Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA BOROWIECKA-JAMROZEK"

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW STOSOWANYCH JAKO OSNOWA W NARZĘDZIACH METALICZNO-DIAMENTOWYCH

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych materiałów stosowanych na osnowy narzędzi metaliczno-diamentowych. Badano spieki wykonane metodą prasowania na gorąco z proszków: kobaltu (Co SMS, Co Extrafine, Co 400mesh), żelaza karbonylkowego (Fe CN) i wolframu (WP30). Badania obejmowały: pomiar gęstości, twardości i statyczną próbę rozciągania. Dokonano również obserwacji mikrostruktury przy użyciu świetlnego mikroskopu Leica DM4000 i przełomów przy zastosowaniu elektronowego mikroskopu skanningowego Jeol JSM-5400. Badania prowadzono w celu określenia wpływu wielkości cząstek proszku kobaltu oraz dodatku wolframu i żelaza na własności otrzymanych spieków. Słowa kluczowe: spieki osnowy, badanie struktury, stopy kobaltu, materiały do cięcia kamieni ENGINEERING STRUCTURE AND PROPE[...]

Struktura i własności materiałów osnowy w narzędziowych kompozytach metaliczno-diamentowych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych materiałów stosowanych w charakterze osnowy narzędzi metaliczno- diamentowych. Badano spieki wykonane metodą prasowania na gorąco z drobnoziarnistych proszków kobaltu i żelaza. Badania obejmowały: pomiar gęstości, twardości i statyczną próbę rozciągania. Dokonano również obserwacji przełomów przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego i mikrostruktury przy zastosowaniu mikroskopu świetlnego. Badania prowadzono w celu określenia wpływu wielkości cząstek proszku kobaltu oraz dodatku karbonylkowego proszku żelaza na własności otrzymanych spieków. The paper presents mechanical properties of materials used as matrix in diamond impregnated tools. A few powder metallurgy materials manufactured by the hot pressing process from fine cobalt and iron powders were investigated. The specimens were tested for density, hardness and tensile properties. The fracture surfaces and microstructures were observed using scanning electron microscopy and light microscopy, respectively. The main objective of the work was to determine the effects of the mean particle size of cobalt and additions of carbonyl iron powder on as-sintered properties of the material. słowa kluczowe: spieki Co i Co-Fe, prasowanie na gorąco, własności mechaniczne, mikrostruktura keywords: sintered Co and Co-Fe materials, hot pressing, mechanical properties, microstructure S. 594 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 10 Dlatego producenci narzędzi dążą do zastąpienia pr[...]

Properties of hot pressed Fe-50%Co materials

Czytaj za darmo! »

The iron-cobalt alloy (50:50 wt. %) undergoes a transformation from its disordered to ordered state when cooled below 730°C, as shown on the phase equilibrium diagram in Figure 1. Although the perfect order can be attained only for equiatomic composition, as seen in Figure 1, the ordered α′ phase can exist within the broad range between 25÷75 wt. % Co which results in a marked decrease in the alloy’s hardness, yielding stress, ductility [2÷4] and electrical resistivity [5, 6]. EXPERIMENTAL The iron-cobalt specimens were prepared from a mixture of carbonyl iron powder (BASF Germany) and extrafine cobalt powder (Umicore Belgium) by hot pressing in a graphite mold. To alter the oxygen content in the specimens, the powders were taken from different shipments, in both as-received oxidized conditions. The powders are shown in Figure 2. The elemental powders were mixed in a Turbula mixer for 1 hour and densified by hot pressing in a graphite mould for 2 minutes at 9[...]

Dyfuzja reaktywna boru w warstwie powierzchniowej spieków kobaltu

Czytaj za darmo! »

Proces dyfuzyjnego borowania znajduje coraz szersze zastosowanie jako metoda obróbki cieplno-chemicznej zapewniającej bardzo znaczne zwiększenie trwałości elementów maszyn. Warstwy borowane cechują się bardzo dużą odpornością na ścieranie i są zwykle stosowane, gdy smarowanie jest skąpe lub gdy nie może być stosowane w ogóle. Duża twardość warstw borkowych, zwiększona odporność korozyjna w wodnych roztworach kwasów nieorganicznych (HCl, H2SO4, H3PO4, HF) i organicznych (wzrost odporności do 15 razy), także w roztworach soli i zasad, stanowią zalety, dzięki którym znalazły one zastosowanie techniczne [1, 2]. Z wykresu równowagi Co-B (rys. 1) można odczytać temperaturę topnienia kobaltu wynoszącą 1495°C, poniżej której kobalt krystalizuje w sieci regularnej ściennie centrowanej. Przemiana alotropowa ε → α występuje w temperaturze ok. 417°C [3÷5], sieć heksagonalna odmiany alotropowej ε przemienia się wtedy w sieć ściennie centrowaną kobaltu α. Przedstawiony na diagramie borek CoB jest związkiem zawierającym 15,5% mas. boru, natomiast borek Co2B odpowiada zawartości boru 8,4% mas. METODYKA BADAŃ Do badań zastosowano spieki otrzymane z proszków Co gatunku Extrafine. Warstwy otrzymano za pomocą proszkowej metody borowania opartej na wykorzystaniu mieszaniny o składzie: B4C jako składnik podstawowy stanowiący źródło boru, (NH4Cl + NaF) jako aktywator i Al2O3 jako wypełniacz. Zachowane były następujące parametry procesu: temperatura 950°C, czas 6 h i 12 h. Badania obejmowały określenie struktury i grubości uzyskanych warstw. Obserwacji naniesionych warstw dokonano za pomocą mikroskopu świetlnego Leica DM-4000. Próbki przecięto za pomocą tarczy diamentowej na przecinarce wolnoobrotowej, po czym zainkludowano je i wykonano zgłady metalograficzne. Następnie przeprowadzono obserwacje mikrostruktury przy powiększeniu 1000 razy. Warstwy borków utworzone na spiekach Co poddano również analizie fazowej metodą dy[...]

Modelowanie komputerowe retencji i pracy cząstki diamentu w osnowie metalicznej

Czytaj za darmo! »

W przemyśle narzędzi metaliczno-diamentowych do cięcia materiałów budowlanych i kamieni naturalnych są stosowane piły tarczowe z warstwą roboczą w postaci segmentów przylutowanych do stalowej tarczy pomiędzy specjalnymi wrębami (rys. 1). Segmenty stanowią elementy robocze piły i są wytwarzane za pomocą metalurgii proszków. Proces wytwarzania spieków metaliczno-diamentowych polega na wymieszaniu proszku stanowiącego metaliczną osnowę z proszkiem diamentowym naturalnym lub syntetycznym, prasowaniu kształtek, a następnie ich spiekaniu lub prasowaniu na gorąco. W wyniku tych operacji otrzymuje się spiek popularnie nazywany segmentem metaliczno-diamentowym. Segmenty lutuje się do stalowych tarcz (rys. 1) i stanowią one elementy tnące pił tarczowych służących do cięcia kamienia naturalnego i materiałów budowlanych [1÷3]. Ważną cechą materiału osnowy jest zdolność utrzymywania (retencji) cząstek diamentu podczas pracy piły. Osnowa musi zapewniać takie utrzymanie cząstek diamentu, aby zapobiec ich wypadaniu, wciskaniu lub obrotowi podczas cięcia. Celem pracy jest określenie parametrów będących estymatorem własności retencyjnych osnowy. WŁASNOŚCI MECHANICZNE I TERMICZNE OSNOWY METALICZNEJ Próbki do badań wykonano techniką prasowania na gorąco w składanej grafitowej matrycy z wykorzystaniem prasopieca CAR1001 firmy Arga (Włochy), umożliwiającego zaprogramowanie parametrów procesu prasowania oraz jego realizację w atmosferze gazu obojętnego (azotu) [1]. Zastosowano następujące, dobrane doświadczalnie, parametry procesu: ciśnienie 35÷40 MPa, czas 2 minuty, temperatura 850÷980°C (tab. 1). Próbki do badań wykonano z proszków kobaltu gatunku SMS (nazwa handlowa), EF (Extrafine) i 400 mesh. Ponadto jedna osnowa była wykonana z 80% mas. proszku kobaltu Extrafine + 20% mas. proszku wolframu WP30 (nazwa handlowa). Własności mechaniczne [...]

STARZENIE PRZETOPIONEJ LASEREM WARSTWY WIERZCHNIEJ STOPU AlSi5Cu2

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ powierzchniowego przetopu laserowego na strukturę i zjawisko starzenia stopu AlSi5Cu2. Wielofazowy, odlewniczy stop AlSi5Cu2 przetapiano powierzchniowo pojedynczą ścieżką za pomocą lasera CO2 przy mocy 2,5 kW i prędkości 0,5 m/min. Obróbka laserowa spowodowała wzrost twardości o 20 HV. Badania utworzonej podczas krzepnięcia mikrostruktury przeprowadzono za pomocą mikroskopii optycz[...]

WPŁYW DODATKU NATURALNEGO ZEOLITU NA MIKROSTRUKTURĘ I WŁASNOŚCI MECHANICZNE SPIEKANEGO KOMPOZYTU O OSNOWIE ŻELAZA DOI:10.15199/67.2018.7.3


  Nieustannie prowadzone badania nad specyficznymi właściwościami zeolitów, do których zaliczają się właściwości katalityczne, jonowymienne i adsorpcyjne, wskazują wszechstronne możliwości wykorzystania tych materiałów, np. w przeróbce ropy naftowej, w budownictwie, w oczyszczaniu wód i spalin. Stąd często określa się je mianem surowców XXI w. [1]. Mimo interesujących eksperymentów wielu polskich i zagranicznych autorów poruszających tematykę zeolitów, brak jest dotychczas szczegółowych badań nad możliwościami wykorzystania cząstek zeolitu, jako fazy umacniającej materiałów kompozytowych o osnowie metalowej. Dotychczas niewiele opublikowano prac na temat wpływu dodatku cząstek zeolitu na własności kompozytów wytwarzanych za pomocą technologii metalurgii proszków, takich jak: wytrzymałość na ściskanie, odporność na zużycie ścierne, twardość i przewodność cieplna [4, 5]. Najbardziej rozpowszechnionymi na świecie minerałami z grupy zeolitów są klinopliloity. Są to glinokrzemiany zawierające dużą ilość krzemu, wapnia, sodu, potasu i domieszki różnych metali, takich jak: bar, stront, potas, magnez, mangan. Grupę tę wydzielił w 1756 r. szwedzki mineralog Axel Frederik Cronstedt [2, 6, 7]. Zeolity powstały w wyniku erupcji wulkanicznych w ciągu milionów lat pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia, kiedy wypływająca z wulkanu lawa zetknęła się ze słoną wodą morską. Reakcja wulkanicznego popiołu z solami obecnymi w je- STANISŁAW BOROWIECKI MARCIN KARGUL 13 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 7 ziorach, spowodowała przekształcenie popiołu w różnorodne grupy glinokrzemianów o unikatowych właściwościach fizyko- -chemicznych. Własności te wynikają z ich specyficznej struktury krystalicznej, charakteryzującej się istnieniem w przestrzennym glinokrzemianowym szkielecie kanałów i komór o ściśle określonych wymiarach molekularnych. Podstawowymi jednostkami budującymi szkielet zeolitu są tetraedry (SiO4)4- i (AlO4)5-, które połączone są ze sobą[...]

 Strona 1