Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ SOJAK"

Wpływ temperatury i rozdrobnienia wierzby energetycznej na przebieg procesu suszenia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań suszenia biomasy drzewnej na przykładzie wierzby energetycznej (Salix pentandra) w warunkach konwekcji wymuszonej. Badania przeprowadzono w czterech wartościach temperatury powietrza suszącego 50, 60, 70 i 80 °C oraz w trzech rozdrobnieniach suszonego materiału: odcinki pędów o długości 29 cm, krążki o grubości 1 cm i w postaci zrębków. Wyniki przedstawiono w post[...]

Przebieg procesu suszenia wierzby energetycznej w zależności od terminu zbioru

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest pokazanie wpływu temperatury czynnika suszącego na czas przebiegu procesu suszenia. Podano wyniki badań laboratoryjnych próbek wierzby energetycznej suszonej w warunkach konwekcji swobodnej. Wyznaczono zmiany zawartości wody w próbkach podczas suszenia w różnej temperaturze. Przeprowadzone badania przedstawiają wpływ temperatury oraz warunków meteorologicznych w siedmiu [...]

Badanie kinetyki suszenia robinii akacjowej

Czytaj za darmo! »

ENERGIA, źródła jej pozyskiwania, surowce energetyczne, źródła niekonwencjonalne - te oraz inne pokrewne im tematy od zawsze są powodem licznych dyskusji. Jest tak dlatego, że energia jest nam niezbędna do życia, a zapotrzebowanie na nią stale rośnie. Przewiduje się, że jej zużycie w 2020 roku w porównaniu do 1970 wzrośnie trzykrotnie [4]. W ostatnich latach coraz większym zainteresowan[...]

Badanie kinetyki suszenia wierzby energetycznej w konwekcji swobodnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań mających na celu wyznaczenie wpływu temperatury na proces suszenia wierzby Salix Viminalis w konwekcji swobodnej. Wykonano badania laboratoryjne na próbkach wierzby, suszonej w pięciu wartościach temperatury czynnika suszącego: 40, 50, 60, 70 i 80 oC. Pokazano przebieg temperatury wewnątrz suszarki, w środku badanego materiału oraz pod korą. ENERGIA źródeł odnawia[...]

Badanie konwekcyjnego suszenia topoli-osiki

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania, które miały na celu wykazać wpływ temperatury oraz sposobu rozdrobnienia topoli osiki na czas jej suszenia w warunkach konwekcji wymuszonej. Do przeprowadzenia badań użyto trzyletnią topolę (Populus tremula). Drzewo topoli przeznaczone do badań dobierane było według średnicy i stopnia dojrzałości biologicznej. Surowiec suszony był w postaci: 29 cm odcinków, krążków o[...]

Pakiet klimatyczny wdrażany w Polsce oraz jego możliwe scenariusze

Czytaj za darmo! »

Wzrost ilości CO2 w atmosferze przyczynia się bezpośrednio do powstawania efektu cieplarnianego na świecie. Aby zapobiec temu niekorzystnemu zjawisku opracowano specjalne dokumenty, które są przedstawione w niniejszym artykule. Są to: Protokół z Kioto i Pakiet Klimatyczny "3 x 20". Pakiet Emisyjny został stworzony przez Unię Europejską. To właśnie on ma największe znaczenie dla polskiej gospodarki, dlatego jest głównym tematem rozważań. Postanowienia zawarte w tym dokumencie dają Polsce duże możliwości, ale niosą również za sobą pewne zagrożenia. Pakiet ten prowadzi do wzrostu cen energii elektrycznej, co ukazują scenariusze energetyczne. OD DRUGIEJ połowy XX w. na świecie trwa dyskusja, której tematem jest antropogeniczne pochodzenie efektu cieplarnianego wywołanego e[...]

Zieleń miejska, jako źródło biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne


  Przedstawiono bardzo ważny aspekt dotyczący pozyskiwania biomasy z terenów zieleni miejskiej. Ze względu na przepisy prawne regulujące poziom energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł poszukuje się nowych rozwiązań, które uzupełnią bilans energetyczny. Za jedno ze źródeł można uznać również odpady uzyskane z pielęgnacji zieleni miejskiej. Dotychczas był to niedoceniany aspekt produkcji energii, dlatego określenie formy i sposobów pozyskiwania tego rodzaju zasobów biomasy jest bardzo istotne.PRZEZ OSTATNIE dziesięciolecia na całym świecie zachodziły duże zmiany, które miały znaczący wpływ na wszystkie dziedziny życia. Dotyczyły one nie tylko gospodarki, ale także społeczeństwa oraz środowiska, a więc i zasobów naturalnych, które mają znaczący wpływ na postęp i dobrobyt społeczny. Znaczenie bogactw naturalnych wzrosło dodatkowo z uwagi na ich wyczerpywanie oraz nieracjonalne wykorzystywanie. Duży wpływ na te zjawiska miały energetyka oraz transport. Spowodowały one również degradację środowiska naturalnego oraz znaczny stopień wykorzystania surowców. Programy dotyczące regulacji emisji CO2 mają na celu nie tylko zwiększenie efektywności zużycia energii, ale także odkrywanie i doskonalenie alternatywnych źródeł energii. W wielu pracach badawczych, opiniach ekspertów oraz prognozach można odnaleźć stwierdzenie, że w niedalekiej przyszłości w Polsce podstawowym wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii będzie biomasa. Odnawialne źródła energii (OZE) są coraz częściej wykorzystywaną formą pozyskiwania energii. Za główną przyczynę rosnącej popularności OZE uważa się ich nieszkodliwość dla środowiska oraz niewyczerpalność. Właśnie te cechy odróżniają je od źródeł konwencjonalnych, których eksploatowanie jest główną przyczyną zmian klimatu, a światowe zasoby z czasem zostaną całkowicie wyczerpane. Omawiając odnawialne źródła energii, należy podkreślić trzy główne aspekty. Źródła te są na ogół bardzo obfite, dlatego nie ma probl[...]

Potencjał energetyczny biomasy możliwej do pozyskania z terenów zieleni miejskiej Warszawy


  Poszukiwanie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jest obecnie koniecznością. Z tego powodu autorzy oszacowali ilości energii możliwej do uzyskania z biomasy zebranej z terenów zieleni miejskiej Warszawy. Pod uwagę wzięto trawę, liście i odpady zdrewniałe pochodzące z parków leśnych, parków spacerowych, zieleńcy i zieleni przyulicznej. Oszacowano możliwą masę pozyskanego materiału biodegradowalnego oraz obliczono jej potencjał energetyczny.1. Wprowadzenie Zieleń miejska miasta st. Warszawy podlega określonym jednostkom administracyjnym. Główną jednostką zarządzającą jest Biuro Ochrony Środowiska podlegające Urzędowi Miasta St. Warszawy. Każda z dzielnic ma własny Wydział Ochrony Środowiska, który nadzoruje tereny zieleni znajdujące się w obszarze danej dzielnicy. Oprócz wydziałów dzielnicowych istnieją jednostki nadzorujące poszczególne tereny, np.: Zespół ds. zieleni i porządku Zarządu Terenów Publicznych, Dział Zieleni oraz Dział Parków Zakładu Oczyszczania Miasta lub Zarząd Cmentarzy Komunalnych administrujący 3 największe nekropolie. Ponadto, lasami znajdującymi się na terenie miasta zarządzają Lasy Miejskie [9]. Na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorstw odpowiedzialnych za pielęgnację zieleni miejskiej można stwierdzić, że najważniejszymi typami zieleni, z których możemy pozyskać biomasę są parki leśne, parki spacerowe, zieleńce oraz zieleń przyuliczna (tab.1). Forma odpadów, które można zagospodarować na cele energetyczne jest zróżnicowana, są to liście, trawa oraz resztki zdrewniałe (drobnica gałęziowa i grubizna). 2. Zasoby energetyczne odpadów pochodzących z zieleni miejskiej Trawa trawnikowa może być dodatkowym źródłem ciepła. Do jej charakterystycznych cech można zaliczyć dużą wilgotność oraz gęstość usypową, które utrudniają transport i magazynowanie. Niski poziom koncentracji energii w podstawowej jednostce objętości znacząco obniża popularność użytkowania traw, jako materiału wykorzystywan[...]

Wpływ rozdrobnienia zrębków wierzbowych na czas ich konwekcyjnego suszenia DOI:10.15199/9.2016.5.2


  W artykule przedstawiono charakterystykę odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem biomasy. Celem pracy jest przeprowadzenie badań konwekcyjnego suszenia wierzby energetycznej w 5 wartościach temperatury: 80ºC, 70ºC, 60ºC, 50ºC oraz 40ºC. Przedmiotem badań były zrębki różnej wielkości 3-letniej wierzby energetycznej. Wykazano wpływ wielkości zrębków i temperatury czynnika suszącego na przebieg procesu suszenia.1. Wstęp Produkcja energii z paliw konwencjonalnych wprowadza do środowiska znaczne ilości zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania. Są to głównie dwutlenek i tlenek węgla, tlenki siarki i tlenki azotu. Wykorzystanie biomasy zapewnia na ogół zmniejszenie emisji spalin. Ogólnie najmniejsza emisja występuje przy stosowaniu paliw płynnych i gazowych, ale rezerwy tych paliw zużywają się najszybciej. Przyjęta przez państwa europejskie Dyrektywa UE 2001/77/EC o promocji produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych obliguje do zmniejszenia udziału paliw konwencjonalnych w bilansie energetycznym. Polskie prawo energetyczne nakłada powinność stosowania odnawialnych źródeł energii oraz zakupu ciepła i energii elektrycznej pozyskanych z takich źródeł przez przedsiębiorstwa trudniące się obrotem energią. Typowymi źródłami energii odnawialnej są: energia słoneczna, energia wiatru, wód oraz energia geotermalna. Jeśli weźmie się pod uwagę uwarunkowania geograficzno- przyrodnicze naszego kraju, to podstawowym kierunkiem rozwoju odnawialnych źródeł energii wydaje się produkcja biomasy. Obecnie widać wyraźnie, że biomasa (szczególnie biomasa wierzbowa) staje się bardzo rozwojowym i ekonomicznie uzasadnionym kierunkiem produkcji rolnej. Należy jednak stwierdzić, że zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych, konieczne jest zwrócenie się ku innym źródłom energii, których dotychczasowy udział w bilansie paliwowo-energetycznym jest znikomy [4]. Odnawialne źródła energii to takie, k[...]

Słoma jako alternatywne źródło energii DOI:10.15199/9.2016.8.5


  W artykule opisano proces wykorzystania słomy do celów energetycznych, sposoby jej pozyskiwania, magazynowania, transportu oraz spalania. Dokonano krótkiego porównania z innymi alternatywnymi źródłami wytwarzania energii. Podkreślono aspekt ekologiczny stosowania tego typu nośnika energii.1. Wstęp Sposób i struktura wykorzystania źródeł energii jest jedną z podstawowych cech rozwoju gospodarczego. Postępująca racjonalizacja wykorzystania energii związana jest z promocją stosowania odnawialnych źródeł energii. W Polsce wykorzystanie energii pierwotnej znacznie odbiega od struktury zużycia energii w innych krajach Europy. Poszukiwanie paliw alternatywnych, którymi można by zastąpić węgiel, staje się potrzebą czasu. Jednym z takich paliw może być słoma. W skali regionalnej i lokalnej słoma oraz odpady drzewne mogą w znacznym stopniu zastąpić węgiel lub inne paliwa kopalne wykorzystywane na potrzeby grzewcze. Pojęcie energii jest fundamentalne dla całej fizyki. Trudno jest wymienić inną wielkość o podobnie dużym znaczeniu. Energia łączy ze sobą różne zjawiska i procesy, pozwala porównywać ze sobą przemiany chemiczne, cieplne i elektryczne, promieniowanie i ruch dużych obiektów, grawitację i rozpady cząstek elementarnych. Energia pierwotna jest to energia zawarta w pierwotnych nośnikach, pozyskiwanych bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych, jak np.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, drewno opałowe, odpady, energia wody, wiatru oraz słońca. Energia pochodna to energia uzyskiwana w procesach przemian energetycznych, np.: brykiety z węgla, produkty procesów koksowania węgla, produkty przerobu ropy naftowej w rafineriach, paliwa gazowe z procesów technologicznych, paliwa odpadowe gazowe, energia elektryczna bądź ciepło [6]. Odnawialne źródła energii to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię występującą w rozmaitych postaciach - szczególnie promieniowania [...]

 Strona 1  Następna strona »