Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław PTAK"

Modelowanie modułów LED z uwzględnieniem zjawisk cieplnych DOI:10.15199/13.2015.10.2


  Półprzewodnikowe źródła światła są coraz powszechniej stosowane w technice oświetleniowej [1, 2]. Podstawowym składnikiem takich źródeł są diody LED mocy. Ze względu na ograniczenie dopuszczalnej wartości prądu przewodzenia tych elementów, warunkującego także ograniczenie wartości emitowanego strumienia świetlnego [3], typowo w lampach LED stosuje się zespoły diod LED, zamiast pojedynczych diod świecących [4]. Wspomniane zespoły diod LED są montowane na wspólnym podłożu dobrze przewodzącym ciepło, tworząc moduły LED [3, 4]. Jak wiadomo [4, 5], w czasie pracy rozważanych elementów półprzewodnikowych temperatura ich wnętrza wzrasta na skutek zjawisk cieplnych - samonagrzewania oraz wzajemnych sprzężeń cieplnych między elementami umieszczonymi na wspólnym podłożu [5]. W celu uwzględnienia wpływu tych zjawisk na charakterystyki elektryczne i optyczne oraz na temperaturę wnętrza tych elementów niezbędne są elektrotermiczne modele rozważanych elementów [6, 7]. W pracach [4, 8] przedstawione zostały modele diod LED uwzględniające ich właściwości elektryczne, ale w pracach tych pominięte zostały zjawiska cieplne. Z kolei, elektrotermiczne modele diod LED zostały uprzednio zaproponowane w pracach [5] oraz [9]. W obu rozważanych modelach uwzględniono zjawisko samonagrzewania, a w pracy [5] dodatkowo uwzględniono wzajemne sprzężenia cieplne między diodami LED. W obu cytowanych pracach pominięto inercję cieplną. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki pomiarów i obliczeń charakterystyk modułu LED zawierającego 4 diody umieszczone na wspólnym podłożu i stosowane w lampie LED firmy OSRAM. W kolejnych rozdziałach przedstawiono postać zastosowanego modelu oraz uzyskane wyniki badań rozważanego modułu LED pracującego zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych. Elektrotermiczny model modułu led Na rys. 1 pokazano rozmieszczenie diod LED na powierzchni badanego modułu CLA25. Moduł ten zawiera 4 diody LED połączone szeregowo, a śr[...]

System wbudowany do sterowania oświetleniem stanowiska biurowego DOI:10.15199/48.2018.11.18

Czytaj za darmo! »

Właściwe oświetlenie stanowiska pracy jest ważne z punktu widzenia komfortu pracy oraz jej efektywności. Dlatego stosowne wymagania dotyczące oświetlenia takiego stanowiska są sformułowane w aktach prawnych oraz w normach [1]. Jednak cytowane dokumenty nie zawierają szczegółów rozwiązań technicznych, które zapewniają uzyskanie pożądanych wartości parametrów charakteryzujących oświetlenie stanowiska pracy. Od kilku lat coraz powszechniej stosowane są w technice oświetleniowej źródła światła LED [2, 3, 4, 5]. Charakteryzują się one wysoką sprawnością konwersji energii elektrycznej na światło, a jednocześnie umożliwiają bardzo łatwą regulację emitowanego strumienia świetlnego przez regulację prądu przewodzenia diod LED [2]. Przy oświetleniu stanowiska pracy istotne znaczenie ma wartość natężenia oświetlenia pochodzącego ze źródeł zewnętrznych, np. od oświetlenia głównego pomieszczenia lub od światła słonecznego. W takiej sytuacji, zapewnienie pożądanej wartości natężenia oświetlenia na powierzchni roboczej jest możliwe przy niższej wartości natężenia oświetlenia ze źródła oświetlenia miejscowego. Ograniczenie wartości tego parametru pozwala na zmniejszenie wartości prądu zasilania diody LED i oszczędność energii elektrycznej. W pracy przedstawiono system wbudowany umożliwiający automatyczną regulację natężenia oświetlenia stanowiska biurowego wyposażonego w źródło światła LED. W kolejnych rozdziałach scharakteryzowano wymagania dotyczące oświetlenia stanowiska biurowego, strukturę opracowanego systemu wbudowanego wraz z systemem zasilania źródła światła LED oraz wyniki testów ilustrujących praktyczną przydatność opracowanego systemu oświetleniowego. Wymagania dotyczące oświetlenia stanowiska biurowego Przeprowadzenie oceny oświetlenia na stanowisku pracy wymaga znajomości oraz uwzględnienia parametrów i kryteriów określonych w normie PN-EN 12464-1:2012. Pole zadania jest określone w tej normie jako część pola w miejscu p[...]

 Strona 1