Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Sandra MROCZKOWSKA"

Valuation of road lighting parameters for luminaires with LED

Czytaj za darmo! »

Ocena wpływu światła białego na warunki widzenia w oświetleniu zewnętrznym jest od wielu lat przedmiotem badań. Strumień świetlny lamp jest wyznaczany dla widzenia fotopowego, natomiast w wielu przypadkach poziom adaptacji wzroku odpowiada warunkom widzenia mezopowego. Dla takich warunków stosowanie lamp LED może być uzasadnione z powodu korzystniejszego rozkładu widmowego promieniowania. W artykule przedstawiono porównanie parametrów oświetlenia drogowego z lampami sodowymi i przykładową oprawą z diodami LED. (Ocena parametrów oświetlenia drogowego dla opraw LED) Abstract. Valuation of influence of white light in outdoor lighting has been tested for years. Usually luminous flux is determined for photopic vision, but in many cases for road lighting the level of adaptation for human eyes corresponds to mesopic vision. For such conditions using LEDs could be more useful from the point of spectral distribution of light. In the paper the results of comparation parameters of outdoor lighting will be presented for chosen LEDs. Słowa kluczowe: oświetlenie drogowe, źródła światła, widzenie mezopowe, diody LED. Keywords: road lighting, lamps, mesopic vision, LED Introduction In the outdoor lighting, there are mostly applied the lowpressure and high-pressure sodium discharge lamps, metal halide lamps and mercury discharge lamps. The most frequently used light sources in the road and public places lighting installations are the high-pressure sodium discharge lamps. Their shear in the total number of the applied light sources results presently 70% - 75%. The shear of the commonly used until now mercury discharge lamps results approximately 25%. These lamps are presently applied in the lighting installations of the parks, local roads, estate roads, etc. The main obstacle in the replacement of the mercury discharge lamps with another lamp type is the shortage of the substitutional product which[...]

Iluminacja dziedzińca Collegium Maius UAM w Poznaniu

Czytaj za darmo! »

Wybór określonej koncepcji, z następnie sposobu wykonania iluminacji, jest zależny od szeregu czynników, zarówno estetycznych, jak i funkcjonalnych oraz technicznych. Przykładem współzależności tych czynników, wpływających na ostatecznie przyjęte i zrealizowane rozwiązanie, może być oświetlenie wewnętrznego dziedzińca Collegium Maius Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy przedstawiono sposób uzyskania zamierzonego efektu, tj. dokonanie wyboru odpowiedniej koncepcji i ralizacji iluminacji. Abstract. Selected aspects of illumination concepts of historical buildings are described in the article. The computer visualizations of lighting variants and final solution of Collegium Maius illumination in Poznan are presented. (Illumination of the courtyard of Collegium Maius in Poznan). Słowa kluczowe: iluminacja, komputerowa wizualizacja oświetlenia Keywords: illumination, computer visualisation of lighting Wprowadzenie Budynek Collegium Maius w Poznaniu, siedziba dawnej Komisji Kolonizacyjnej, zlokalizowany jest w samym centrum miasta. Oddany do użytku w 1908 roku, stanowi kompozycyjne uzupełnienie dla pozostałych obiektów, znajdujących się na terenie Dzielnicy Zamkowej. Obiekty te, obecnie starannie odnawiane i rekonstruowane, tworzą przestrzennie spójną całość dawnego Cesarskiego Forum. Front budynku, z charakterystycznym ryzalitem zwieńczonym kopułą, zamyka widok od strony Parku Zamkowego. Rys.1. Widok frontu budynku Collegium Maius od strony Zamku Cesarskiego w Poznaniu Odnowiona bryła tego budynku od niedawna jest iluminowana, stanowiąc również nocą atrakcyjny fragment tej części miasta. Rys.2. Iluminowany budynek Collegium Maius Uwarunkowania koncepcji iluminacji Wnętrze Collegium Maius kryje [...]

Oświetlenie rzeźb i pomników DOI:10.15199/48.2018.02.29

Czytaj za darmo! »

Oświetlenie rzeźb i pomników jest zadaniem szczególnym, ponieważ ich wielkość, w porównaniu z typowymi obiektami budowlanymi, jest zazwyczaj znacznie mniejsza. W iluminacji kościołów, pałaców itp. ważne jest przede wszystkim pokazanie całej bryły, podkreślenie jej architektonicznego piękna, podkreślenie wybranych detali [1,2,3]. W ostatecznym efekcie, głównie wyobraźnia i zamysł projektanta decyduje o przyjętej formie ekspozycji obiektu. Rzeźby i pomniki wymagają znacznie bardziej pogłębionej analizy, dotyczącej zarówno ich usytuowania, jak i historii oraz znaczenia. Pomniki i rzeźby są zlokalizowane zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz, w otoczeniu budynków i/lub zieleni, stanowiących naturalne tło o mniejszej lub większej jasności. W większości przypadków, obiekty te stanowią kompozycje, w których jedynymi lub dominującymi elementami są ludzkie postaci lub ich wyobrażenie. W innych przypadkach, symboliczna kompozycja brył stanowi emocjonalny przekaz, odwołujący się do wyobraźni obserwatorów. Z tego względu, zasady ich oświetlania można oprzeć na regułach, obowiązujących w oświetleniu scenicznym, również odwołującym się do wrażliwości i wyobraźni widzów. Zasady oświetlenia scenicznego Tworzenie właściwego odbioru oświetlanych postaci wymaga zastosowania się do pewnych reguł, zapewniających odpowiednią ekspozycję i oddanie trójwymiarowości obiektu. W ogólnym ujęciu, wymaga to realizacji oświetlenia w sposób, przedstawiony schematycznie na rysunku 1. System oświetlenia scenicznego przewiduje wykorzystanie następujących rodzajów światła [4, 5]: -światła kluczowego, które stanowi podstawowe oświetlenie postaci lub obiektu. Najczęściej jest to strumień światła skierowany z przodu i z boku, także nieco z góry, w granicach kątów, względem głównej osi obserwacji, wynoszących od 30 do 60 stopni. - światła wypełniającego, które rozjaśnia cienie utworzone przez światło kluczowe. Jego zadanie polega na wytworzeniu odpowiedniej [...]

Wielkopowierzchniowe reklamy z diodami świecącymi a bezpieczeństwo ruchu drogowego

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach, na całym świecie, w reklamach zewnętrznych powszechnie zaczęto stosować diody elektroluminescencyjne. Reklamy z diodami świecącymi charakteryzują się dużą powierzchnią, dużą luminancją i bardzo dynamiczną zmianą wyświetlanych obrazów. Reklamy instalowane w sąsiedztwie ulic stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawione zostały wymagania stawiane tego typu reklamom oraz wyniki pomiarów wybranych reklam znajdujących się na terenie Poznania. Abstract. In last years in outdoor advertising world-wide generally begin applying light emitting diodes. Digital billboards characterize large surface, big luminance and very dynamic changes of shown pictures. Billboards installed near to the streets cause potential threat for road safety. In this study has been presented requirements for billboards like that and results of measurements chosen bilboards taking a stand in the area of Poznań. (Digital billboards and road safety). Słowa kluczowe: technika świetlna, reklamy LED, bezpieczeństwo ruchu. Keywords: lighting engineering, digital billboards, road safety. Wstęp Wraz z rozwojem technologii diod świecących w naszych miastach pojawiły się wielkopowierzchniowe reklamy zbudowane z diod elektroluminescencyjnych. Reklamy te charakteryzują się zazwyczaj dużą powierzchnią, dużą luminancją i bardzo dynamiczną zmianą wyświetlanych obrazów. Kierowcy samochodów, autobusów i pojazdów szynowych skarżą się, że szczególnie wieczorem i w nocy bardzo jaskrawa powierzchnia reklam znajdujących się w ich polu widzenia powoduje dyskomfort i przeszkadza w realizacji normalnych zadań związanych z kierowaniem pojazdem. Reklamy instalowane w sąsiedztwie ulic stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapisy obowiązujących norm dotyczących oświetlenia zewnętrznego i oświetlenia drogowego nie uwzględniają wymagań odnoszących się jednoznacznie do tego typu reklam. W obowiązującyc[...]

Wpływ wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego


  W ostatnich latach na całym świecie w reklamach zewnętrznych powszechnie stosuje się diody elektroluminescencyjne. Reklamy z diodami świecącymi charakteryzują się dużą powierzchnią, dużą luminancją i bardzo dynamiczną zmianą wyświetlanych obrazów. Reklamy instalowane w sąsiedztwie ulic stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono wymagania stawiane tego typu reklamom oraz wyniki pomiarów wybranych reklam znajdujących się na terenie Poznania. Wraz z rozwojem technologii diod świecących w naszych miastach pojawiły się wielkopowierzchniowe reklamy zbudowane z diod elektroluminescencyjnych. Kierowcy samochodów, autobusów i pojazdów szynowych skarżą się, że szczególnie wieczorem i w nocy bardzo jaskrawa powierzchnia reklam znajdujących się w ich polu widzenia powoduje dyskomfort i przeszkadza w realizacji normalnych zadań związanych z kierowaniem pojazdem. Reklamy instalowane w sąsiedztwie ulic stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapisy obowiązujących norm dotyczących oświetlenia zewnętrznego i oświetlenia drogowego nie przedstawiają wymagań odnoszących się jednoznacznie do tego typu reklam. Nie uwzględnia się położenia reklamy względem obserwatora, jej wielkości kątowej, odległości od głównego kierunku obserwacji oraz dynamicznej zmiany luminancji związanej z wyświetlanymi obrazami. W artykule opisano wymagania stawiane tego typu reklamom, przyjęte przez samorządy lokalne oraz organizacje rządowe w państwach, w których problem reklam został już zauważony. Przedstawiono wyniki pomiarów parametrów fotometrycznych i geometrycznych wybranych reklam występujących na terenie Poznania [17]. Przegląd przepisów krajowych Normy oświetleniowe związane z oświetleniem miejsc pracy na zewnątrz [1] oraz z oświetleniem drogowym [2] nie uwzględniają wymagań dla wielkopowierzchniowych reklam z diodami świecącymi jako obiektów wpływających na bezpieczeństwo w ruchu [...]

 Strona 1