównego w pł. elewacji - 30°; - maksymalny poziom listków bocznych - -17 dB. Parametry takie najlepiej zapewnić w oparciu o szyk antenowy oparty na szerokopasmowych promiennikach. Użycie klasycznego promiennika typu "łata" okazało się nieefektywne, ze względu na jego zbyt wąskie pasmo pracy. Sięgnięto więc po szerokopasmowe dipole półfalowe, zrealizowane na strukturze planarnej. Badania symulacyjne anteny W celu spełnienia wymagań dotyczących kształtu charakterystyki promieniowania antena zaprojektowana została jako dwuwymiarowy płaski szyk antenowy, z synfazowym pobudzaniem wszystkich promienników. Podstawowym elementem szyku jest pojedynczy promiennik w postaci dipola, co z kolei pozwoliło spełnić wymagania dotyczące szerokości pasma. Dipol zaprojektowany został na podłożu dielektrycznym w taki sposób, że jego połówki umieszczone są po przeciwnych stronach laminatu FR4 (grubość podłoża 1,5 mm, grubość metalizacji 0,07 mm). Wymiary promiennika zostały dobrane tak, aby zapewnić najlepsze dopasowanie impedancji wejściowej na częstotliwości 2,91 GHz. W celu zapewnienia odpowiedniego dopasowania impedancyjnego oraz komplikacji związanych z zasilaniem linii dwuprzewodowej w płaszczyźnie dipola już na etapie wstępnego projektowania założono, że promiennik pobudzany będzie poprzez linię niesymetryczną, do której dołączony zostanie port zasilający. Model pojedynczego dipola zaprojektowany w środowisku symulacyjnym MW CST, przedstawiony został na rys. 1. W wyniku badań symulacyjnych określone zostały wymia[...]

Two-dimentional phased array planar antenna for K-band


  Planar antennas are nowadays often used in all telecommunication systems. Technical solutions of this antenna type are known since middle XX century, but complicated analytical description and lack of the suitable computational instruments caused lots of problems with practical realisations. The development in computational techniques and numeric methods provided the instruments for the quick and simple planar structures designing. Thanks this development, much number of planar patch antenna construction have been used both in military and commercial applications. The most often configuration of used planar patch antennas are two-dimensional arrays. By adequate number and arrangement way of radiation elements, the antenna with required parameters can be obtained. But important part of the array is the feeding network too. The radiation element can be excited in serial, parallel or mixed configuration. Mixed serial-parallel configuration was chosen for presented antennas. Serial exciting configuration lets for easy various antenna configuration creation, e.g. theoretically arbitrary radiation elements number in single row. The rows with various elements number can be used to array forming, such as: rectangle, circle, ellipse. The radiating elements by microstrip line circuit have been feeded. The main disadvantage of the serial feeding is relative narrow bandwidth. This is caused by inphase exciting necessity. Great advantages of patch antennas are: simple construction, easy and cheap production, qui[...]

 Strona 1  Następna strona »