Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Adam Rutkowski"

Koncepcja układu do monoimpulsowego namierzania nadajników mikrofalowych w dwóch płaszczyznach DOI:10.15199/13.2016.10.16


  The device concept for monopulse direction finding of microwave emitters in two orthogonal planes Streszczenie W warunkach współczesnych oraz w przewidywanych działaniach bojowych, dużym zagrożeniem między innymi dla radarów aktywnych są rakiety przeciwradiolokacyjne RPR oznaczane w literaturze anglojęzycznej skrótem ARM (Anti-Radiation Missile). Rakiety tego typu naprowadzają się samodzielnie na wskazany radar lub inne źródło emisji sygnałów mikrofalowych. Jednymi z metod zmniejszenia skuteczności ataków przy użyciu ARM jest minimalizacja czasu emisji sygnałów sondujących przez atakowany radar oraz/lub zastosowanie dodatkowych nadajników mylących, tak zwanych pułapek elektromagnetycznych (decoys). W ramach prac nad tego typu urządzeniami jest przygotowywany model małego zespołu do namierzania źródeł sygnałów mikrofalowych, który będzie wykorzystany do testowania efektywności pułapek elektromagnetycznych funkcjonujących jako elementy systemu ochrony radaru przed pociskami ARM. Zakłada się, że zespół namierzający będzie pozwalał na wyznaczanie kierunku na emitery mikrofalowe przy użyciu metody monoimpulsowej w wersji zarówno amplitudowej jak i fazowej. Namierzanie będzie mogło być dokonywane tylko w azymucie lub elewacji, lub w obydwu tych płaszczyznach jednocześnie. Częstotliwościowy zakres pracy zespołu namierzającego będzie pokrywał całe pasmo pracy chronionego radaru. Słowa kluczowe: radar, rakieta przeciwradiolokacyjna, ARM, pułapka radiolokacyjna, mikrofalowy dyskryminator fazy Abstract In present conditions and in foreseen battle operations, anti-radiation missiles ARM are the large threat among others for the active radars. This type of rockets can home in on the indicated radar or on another source of microwave signals emissions. The use of additional misleading transmitters, so called decoys, is one of the methods of the effectiveness decrease of attacks using the ARM. This paper presents the works on this type of d[...]

Monoimpulsowy zespół namierzania nadajników mikrofalowych jako element systemu obrony aktywnej DOI:10.15199/13.2018.3.3


  Namierzanie źródeł sygnałów mikrofalowych jest ważnym elementem rozpoznania elektronicznego oraz procesu wykrywania i lokalizacji obiektów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub ważnych urządzeń. Systemy namierzające emitery mikrofalowe oraz obiekty odbijające promieniowanie elektromagnetyczne zakresu mikrofalowego mogą być wykorzystywane w działaniach zmierzających do ochrony radarów przed skutkami ataków rakiet przeciwradiolokacyjnych (ang. Anti-Radiation Missile ARM) samonaprowadzających się na zwalczany radar lub stację łączności radiowej [7]. Rakiety tego typu, obok pasywnych urządzeń rozpoznawczych, często posiadają własne radary aktywne wykorzystywane do naprowadzania na atakowany obiekt. Wykrycie aktywności radaru zamontowanego na ARM i jego namierzenie stwarza możliwość przesłania sygnału ostrzegawczego do chronionego radaru oraz włączenie środków ochrony jakimi są, między innymi, pułapki radiolokacyjne [7]. Możliwość namierzania niebezpiecznych obiektów jest nieoceniona również w systemach ochrony przed pociskami przeciwpancernymi [6]. Szybkie wykrycie atakującego pocisku ppanc i wskazanie kierunku jego zbliżania pozwala na automatyczne obrócenie wyrzutni antypocisku i jego wystrzelenie w celu eliminacji zagrożenia. Największe szybkości działania urządzeń monitorujących przestrzeń sygnałową uzyskuje się przy wykorzystaniu metod, tak zwanych, monoimpulsowych inaczej nazywanych natychmiastowymi [3, 4]. W tych metodach, do namierzenia źródła emisji i określenia jej parametrów wystarczy pojedynczy krótki impuls mikrofalowy, lub krótki wycinek sygnału długotrwałego. Do namierzania monoimpulsowego może być stosowana metoda amplitudowa lub fazowa [1, 2, 5, 11]. W każdej z tych metod wykorzystuje się dwie lub większą liczbę anten odbierających sygnały emitowane przez namierzane źródło. Ogólna zasada pracy pasywnego zespołu namierzania źródeł sygnałów mikrofalowych Z punktu widzenia zasady pracy pas[...]

Wstępne wyniki badań wykrywania pocisków przeciwpancernych przy użyciu mikrofalowej głowicy detekcyjnej DOI:10.15199/59.2016.11.7


  Przedstawiono model głowicy detekcyjnej do wykrywania pocisków przeciwpancernych, Głowica pracuje z sygnałem ciągłym mikrofalowym. W trakcie badań rejestrowano sygnały wyjściowe mikrofalowej głowicy detekcyjnej umieszczonej w pobliżu toru przelotu pocisków z rodziny RPG. Wyniki badań potwierdziły możliwość zbudowania miniaturowej głowicy mikrofalowej zdolnej do wykrycia pocisków przeciwpancernych o małych wymiarach i bardzo dużych prędkościach. Zarejestrowane sygnały będą wykorzystane w procesie przygotowywania algorytmów układów inteligencji opracowywanego antypocisku. Słowa kluczowe: pocisk przeciwpancerny, antypocisk, mikrofalowa głowica detekcyjna We współczesnych oraz w przewidywanych działaniach bojowych dużym zagrożeniem dla pojazdów oraz obiektów stacjonarnych jest różnego typu broń przeciwpancerna. Należą do niej między innymi: pociski z głowicami kumulacyjnymi, pociski podkalibrowe, pociski odłamkowo burzące. Obrona obiektów przed tego typu zagrożeniem następuje zarówno przez stosowanie odpowiednio wzmocnionych i ukształtowanych pancerzy, jak i użycie tak zwanych systemów obrony aktywnej [1]. Podstawową cechą tego rodzaju systemów jest dążenie do wystarczająco wczesnego wykrycia atakującego pocisku przeciwpancernego oraz jego unieszkodliwienie, to jest zniszczenie lub przynajmniej uszkodzenie, w bezpiecznej odległości od chronionego obiektu. Funkcję unieszkodliwiania pocisku przeciwpancernego przed jego dotarciem do celu mogą realizować tak zwane antypociski uzbrojone w ładunki wybuchowe i wystrzeliwane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. W celu zwiększenia efektywności oddziaływania, antypociski dodatkowo wyposaża się w głowice detekcyjne, które zapewniają detonację ładunków bojowych bez konieczności bezpośredniego trafienia zwalczanego pocisku przeciwpancernego. Głowice detekcyjne mogą wykorzystywać sygnały elektromagnetyczne z bardzo szerokiego przedziału częstotliwości. Głowice tego typu mogą być budowane ja[...]

 Strona 1