Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Svatopluk Dorda"

Instalacja doświadczalna ochrony katodowej powierzchni wewnętrznej rurociągu wody chłodzącej DN1000 w Hucie ArcelorMittal Ostrava DOI:10.15199/40.2016.8.2


  Opisano doświadczalną instalację ochrony katodowej powierzchni wewnętrznej rurociągu DN1000 przesyłającego wodę chłodzącą z walcowni do osadników Dorra w hucie ArcelorMittal Ostrava A.S. Zastosowano ochronę katodową za pomocą anod dyskretnych zasilanych z zewnętrznego źródła prądu. W celu zbadania skuteczności i zasięgu ochrony katodowej wytypowano odcinek rurociągu długości 20 m, na którym zamontowano usytuowane promieniowo w różnych odstępach anody cylindryczne Ti/MMO i elektrody pomiarowe. Na podstawie pomiarów polaryzacji katodowej wyznaczono docelowe parametry instalacji ochronnej dla warunków eksploatacyjnych obiektu. Stwierdzono, że optymalny rozstaw anod Ti/MMO wynosi ok. 5 średnic rurociągu. Słowa kluczowe: rurociąg wody chłodzącej, ochrona katodowa powierzchni wewnętrznej 1. Wprowadzenie W zakładzie hutniczym ArcelorMittal Ostrava a.s. (w skrócie AMO) w Republice Czeskiej eksploatowany jest od ok. 50 lat rurociąg stalowy przesyłający wodę chłodzącą z walcowni do osadników Dorra. Jest to newralgiczny obiekt, którego integralność warunkuje utrzymanie ciągłości pracy walcowni. Dostępny z zewnątrz jest odcinek napowietrzny ru- The experimental installation of internal cathodic protection of the DN1000 pipeline transporting the cooling water from the rolling mill to the Dorra settlers in ArcelorMittal Ostrava A.S. ironworks has been described. The impressed current cathodic protection with discrete anodes has been applied. In order to test the effectiveness and range of cathodic protection the section of pipeline of length 20 m has been selected, where the cylindrical Ti/MMO anodes and measuring electrodes were installed radially at various intervals. Basing on measurements of the trial cathodic polarization the target parameters of the protection system for the operating conditions of the object have been determined. It has been found that the optimum distance between the Ti/MMO anodes is approx. 5 times the diameter of [...]

 Strona 1