Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"IWONA KOZA"

Wody Polskie - razem dla przyszłości naszych wód DOI:


  REFORMA GOSPODARKI WODNEJ Dla sektora gospodarki wodnej ostatnie miesiące minionego roku upłynęły pod znakiem wytężonej pracy nad reformą zarządzania zasobami wodnymi w naszym kraju. Nasz wysiłek koncentrował się przede wszystkim na organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które jako państwowa osoba prawna jest od 1 stycznia głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną. Wody Polskie powstały na podstawie uchwalonej przez Sejm 20 lipca 2017 r. ustawy Prawo wodne, która zastąpiła akt z 18 lipca 2001 r. o takim samym tytule. Ze względu na liczne nowelizacje, obowiązujące wcześniej prawo wodne było mało czytelne. Ustawodawca postanowił napisać nowe prawo wodne od początku, a bezpośrednią przyczyną podjęcia tej decyzji był obowiązek realizacji postanowień Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. - tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, która ustanawia ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Przeprowadzenie reformy jest warunkiem, który Polska musi spełnić, by korzystać ze środków z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi jest nam również potrzebne ze względu na ich ograniczone zasoby. Pod tym względem Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie. Na jednego mieszkańca naszego kraju przypada ok. 1600 m3 wody rocznie, tzn. trzy razy mniej niż średnio w Europie. Musimy również wypracować systemowe sposoby zarządzania zagrożeniem powodziowym oraz zagrożeniem wystąpienia suszy. ZADANIA I KOMPETENCJE WÓD POLSKICH W swojej preambule Ramowa Dyrektywa Wodna stanowi, że polityka wodna w państwach należących do Unii Europejskiej wymaga przejrzystych, efektywnych i spójnych ram legislacyjnych. W nowym porządku prawnym organami odpowiedzialnymi za zarządzanie zas[...]

 Strona 1