Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MISZCZYK HENRYK PAUL"

TRANSFORMACJE TEKSTURY W PROCESIE WYŻARZANIA ALUMINIUM I JEGO STOPÓW DOI:10.15199/67.2018.4.4


  WPROWADZENIE Od wielu dziesiątków lat transformacje tekstury podczas wyżarzania odkształconych metali i stopów są przedmiotem intensywnych badań. Dostępne modele nie dają jednakże jasnego opisu mechanizmów odpowiedzialnych za pojawienie się orientacji nowych ziaren w procesie rekrystalizacji. Na gruncie teorii zaproponowanej przez Beck’a [3, 4] i Cahn’a [5] powszechnie przyjmuje się, że orientacje identyfikowane w odkształconej osnowie mogą (i powinny być) rozważane, jako "punkt wyjścia" dla formowania się orientacji nowych ziaren. Lecz opis "drogi", po jakiej przebiega ten proces jest przedmiotem silnych kontrowersji i nie doczekał się, jak do tej pory, poprawnego opisu. W odniesieniu do mechanizmów opisujących formowanie się silnej składowej cube{100}<001> w literaturze przedmiotu dominują dwie grupy modeli. (i) W pierwszej grupie, bazującej na opisie zaproponowanym przez Ridha i Hutchinson [17], przyjmuje się, że obecne w strukturze stanu zdeformowanego pasma ziaren o orientacji cube{100}<001> rekrystalizują szybciej aniżeli inne obszary. Proces ten związany jest z uprzywilejowaną anihilacją układu dwu grup dyslokacji o czysto śrubowej orientacji i o prostopadłych wektorach Burgersa [17]. Skoordynowany ruch tego układu dyslokacji prowadzi do uformowania się granicy skręcenia, z osią rotacji prostopadłą do płaszczyzny granicy. (ii) W grupie drugiej, bazującej na opisie podanym przez Duggan i in. [9] oraz Samajdar i Doherty [18], przyjmuje się za punkt wyjścia dominację relacji orientacji typu ~40o<111> pomiędzy orientacją zarodka/ziarna a obszarami stanu zdeformowanego o orientacji jednego z 4 wariantów składowej S{123}<634>, dominujących w teksturze stanu zdeformowanego. 23 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 4 W przypadku obydwu grup modeli milcząco przyjmowane jest, że ziarna o orientacji "cube" zarodkują z obszarów stanu zdeformowanego o tej samej orientacji, wskazując na ważność modelu zorientowanego zarodkowani[...]

RELACJE DEZORIENTACJI W POCZĄTKOWYCH STADIACH REKRYSTALIZACJI METALI O SIECI RSC O ŚREDNIEJ I MAŁEJ ENERGII BŁĘDU UŁOŻENIA


  Mechanizm stanowi ciągle silnie nierozpoznane zagadnienie. Jednym z kluczowych zagadnień związanych z opisem mechanizmów zarządzających procesem przemiany tekstury podczas wyżarzania jest identyfikacja typu granicy poprzez migrujący front rekrystalizacji. Celem niniejszej pracy było określenie dominujących relacji orientacji, pomiędzy stanem odkształconym a nowo powstałymi ziarnami we wczesnych stadiach rekrystalizacji w metalach o sieci regularnie ściennie centrowanej, o średniej i małej energii błędu ułożenia. Analizę prowadzono na monokryształach o orientacjach stabilnych w płaskim stanie odkształcenia, tj. "Goss"{110}<001> oraz "brass"{110}<112>. Monokrystaliczne próbki z Ni, Cu, Cu-2%Al odkształcono w próbie nieswobodnego ściskania do ok. 40 %. Następnie odkształcony materiał został poddany wyżarzaniu celem analizy preferencji w występowaniu relacji orientacji poprzez front rekrystalizacji. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem wysokorozdzielczej skaningowej mikroskopii elektronowej i techniki dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (SEM-FEG/EBSD). Przeprowadzona analiza preferencji w rozkładzie osi i kąta dezorientacji poprzez front rekrystalizacji pokazuje, że relacje dezorientacji zbliżone do 40°<111> są realizowane jedynie sporadycznie. Wykazano, że dominują rolę odgrywają dezorientacje określone kątami z zakresów 25÷35° i 45÷55° oraz obrotem dookoła osi <122>, <012>, <112> zgrupowanych zazwyczaj w pobliżu normalnych do wszystkich czterech płaszczyzn {111}. Słowa kluczowe: zarodkowanie i rekrystalizacja, monokryształ, płaski stan odkształcenia, mapy orientacji DISORIENTATION RELATIONS DURING THE EARLY STAGES OF RECRYSTALLIZATION IN MEDIUM AND LOW SFE FCC METALS The objective of this paper is to identify the predominant crystallographic relations between deformed state and recrystallized grains during the early stages of recrystallization of fcc metals with medium and low stacking fault energy. The experimental investigatio[...]

 Strona 1