Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"WIOLETTA SYBILSKA"

Perspektywy i kierunki rozwoju odzieży inteligentnej

Czytaj za darmo! »

Możliwość zintegrowania z wyrobem włókienniczym zminimalizowanych czujników, układów elektronicznych i elementów zasilających oznacza zupełnie nowy etap w przemyśle odzieżowym. Integracja mikroelektronicznego sprzętu z tkaninami umożliwia produkcję tekstyliów i odzieży, które mogą znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach - w ochronie zdrowia i medycynie, bezpieczeństwie i ratownictwie, komunik[...]

Komputerowy system przedstawiania układalności odzieży

Czytaj za darmo! »

Układalność jest jednym ze wskaźników charakteryzujących wygląd wyrobu włókienniczego. Ma ona znaczenie przede wszystkim dla wyrobów odzieżowych, szczególnie damskich, oraz wyrobów zasłonowych. Pod pojęciem układalności rozumie się zdolność wyrobu do tworzenia fałd pod wpływem siły ciężkości. Fizycznie układalność jest wynikiem wzajemnego oddziaływania sztywności zginania i masy wyrobu [1]. [...]

Koncepcja modułowa kształcenia konstruktorów odzieży odpowiedzią na potrzeby firm konfekcyjnych

Czytaj za darmo! »

W ramach projektu LORIS TEX "Transformacja przemysłu tekstylno-odzieżowego z pracochłonnego w naukochłonny" współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich "Tricotextil" (obecnie Instytut Włókiennictwa) był koordynatorem i rea[...]

Analiza potrzeb przemysłu odzieżowego w zakresie doskonalenia kadr konstruktorów odzieży. Część I

Czytaj za darmo! »

Kondycja finansowa każdego przedsiębiorcy zależy w dużej mierze od konkurencyjności firmy. Na konkurencyjność przedsiębiorstwa wytwarzającego wyroby odzieżowe znaczący wpływ ma skuteczność polityki marketingowej, a zwłaszcza szybkość reagowania na ciągle zmieniające się potrzeby odbiorców. Rynek producentów odzieży jest specyficzny, ze względu na cyklicznie zmieniające się kanony mody, co generuj[...]

Wykorzystanie bezdotykowej metody kompleksowych pomiarów ciała do projektowania ubiorów

Czytaj za darmo! »

Parametry wymiarowe charakteryzujące proporcje ciała człowieka stanowią podstawę projektowania i konstruowania różnorodnych wyrobów okrywających sylwetkę, przy czym najwięcej informacji pomiarowych dotyczy wyrobów odzieżowych. Uwzględniając warunki środowiskowe życia i pracy pobierane wymiary ciała powinny odzwierciedlać sylwetkę w warunkach statycznych oraz dynamicznych. Projektowanie ubioru, zapewniającego zarówno estetykę, jak i ochronę człowieka przed niekorzystnym oddziaływaniem otoczenia, wymaga znajomości kilkudziesięciu cech wymiarowych ciała, zależnie od płci i wieku. W związku z zauważalnymi zmianami zachodzącymi w budowie ciała mieszkańców krajów uprzemysłowionych, w wielu krajach przeprowadzono badania pomiarowe społeczeństwa oraz podjęto starania w celu uaktualni[...]

Budowa somatyczna oraz wybrane parametry antropometryczne studentów i zawodników wybranych dyscyplin sportowych


  Somatic body construction in anthropometric characteristics of sportsman and students in selected sports disciplines Research on selected anthropometric characteristics of students specialized in selected sports discipline as well as of students who do not compete sports in professional way has been performed. Anthropometric measurements were made using 3D scanner Anthroscan Vitus Smart XXL (Human Solutions) for 92 control students and 41 professional players of various sports (artistic gymnastics, sprints, long-distance, handball). The marked out body dimensions were analyzed in dependence on cultivated sport discipline as well as in control students. A division due the somatic body construction has been made. The basic formula of Rohrer rate was used to define typology type. It has been found that the vast majority, approximately 86% of male students and more than 50 % female students has leptosomatic body construction. In most analyzed sports the leptosomatic type has dominated except handball and artistic gymnastics. Wprowadzenie Badania morfologii ciała człowieka, jego zdolności motorycznych pozwalają uzyskać wyniki znajdujące praktyczne zastosowanie w sporcie wyczynowym, zwłaszcza przy doborze osób o określonych cechach budowy do wybranych dyscyplin czy konkurencji sportowych. Dzięki takim danym można tworzyć wyobrażeniowy "model mistrza", czyli układ, którego zadaniem jest imitowanie wybranych, najistotniejszych cech oryginału, tj. dzisiejszego bądź przyszłego mistrza określonej dyscypliny sportowej [1]. Znajomość modelu ułatwia określenie "cech", które powinny być badane podczas naboru do pierwszego etapu szkolenia, a objęcie kontrolą okresową ich rozwoju w konsekwencji optymalizuje działania polegające na sterowaniu treningiem sportowym we wszystkich jego etapach. Model mistrza tworzy się uśredniając parametry wielu cech: wyniku sportowego, wieku osiągnięcia najlepszego wyniku, budowy somatycznej, poziomu ukierunkowan[...]

Pomiary sylwetek ludzkich - porównanie metody manualnej i bezdotykowej

Czytaj za darmo! »

Podstawowym zadaniem pomiarów populacyjnych jest poznanie budowy fizycznej ludności Polski w celu opracowania norm dla różnych wyrobów przemysłowych, których produkcja jest związana z budową człowieka. Do tej pory zarówno w projektowaniu ergonomicznym, jak również w projektowaniu wyrobów odzieżowych opierano się na średnich populacyjnych opartych na wyliczeniach z krajowych badań antropometrycznych przeprowadzanych jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia. Obserwowany od dłuższego czasu trend sekularny (wiekowy, stuletni) powoduje znaczące zmiany parametrów wymiarowych, charakteryzujących proporcje ciała człowieka. Stanowi także jedną z przyczyn niemożności doboru odpowiednich ubrań na własną sylwetkę. Pomimo zmian w proporcjach naszego ciała produkcję odzieży nadal prowadzi s[...]

Ergonomiczne wyroby bieliźniane dla osób długotrwale unieruchomionych


  Celem pracy było sformułowanie wytycznych do projektowania funkcjonalnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych bielizny dostosowanej do ograniczeń ruchowych wynikających z określonych zaburzeń ruchu i zniekształceń ciała spowodowanych podeszłym wiekiem lub kalectwem. Opracowanie funkcjonalnych ubiorów dostosowanych do ograniczeń ruchowych wpłynie na poprawę jakości życia i samopoczucia użytkowników, dając im szansę zwiększenia samodzielności oraz poczucia akceptacji w społeczeństwie. Odpowiednia konstrukcja ubiorów w połączeniu z doborem materiału pozwoli na spełnienie wymagań ergonomicznych, biofizycznych i estetycznych użytkowników. 2. Realizacja badań W ramach tematu przeprowadzono prace doświadczalne, aby ustalić wymagania dotyczące nietypowych ubiorów wykonanych z dzianin o różnych składach surowcowych i strukturach. Uwzględniono specyfikę konstrukcji i modelowania oraz technologię konfekcjonowania wyrobów. 2.1. Określenie potrzeb i preferencji osób o różnym stopniu niepełnosprawności Opracowanie założeń konstrukcyjno-materiałowych odzieży przeprowadzono w oparciu o ankietowe badania środowiskowe w celu określenia potrzeb i preferencji osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Przeprowadzono analizę podstawowych potrzeb w zakresie odzieży ankietując ludzi z różnymi schorzeniami, na podstawie obserwacji, rozmów z pacjentami i ich opiekunami. Osobisty kontakt z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami był niezbędny do właściwego określenia indywidualnych potrzeb, często związanych ze stopniem niepełnosprawności. Kwestionariusz składał się z następujących modułów tematycznych; I. danych personalnych respondentów, II. danych dotyczących stanu zdrowia osób ankietowanych, III. danych dotyczących wyboru ubiorów - pytań o preferencje w zakresie asortymentu odzieży. Z przeprowadzonych badań wynika, że ponad 30% pacjentów wymaga pomocy przy ubieraniu (rys. 1.), zaś szczególne potrzeby osób starszych na stałe leżących w łó[...]

 Strona 1