Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Czesław Rećko"

Kwadraturowy detektor częstotliwości z pierścieniem diodowym DOI:10.15199/48.2015.03.20

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiona została budowa i zasada działania kwadraturowego detektora częstotliwości. Detektor został zbudowany w oparciu o pierścienie diodowe. Detektor kwadraturowy wykorzystany jest jako element układu natychmiastowego pomiaru częstotliwości. Do określenia częstotliwości wykorzystano metodę detekcji przejść przez zero. Strukturę układu pomiaru częstotliwości tworzą trzy kanały pomiarowe. Wyniki pomiarów, w postaci charakterystyk napięcia wyjściowego w funkcji częstotliwości, zostały zaprezentowane w artykule. Abstract. The construction and working principle of the quadrature frequency detector have been presented in the paper. The detector was build basing on diode ring. Quadrature detector is the part of the instantaneous frequency measurement system. The passing by zero level detection method for the frequency detection has been used in the system. The overall system consist of three measurement channels. The measurement results, as output voltage changes in function of frequency characteristics have been presented in the paper. (Quadrature frequency detector with diode ring). Słowa kluczowe: detektor częstotliwości, pierścień diodowy, detektor pierścieniowy . Keywords: frequency detector, diode ring, ring detector. Wstęp Otaczająca nas przestrzeń zawiera coraz większą liczbę sygnałów mikrofalowych. Stąd istnieje konieczność, nawet w dziedzinach cywilnych, monitorowania emisji, poprzez określenie podstawowych parametrów sygnałów oraz określenie miejsca położenia emiterów. Podstawowe parametry sygnału to między innymi częstotliwość, czas trwania impulsu, częstotliwość powtarzania, rodzaj [...]

Analogowa linia opóźniająca radaru szumowego ze sterowaniem cyfrowym

Czytaj za darmo! »

Radary szumowe, ze względu na wykorzystanie jako sygnału sondującego sygnału losowego lub pseudolosowego, należą do grupy radarów trudnych do wykrycia (LPI). Ich ogromną zaletą jest możliwość pracy wielu urządzeń bez wzajemnego ich zakłócania się. Znajdują one zastosowanie zarówno w technice cywilnej jak i wojskowej. Możliwe jest wykorzystanie tego typu urządzeń także do wykrywania obecności osób w pomieszczeniach zamkniętych i miejscach zakrytych. Do odbioru tego typu sygnałów wykorzystywane są odbiorniki korelacyjne. Ze względu na budowę można wyróżnić trzy podstawowe typy odbiornika korelacyjnego: - analogowy odbiornik korelacyjny, - analogowo-cyfrowy odbiornik korelacyjny, - cyfrowy odbiornik korelacyjny. Elementem występującym w strukturze każdego odbiornika jest stała lub regulowana linia opóźniająca. W zależności od typu odbiornika linia opóźniająca może być zrealizowana w oparciu o odcinki linii transmisyjnej (analogowa linia opóźniająca) lub z wykorzystaniem układów pamięci (cyfrowa linia opóźniająca). W Zakładzie Mikrofal IRE WEL WAT został zaprojektowany i wykonany model analogowej linii opóźniającej ze sterowaniem cyfrowym. Linia została praktycznie wykorzystana w modelu radaru szumowego bliskiego zasięgu. Struktura radaru szumowego W radarze impulsowym odległość do celu jest określona poprzez pomiar czasu opóźnienia pomiędzy impulsem wysłanym a sygnałem echa. W radarze szumowym sygnał wys[...]

Estymacja częstotliwości sygnałów w układach NPCz metodą dekompozycji harmonicznych


  Podstawę do wykorzystania metody dekompozycji harmonicznych w odbiornikach NPCz stanowi założenie, że na wyjściu układów tego typu, na drodze analogowych przekształceń, można uzyskać wartości funkcji autokorelacji sygnału wejściowego [1, 2]. Opóźnienie funkcji autokorelacji zależy od długości zastosowanej linii opóźniającej. W ten sposób każdy odbiornik NPCz stanowi źródło określonej wartości funkcji autokorelacji. Wykorzystując powyższą właściwość na wyjściu odbiornika NPCz teoretycznie można uzyskać dowolną wartość funkcji autokorelacji, co z kolei stanowi podstawę do zastosowania w nich parametrycznych metod przetwarzania sygnału, takich jak metoda dekompozycji harmonicznych [2]. W metodach tych liczba zastosowanych, pojedynczych odbiorników NPCz powiązana jest ściśle z założoną liczbą odebranych sygnałów. Nie wymagają one również zastosowania szczególnie długich linii opóźniających [6]. Ogólnie przyjętym założeniem jest rozważanie tylko dwóch najbardziej znaczących sygnałów jednoczesnych. Rozważanie większej liczby sygnałów jest nieuzasadnione ze względu na małe prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji sygnałowej, a jednocześnie duże utrudnienie w przeprowadzeniu ścisłej analizy zjawisk wtedy zachodzących [3, 4]. Metoda dekompozycji harmonicznych Metoda dekompozycji harmonicznych, nazywana również od nazwiska jej twórcy metodą Pisarenko, zaproponowana została w roku 1973 [5]. Główną własnością, która wyróżnia ją na tle innych metod parametrycznych, jest założenie, że w sygnale wejściowym zawsze obecny będzie szum. Idea metody Pisarenko oparta została na wykorzystaniu wartości własnej i wektorze własnym macie[...]

Mikrofalowy mieszacz kwadraturowy pasma K DOI:10.15199/13.2017.4.7


  W artykule przedstawiono problematykę przemiany częstotliwości w odbiornikach superheterodynowych jak również problematykę budowy mikrofalowych mieszaczy kwadraturowych z wykorzystaniem mikrofalowych układów scalonych MMIC. Przedstawiono także wyniki badań eksperymentalnych mieszacza kwadraturowego pracującego w paśmie 17-26 GHz. Słowa kluczowe: telekomunikacja, odbiornik mikrofalowy, mieszacz, przemiana częstotliwości.Rozwój współczesnych systemów telekomunikacyjnych pociąga za sobą bardzo duży wzrost zapotrzebowania na dostępność widma elektromagnetycznego. Jednym ze sposobów na sprostanie tak wzrastającym wymaganiom są prace zmierzające do wykorzystania coraz wyższego zakresu częstotliwości mikrofalowych. Jednym z takich dotychczas mało wykorzystywanych zakresów jest pasmo K zajmujące zakres częstotliwości od 18 do 26 GHz. Głównym problemem przy pracy w paśmie K jest duże tłumienie fal w atmosferze spowodowane rezonansem cząsteczek pary wodnej. Z tego względu urządzenia pracujące w pasmie K wykorzystywane są przede wszystkim w systemach krótkiego zasięgu do pomiaru odległości [1]. Takie rozwiązania znajdują zastosowanie między innymi w przemysłowych systemach pozycjonowania [2] czy w systemach samochodowych [3]. Zaletą systemów pracujących w paśmie K jest możliwość wykonania ich w dużej skali integracji. Pozwala to na montaż wewnątrz innych urządzeń lub nawet zastosowanie takich systemów jako aktywnych elementów ubioru [4, 5]. W niektórych przypadkach można także wykorzystać zjawisko tłumienia fal przez cząsteczki pary wodnej. Podstawowym rodzajem systemów bazujących na powyższym zjawisku są radary atmosferyczne [6]. Innym przykładem wykorzystania tłumienia fal przez parę wodną są systemy zdalnego monitorowania ilości wody potrzebnej do wegetacji roślin [7]. Duże tłumienie jest zjawiskiem wręcz pożądanym w systemach LMDS (ang. Local Multipoint Distribution Services). Pasmo K umożliwia w takich systemach zapewnienie na [...]

Niskoszumny szerokopasmowy wzmacniacz mikrofalowy DOI:10.15199/13.2018.3.1


  Układy wejściowe współczesnych odbiorników mikrofalowych decydują o parametrach całego toru odbiorczego. W systemach nadawczo-odbiorczych wykorzystywane są zarówno sygnały charakteryzujące się wąskim, jak i szerokim pasmem pracy. Czułość urządzenia odbiorczego jest ściśle powiązana wymagania dotyczące współczynnika szumów, liniowości czy wzmocnienia przy ustalonej impedancji wejściowej i wyjściowej wynoszącej 50 W, układu konwersji częstotliwości do pasma podstawowego oraz układu akwizycji i przetwarzania sygnałów DSP. Odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie jest implementacja monolitycznego mikrofalowego układu scalonego MMIC HMC963LC4 firmy Analog Devices. Struktura i parametry niskoszumnego szerokopasmowego wzmacniacza mikrofalowego Układ HMC963LC4 [4] przeznaczony jest do wykorzystania przy budowie układów realizujących transmisje typu punkt - punkt (point to point radios, point to multipoint radios), zastosowaniach w technice wojskowej i satelitarnej oraz w apa- Fig. 1. Block diagram of the telecommunication receiver Rys. 1. Schemat blokowy odbiorni[...]

Demonstrator radaru szumowego widzenia przez ścianę


  Radary szumowe ze względu na swoje specyficzne cechy znajdują coraz szersze zastosowania w aplikacjach zarówno specjalnych, jak i komercyjnych. Cechy sygnałów szumowych są znane od kilkudziesięciu lat, jednak problem z ich generacją, przy zachowaniu odpowiednich parametrów sygnału nastręczał wiele problemów. Również odbiór tego typu sygnałów i związana z nim konieczność przetwarzania, powodowały że konstrukcje takie powstawały na zasadzie prac badawczych, a nie urządzeń docelowo wykorzystywanych powszechnie. Również wiązało się to z dostępnością samych źródeł sygnałów szumowych i zapewnienie odpowiednio stabilnych warunków ich pracy, a więc również stabilności parametrów. Jak w wielu dziedzinach elektroniki, tak również i w źródłach sygnałów szumowych nastąpił duży postęp, zarówno pod względem stabilności parametrów, możliwości ich zmiany, a przede wszystkim ogólnej dostępności, dotyczy to szczególnie źródeł szumowych na pasmo mikrofalowe. Radary szumowe to radary, które wykorzystują sygnały losowe lub pseudolosowe do oświetlenia celu [1]. Stanowią one oddzielną grupę w stosunku do klasycznych radarów impulsowych i dopplerowsko-impulsowych, stosowanych w bardzo wielu aplikacjach wojskowych i cywilnych [2]. Radary impulsowe charakteryzują się bardzo dobrą rozdzielczością w odległości dzięki zastosowaniu szerokopasmowych i odpowiednio długich w czasie impulsów i zaawansowanych cyfrowych technik przetwarzania sygnałów. Radary te często pracują z bardzo dużą mocą w impulsie, dochodzącą do pojedynczych megawatów. Występuje w nich jednak problem niejednoznaczności pomiaru częstotliwości dopplerowskiej lub niejednoznaczności pomiaru odległości. Radary szumowe, pracujące z falą ciągłą dorównują radarom impulsowym a w wielu dziedzinach mają nad nimi przewagę. Radary te emitują w przestrzeń znacznie mniejszą moc, która maksymalnie osiąga wartość do kilkuset watów. Można, więc w nich stosować nadajniki tranzystorowe, co upraszcza kons[...]

Detekcja aktywności istot żywych ukrytych za ścianą DOI:10.15199/ELE-2014-014


  Współczesne warunki stawiają wysokie wymagania systemom radioelektronicznym. Pojawia się całe spektrum zastosowań, zarówno w ramach systemów wojskowych i specjalnych, jak i całkowicie cywilnych, komercyjnych. Zagrożenia terrorystyczne i inne podobnego typu sytuacje kryzysowe stwarzają zapotrzebowanie na systemy wykrywania i przeciwdziałania różnorodnym zagrożeniom terrorystycznym, lub innym, stwarzającym zagrożenie dla osób lub instytucji państwowych. Często też systemy takie wspierają działania służb ratowniczych, poszukiwawczych, lub też służą celom ściśle komercyjnym. Do niedawna radary szumowe, ze względu na niestabilność źródeł sygnału oraz konieczność stosowania specyficznych rozwiązań przy ich konstrukcji, nie były zbyt powszechne. Ostatnio, ze względu na specyficzne cechy, obserwuje się coraz większą liczbę aplikacji z ich wykorzystaniem, zarówno specjalnych, jak i komercyjnych. Cechy sygnałów szumowych są znane od kilkudziesięciu lat, jednak problem z ich generacją i zapewnienia stabilności parametrów sygnału nastręczał wiele problemów. Również odbiór tego typu sygnałów i związana z nim specyfika przetwarzania, powodowały, że konstrukcje miały charakter eksperymentalny [2-4]. Zadaniem lokalizatora jest wykrycie osób, przebywających za przesłonami niemetalowymi, w praktyce są to najczęściej: drewniana lub murowana ściana, okno, drzwi, lub inne podobne przesłony. Ściana murowana lub inna, wzmocniona prętami metalowymi, może być przejrzysta dla fal radiowych, jeżeli użebrowanie jest niezbyt gęste. Ścisłe określenie tego problemu wymaga niezależnych badań. Drugim istotnym problemem przy pracy takiego radaru jest odróżnienie obiektów stałych, takich jak: krzesło, biurko, szafa lub inne przedmioty od odbicia i wyróżnienia, jakie dają istoty żywe, w tym także człowiek. Spełnienie powyższych wymagań można uzyskać stosując do wyróżniania obiektów odbiornik korelacyjny, współpracujący z sygnałem szumowym [5]. Budowa lokalizat[...]

Przenośny zespół pasma L do wykrywania pocisków przeciwpancernych na małych odległościach DOI:10.15199/13.2016.1.5


  Na współczesnym polu walki podstawową rolę odgrywają pododdziały wyposażone w różnego rodzaju pojazdy opancerzone i czołgi. Największym zagrożeniem dla tego typu obiektów są przeciwpancerne pociski kierowane (PPK), pociski wystrzeliwane z ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG oraz kumulacyjne pociski przeciwpancerne. Istnieje konieczność zabezpieczenia się przed tego typu zagrożeniami. Jednym z rozwiązań problemu może być aktywny system obrony pojazdu (ASOP) [5]. System musi być wyposażony w sensory, pozwalające wykrywać pociski w różnych warunkach atmosferycznych o różnych porach dnia i nocy. Jednym z czujników znajdującym zastosowanie w systemie obrony jest sensor radarowy [3, 6, 7]. Za jego pomocą możliwe jest określenie położenia obiektu atakującego pojazd, jego prędkości poruszania oraz odległości. W ramach realizowanych prac zbudowany został zespół nadawczo-odbiorczy do wykrywania pocisków przeciwpancernych pracujący w paśmie L. Pasmo L zostało wybrane z dwóch powodów. Rozmiary obiektów wykrywanych są zbliżone do 1/2 lub 1/4 długości fali sygnału sondującego. W wyniku zjawisk rezonansowych sygnał docierający do odbiornika posiada amplitudę większą w stosunku do amplitudy sygnału wynikającej z powierzchni przekroju poprzecznego wykrytego obiektu, która jest relatywnie niewielka [4]. Drugim powodem jest dostępność i niski koszt elementów składowych zespołu wykrywania co pozwala zbudować system niewielkim nakładem kosztów. Do budowy zespołu zostały wykorzystane gotowe elementy w postaci wzmacniaczy stosowanych w telefonii komórkowej. Struktura zespołu nadawczo-odbiorczego pasma L Struktura zespołu[...]

Monoimpulsowy zespół namierzania nadajników mikrofalowych jako element systemu obrony aktywnej DOI:10.15199/13.2018.3.3


  Namierzanie źródeł sygnałów mikrofalowych jest ważnym elementem rozpoznania elektronicznego oraz procesu wykrywania i lokalizacji obiektów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub ważnych urządzeń. Systemy namierzające emitery mikrofalowe oraz obiekty odbijające promieniowanie elektromagnetyczne zakresu mikrofalowego mogą być wykorzystywane w działaniach zmierzających do ochrony radarów przed skutkami ataków rakiet przeciwradiolokacyjnych (ang. Anti-Radiation Missile ARM) samonaprowadzających się na zwalczany radar lub stację łączności radiowej [7]. Rakiety tego typu, obok pasywnych urządzeń rozpoznawczych, często posiadają własne radary aktywne wykorzystywane do naprowadzania na atakowany obiekt. Wykrycie aktywności radaru zamontowanego na ARM i jego namierzenie stwarza możliwość przesłania sygnału ostrzegawczego do chronionego radaru oraz włączenie środków ochrony jakimi są, między innymi, pułapki radiolokacyjne [7]. Możliwość namierzania niebezpiecznych obiektów jest nieoceniona również w systemach ochrony przed pociskami przeciwpancernymi [6]. Szybkie wykrycie atakującego pocisku ppanc i wskazanie kierunku jego zbliżania pozwala na automatyczne obrócenie wyrzutni antypocisku i jego wystrzelenie w celu eliminacji zagrożenia. Największe szybkości działania urządzeń monitorujących przestrzeń sygnałową uzyskuje się przy wykorzystaniu metod, tak zwanych, monoimpulsowych inaczej nazywanych natychmiastowymi [3, 4]. W tych metodach, do namierzenia źródła emisji i określenia jej parametrów wystarczy pojedynczy krótki impuls mikrofalowy, lub krótki wycinek sygnału długotrwałego. Do namierzania monoimpulsowego może być stosowana metoda amplitudowa lub fazowa [1, 2, 5, 11]. W każdej z tych metod wykorzystuje się dwie lub większą liczbę anten odbierających sygnały emitowane przez namierzane źródło. Ogólna zasada pracy pasywnego zespołu namierzania źródeł sygnałów mikrofalowych Z punktu widzenia zasady pracy pas[...]

Wstępne wyniki badań wykrywania pocisków przeciwpancernych przy użyciu mikrofalowej głowicy detekcyjnej DOI:10.15199/59.2016.11.7


  Przedstawiono model głowicy detekcyjnej do wykrywania pocisków przeciwpancernych, Głowica pracuje z sygnałem ciągłym mikrofalowym. W trakcie badań rejestrowano sygnały wyjściowe mikrofalowej głowicy detekcyjnej umieszczonej w pobliżu toru przelotu pocisków z rodziny RPG. Wyniki badań potwierdziły możliwość zbudowania miniaturowej głowicy mikrofalowej zdolnej do wykrycia pocisków przeciwpancernych o małych wymiarach i bardzo dużych prędkościach. Zarejestrowane sygnały będą wykorzystane w procesie przygotowywania algorytmów układów inteligencji opracowywanego antypocisku. Słowa kluczowe: pocisk przeciwpancerny, antypocisk, mikrofalowa głowica detekcyjna We współczesnych oraz w przewidywanych działaniach bojowych dużym zagrożeniem dla pojazdów oraz obiektów stacjonarnych jest różnego typu broń przeciwpancerna. Należą do niej między innymi: pociski z głowicami kumulacyjnymi, pociski podkalibrowe, pociski odłamkowo burzące. Obrona obiektów przed tego typu zagrożeniem następuje zarówno przez stosowanie odpowiednio wzmocnionych i ukształtowanych pancerzy, jak i użycie tak zwanych systemów obrony aktywnej [1]. Podstawową cechą tego rodzaju systemów jest dążenie do wystarczająco wczesnego wykrycia atakującego pocisku przeciwpancernego oraz jego unieszkodliwienie, to jest zniszczenie lub przynajmniej uszkodzenie, w bezpiecznej odległości od chronionego obiektu. Funkcję unieszkodliwiania pocisku przeciwpancernego przed jego dotarciem do celu mogą realizować tak zwane antypociski uzbrojone w ładunki wybuchowe i wystrzeliwane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. W celu zwiększenia efektywności oddziaływania, antypociski dodatkowo wyposaża się w głowice detekcyjne, które zapewniają detonację ładunków bojowych bez konieczności bezpośredniego trafienia zwalczanego pocisku przeciwpancernego. Głowice detekcyjne mogą wykorzystywać sygnały elektromagnetyczne z bardzo szerokiego przedziału częstotliwości. Głowice tego typu mogą być budowane ja[...]

 Strona 1