Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Michał DOLIGALSKI"

Konwersja wybranych elementów maszyny stanów UML w ramach dualnej specyfikacji

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono metodę dywersyfikacji specyfikacji behawioralnej jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na nowe techniki modelowania. Przedstawiono model dualny w postaci połączonej maszyny stanów UML oraz hierarchicznej sieci Petriego. Zastosowanie modelu dualnego pozwala na zwiększenie jakości oraz niezawodności sterownika logicznego, skraca czas projektowania. Maszyna stanów UML pełni rolę interfejsu użytkownika, izomorficzna do niej hierarchiczna sieć Petriego bazę do weryfikacji formalnej i implementacji układowej. Abstract.. In the paper method of the specification diversification was proposed. Also dual model based on hierarchical Petri net and UML state machine diagram was presented as a response for market demand for new modeling techniques. The applic[...]

Obsługa wyja˛tków oraz stanów wznowienia w ramach dualnej specyfikacji

Czytaj za darmo! »

Dualna specyfikacja SM-HPN [4] jest alternatywna˛ metoda˛ specyfikacji sterowników cyfrowych, w odróz˙nieniu do konkurencji silnie oparta˛ na standardach[7]. Diagram maszyny stanów - be˛da˛cy jej modelem elementarnym - umoz˙liwia przedstawienie obsługi wyja˛tków oraz stanów wznowienia. Hierarchiczna siec´ Petriego - be˛da˛ca drugim komplementarnym modelem elementarnym - nie posiada takich mechanizmów[3, 5]. W artykule omówiono sposób implementacji wznowienia i wywłaszczenia w hierarchicznej sieci Petriego poprzez wprowadzenie miejsc konfiguracyjnych i spoczynkowych. (Exceptions and deep history state handling using dual specification ) Abstract. Dual specification is an alternative method for the digital logic controller specification, in contrast to the other techniques highly competitive standardsbased. State machine diagram - one of the elementary model - provides exceptions handling and history states. Hierarchical Petri net - which is the second complementary elementary model - has no such mechanisms. The article discusses how to implement the resumption and the expropriation of hierarchical Petri nets by introducing configuration and resting places. Słowa kluczowe: dualna specyfikacja, SM-HPN, maszyna stanów UML, hierarchiczna sie´c Petriego Keywords: dual specification, SM-HPN, UML state machine, hierarchical Petri net Wprowadzenie Mapy stanów Davida Harela pod postacia˛ diagramów maszyny stanów je˛zyka UML pozwalaja˛ na elastyczne i transparentne modelowanie systemów sterowania binarnego. Specyfikacja taka jest niezale˙zna od implementacji, która mi ˛edzy innymi mo˙ze by´c zrealizowana za pomoca ˛ je˛zyków opisu sprze˛ tu w strukturach reprogramowalnych FPGA[6]. Implementacja mo˙ze by´c przeprowadzona bezpo´srednio - na podstawie diagramu maszyny stanów, lub po´srednio z zastosowaniem modelu komplementarnego. W ramach dualnej specyfikacji model maszyny stanów UML pełnia˛cy role interfejsu uz˙ytkownika przekształcany jest na h[...]

Koncepcja i realizacja systemu wnioskującego Gentzena z wykorzystaniem RDBMS - IBM DB2

Czytaj za darmo! »

Poniższy artykuł przedstawia realizację systemu wnioskującego Gentzena z wykorzystaniem systemu zarządzania relacyjną bazą danych IBM DB2 w wersji 9.7. Niniejsza publikacja prezentuje zalety z używania procedur składowanych oraz w jaki sposób można wykorzystać strukturę tabel w bazie danych do zaawansowanego przetwarzania informacji. Przedstawia użycie bazy danych przy implementacji automatycznych systemów dowodzenia twierdzeń oraz w jaki sposób architektura klient-serwer znajduje zastosowanie w stosunku do tego typu aplikacji. Abstract. The paper presents conception and design of Gentzen deduction system by using RDBMS - IBM DB2. It shows adds of stored procedures and method of using table structure in database for advanced information computing. Testing of the solution is based on the analysis of randomly generated not oriented graphs. The tests confirm the correctness of implementations, and also highlight the problem of high computational complexity. This unusual implementation and use of RDBMS environment opens up new areas of research on the optimization of reasoning algorithm. (Concept and design of Gentzen deduction system in RDBMS - IBM DB2). Słowa kluczowe: wnioskowanie symboliczne, rachunek zdań, bazy danych, dowodzenie twierdzeń. Keywords: symbolic reasoning, databases, theorem proving. Wstęp Rachunek sekwentów Gentzena [1, 2, 3, 4], chociaż powstał niejako narzędzie pomocnicze dla jego autora, można wykorzystać na wiele sposobów. W książce Adama Pawlaka [5] przedstawiono sposób wykorzystanie systemu do automatycznego wnioskowania metodą Wanga. W innej publikacji zaproponowano również jego zastosowanie w informatyce [3]. Z kolei jedna z realizacji systemu wnioskującego Gentzena dedykowana do syntezy układów cyfrowych powstała w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze [6, 7]. Natomiast w pracach [8, 9] przedstawiono koncepcję i implementację systemu wnioskującego oraz jego zastosowanie do rozwiązywania różnego rodza[...]

Wzorzec czasu i częstotliwości dyscyplinowany systemem GPS

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje wzorzec czasu i częstotliwości - odbiornik HGPST T-FTS - dyscyplinowany systemem GPS zastosowań w procesie synchronizacji urządzeń pracujących w infrastrukturze sieciowej powiązanej z sygnałami otrzymywanymi z GNSS. W artykule przedstawiono również wyniki badań stabilności i dokładności generowanych sygnałów wzorcowych: 10 MHz i 1PPS. Abstract. This paper describes time and frequency standard - HGPST T-FTS receiver - for use in the process of synchronizing devices in the network infrastructure related to the signals received from GNSS. The article presents the results of the stability and accuracy of the generated reference signals: 10 MHz and 1PPS. (GPS system disciplined time and frequency standard). Słowa kluczowe: proszę GNSS, wzorzec czasu, ETR, wzorzec częstotliwości. Keywords: GNSS, time standard, ETR, frequency standard. Wstęp Artykuł opisuje urządzenie HGPST T-FTS - wzorzec czasu i częstotliwości dyscyplinowany systemem GPS. Urządzenie znajduje zastosowanie w procesie synchronizacji urządzeń pracujących w infrastrukturze sieciowej powiązanej z sygnałami otrzymywanymi z GNSS. Odbiornik został zaprojektowany i wykonany przez dział badawczo-rozwojowy firmy Hertz Systems. HGPST T-FTS udostępnia wzorzec częstotliwości w postaci sygnałów: 10MHz oraz 1PPS synchronizowany z modelem czasu UTC. Dzięki zastosowaniu technologii FPGA, wysoce stabilnego oscylatora oraz zaawansowanych algorytmów adaptacyjnej kalibracji, HGPST T-FTS zapewnia stabilny i precyzyjny sygnały częstotliwości 10MHz oraz 1PPS. W przypadku czasowej utraty sygnału GNSS, odbiornik HGPST T-FTS utrzymuje stabilność generowanych sygnałów wzorca częstotliwościowego i impulsowego. Możemy zaobserwować rosnące zapotrzebowanie na implementacje systemów czasu rzeczywistego[...]

Moduły nawigacji satelitarnej jako referencyjne źródło czasu w aplikacjach z ograniczonym źródłem energii DOI:10.15199/48.2018.11.28

Czytaj za darmo! »

Systemy nawigacji satelitarnej GNSS (z ang. Global Navigation Satellite Systems) pełnią rolę globalnego dostawcy usług pozycjonowania i synchronizacji czasu. Dostęp do sygnału satelitarnego na całym świecie możliwy jest dzięki powstaniu kilku niezależnych systemów, pokrywających swoim zasięgiem większość powierzchni Ziemi. Jednocześnie współczesne odbiorniki GNSS stały się powszechnie dostępne i niedrogie, znajdując zastosowanie w coraz większej liczbie obszarów techniki. Jednym z największych ograniczeń z jakim borykają się projektanci bezprzewodowych sieci czujników lub urządzeń typu IoT (z ang. Internet of Things) są nadal źródła energii. W procesie projektowania urządzenia zasilanego bateryjnie budżet energetyczny musi być ostrożnie kalkulowany, aby zapewnić odpowiedni czas życia urządzenia lub zwiększyć okresy między koniecznymi serwisami. W takich systemach, w zależności od wymagań stawianych dokładności i precyzji wyznaczania czasu, synchronizacja pomiędzy węzłami sieci może być realizowana za pomocą zegarów czasu rzeczywistego (z ang. Real Time Clocks, RTC), sieciowych protokołów synchronizacji czasu bądź z wykorzystaniem modułów GNSS. W niniejszym artykule autorzy podsumowują obecny stan wiedzy dotyczący protokołów synchronizacji czasu w sieciach bezprzewodowych, analizują parametry współczesnych modułów GNSS oraz starają się odpowiedzieć na pytanie, czy wspomniane moduły mogą zostać użyte jako źródło czasu w urządzeniach zasilanych bateryjnie. Źródła czasu i częstotliwości Klasyczna cyfrowa metoda pomiaru czasu polega na zliczaniu liczby okresów oscylacji źródła o znanej wartości częstotliwości. W urządzeniach wbudowanych wykorzystuje się do tego przeważnie oscylatory kwarcowe oraz układy RTC zintegrowane z mikrokontrolerem lub w postaci oddzielnych układów scalonych. Stabilność oraz precyzja wyznaczania czasu w takim rozwiązaniu jest zdefiniowana przez rodzaj zastosowanego oscylatora. W tabeli 1 przedstawio[...]

Wyznaczanie precyzji i dokładności lokalizacji obiektu na przykładzie systemu lokalizacji wewnątrzbudynkowej Dimension4 firmy Ubisense DOI:10.15199/48.2018.12.13

Czytaj za darmo! »

Usługi związane z lokalizacją z roku na rok zyskują na popularności. Przemysł coraz śmielej inwestuje w firmy zajmujące się rozwojem technologii umożliwiających określanie pozycji osób, zwierząt, urządzeń produkcyjnych a nawet przedmiotów codziennego użytku. Systemy lokalizacyjne początkowo stosowane jedynie do celów militarnych i nawigacyjnych, znajdują obecnie zastosowanie także w sektorach związanych bezpośrednio z działalnością ludzką taką jak logistyka, opieka zdrowotna, czy hodowla zwierząt. Systemy lokalizacyjne, a w szczególności lokalizacji wewnątrzbudynkowej, mogą być bardzo przydatne w różnych sytuacjach awaryjnych, szczególnie w warunkach zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego [19]. Systemy lokalizacyjne można podzielić na dwie podstawowe kategorie: zewnętrzne i wewnętrzne. Do najbardziej znanych systemów zewnętrznych można zaliczyć ogólnodostępny system GPS (ang. Global Positioning System). W tym przypadku twórcy systemu zdecydowali się na użycie sieci satelit krążących po eliptycznych orbitach wokół kuli ziemskiej, według których urządzenie segmentu użytkownika ustala własną pozycję. Ustalanie pozycji w tym przypadku opiera się o bardzo precyzyjny pomiar czasu, a precyzyjniej mówiąc na pomiarze opóźnienia kodu C/A lub P wysyłanego przez satelity do identycznego kodu generowanego przez odbiornik. Na podstawie opóźnienia obliczane są pseudoodległości. Warunkiem jest dokładna synchronizacja zegarów: satelitarnego i odbiornika naziemnego. Następnie za pomocą trilateracji wyznaczane są współrzędne położenia odbiornika. Inną metodą wyznaczania pozycji jest wykorzystanie pomiarów fazowych. System GPS nie może pracować w środowiskach pomieszczeń zamkniętych, zadaszonych takich jak budynki, tunele, czy kopalnie. Znane są problemy określenia pozycji również w sytuacji gdy odbiornik znajduje się w tzw. Miejskim kanionie. W miejscach tych przemysł zaproponował stworzenie dedykowanych systemów określanych mianem ILS ([...]

 Strona 1