Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"CZESŁAW KREWSKI"

Fizyczne i eksperymentalne podstawy mechanizmów procesu umacniania konstrukcyjnych materiałów metalicznych DOI:10.15199/13.2015.3.24


  Celem opracowania było: badanie właściwości i struktury materiałów magnetycznych, to jest αFe Fe8N i Fe4 N. Badania obejmowały efekty procesu wydzielania azotków koherentnych Fe8N (sieć zgodna z siecią osnowy) i heterogenicznych Fe4N (siec różna od osnowy) z przesyconego roztworu stałego Fe(N). W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch serii: pierwsza dotyczyła próbek o zawartości azotu niższej od maksymalnej rozpuszczalności, tj. N<0,1%wag., druga zaś seria obejmowała próbki o zawartości wyższej od maksymalnej rozpuszczalności, tj. N>0,1%wag. W szczególności badano wzajemne fizyczne oddziaływanie obcych atomów międzywęzłowych z siecią bcc żelaza oraz z dyslokacjami w aspekcie procesów wydzielania i wtórnego rozpuszczania faz Fe8N i Fe4 N. Materiały i metody badawcze Jako materiału wyjściowego użyto żelazo Armco. Zawartość azotu w próbkach określono metodą "Leco". W celu odwęglenia i odprężenia próbek żelaza Armco, przeznaczonych do badań, przeprowadzono wyżarzanie w temp. 1200°C w atmosferze suchego wodoru przez okres 30 h. Po tym procesie próbki miały ziarno o średniej powierzchni około 0,10 mm2, a siła koercji magnetycznej wynosiła 0,30-0,50 Oe (24-40 A/m). 1 Oe = 80 A/m. Siłę koercji magnetycznej mierzono przy pomocy precyzyjnego koercjomierza firmy Foerster, używając do pomiarów specjalnej sondy wewnętrznej (wewnątrz cewki) obejmującej objętość poniżej 1 μm3. Dla zapewnienia ciągłości badań "In situ" próbkę starzono w cewce koercjomierza w specjalnie zbudowanym uchwycie, w którym utrzymywano żądaną stałą temperaturę starzenia za pomocą termostatowanego oleju (rys. 2). Morfologię wydzieleń azotków po określonych czas[...]

Experimental bases of hardening processes of iron alloys DOI:10.15199/13.2018.1.8


  Research materials and methods Armco iron was used as an initial material. Nitrogen content in the samples was determined with the “Leco" method. In order to decarbonise and anneal Armco iron samples that were used in the tests, annealing was conducted in the temperature of 1,200°C in dry hydrogen atmosphere over a period of 30 h. After this process, the samples possessed grain with the average surface of ca. 0.10 mm2, and the magnetic coercion force was 0.30-0.50 Oe (24-40 A/m), 1 Oe = 80 A/m. The magnetic coercion force was measured with the aid of a precise coercion meter manufactured by Foerster company and using a special internal probe (inside the tube) that covered volume below 1 urn3. In order to maintain the continuity of “in situ" investigations, the sample was aged in the coercion meter tube in a special grip, where the required ageing temperature was maintained with the aid of thermostated oil (Fig. 2). The morphology of the precipitations of nitrides after specified ageing times was observed with the JEM 120 electron transmission microscope manufactured by JEOL with accelerating voltage of 120 kV and with the HREM Philips 301 microscope with accelerating voltage of l00 kV. Fig. 1. Coercive force steps in the a[...]

Badania korozji naprężeniowej stali spawanych elektrycznie w środowisku wody morskiej do zastosowania w budownictwie okrętowym i ochronach Larsena nabrzeży DOI:10.15199/13.2017.5.7


  W pracy przeprowadzono badania na stali S240 wg. EN 10248, stosowanej na ścianki Larsena , o grubości 10 mm w celu ustalenia wpływu korozji naprężeniowej na wytrzymałość mechaniczną oraz ciągliwość w środowisku wody morskiej lub wodnego roztworu NaCl. Próbki złączy spawanych elektrycznie elektrodą otuloną poddano ekspozycji korozyjno-naprężeniowej w 3,5% NaCl w czasie t=1500h przy stałym lub zmiennym naprężeniu rozciągającym, wynoszącym ϭ=0,8R02 w temperaturze 20°C. Słowa kluczowe: podwodne spawanie, spawanie metodą mokrą elektrodą otuloną, korozja naprężeniowa.Spawanie podwodne jest stosunkowo młodą dziedziną przemysłu. W roku 1946 Konstanty Chrenow do spawania pod wodą zastosował elektrodę otuloną zabezpieczoną przed oddziaływaniem wody i odtąd można było spawać pod jej powierzchną. Niezwykle istotnym problemem jest zabezpieczenie spoiny przed samoistnym hartowaniem. Współczynnik wymiany ciepła z otoczeniem jest duży i w zależności od temperatury wo[...]

 Strona 1