Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA LUDWIŃSKA"

Projektowanie cyrkulacji ciepłej wody w układzie z rozdziałem górnym DOI:10.15599/9.2016.3.1


  W artykule opisano projekt instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody oraz omówiono jego poszczególne etapy. Omówiono metody obliczeniowe i wskazano ich poprawne zastosowanie. Przedstawiono wyniki obliczeń przykładowej instalacji ciepłej wody z rozdziałem górnym w budynku mieszkalnym. W tym wypadku właściwa okazała się metoda krotności wymian.1. Wstęp Instalacja cyrkulacyjna ma za zadanie zapewnić stały obieg ciepłej wody w instalacji i wodę o odpowiedniej temperaturze w punkcie czerpalnym zaraz po jego otwarciu. Wymaganie to wynika z następujących czynników: - wygody użytkownika, wyższego standardu wyposażenia mieszkań, świadomości konsumentów i większych wymagań użytkowników [11], - obowiązujących wymagań prawnych dotyczących zapewnienia stałego obiegu ciepłej wody, jej temperatury oraz przeprowadzania dezynfekcji [6, 11], - rosnących opłat za wodę i ścieki [3], - wrastających kosztów przygotowania ciepłej wody [11]. Zarówno komfort użytkownika instalacji, jak i przepisy, wskazują więc na konieczność projektowania instalacji cyrkulacyjnej. Zgodnie z Warunkami Technicznymi [6] w budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody. Zapis dotyczy przewodów o objętości wewnętrznej powyżej 3 dm3, prowadzących do punktów czerpalnych. Konieczne jest zaprojektowanie instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody wraz z doborem odpowiedniej armatury (np. zaworów cyrkulacyjnych) z funkcją umożliwiającą dezynfekcję, bowiem zgodnie z [6], instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie temperatury wody w punktach czerpalnych nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C. Ponadto [...]

Efektywność nawilżania powietrza w komorze zraszania z fontannowym złożem fluidalnym

Czytaj za darmo! »

Podano wyniki badań efektywności nawilżania powietrza z wykorzystaniem aparatu fontannowego dla pięciu wypełnień o różnych rozmiarach i kształtach cząstek. NAWILŻANIE powietrza w klimatyzacji realizowane jest przy zastosowaniu pary wodnej lub wody. O ile nawilżanie parą wodną prowadzi się stosując nawilżacze parowe, to przy zastosowaniu wody istnieją trzy podstawowe metody nawilżania powiet[...]

Izolowanie przewodów wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wskazania do stosowania izolacji termicznej na przewodach instalacji wodociągowej w aspekcie przepisów prawnych, względów praktycznych, efektów cieplnych oraz kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Przeprowadzono analizę wpływu zastosowania izolacji i przyjęcia właściwych warunków obliczeniowych na straty ciepła w instalacji wykonanej z miedzi i tworzywa sztucznego. Podano [...]

Przygotowanie ciepłej wody w dużych zakładach gastronomicznych

Czytaj za darmo! »

Prawidłowe określenie wielkości wymienników i zasobników ciepłej wody ma dla zakładów gastronomicznych podstawowe znaczenie. Ze względu na brak wytycznych w tym zakresie niejednokrotnie instalacje ciepłej wody w tego typu obiektach nie spełniają swoich podstawowych zadań. Pierwszą część artykułu stanowi przegląd literatury mającej związek z podejmowaną tematyką. Ma to na celu usystematyzowanie wiedzy i zebranie dostępnych informacji z różnych, niekiedy starszych źródeł, w jednym miejscu. W artykule przedstawiono także wymagania stawiane instalacjom ciepłej wody oraz podano metodę obliczeniową, pozwalającą na określenie pojemności zasobników i podgrzewaczy pojemnościowych na podstawie dobowego lub maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Zaproponowane rozwiązania obejmują odpowiednio układy o pełnej i częściowej akumulacji ciepła. Keywords: hot water exchangers and tanks is of essential, heat accumulation, 24-hour or maximum hot water demands Abstract Correct selection of the size of hot water exchangers and tanks is of essential importance for gastronomic plants. Due to the lack of guidelines in this area, hot water systems in such objects often do not fulfill their basic tasks. The first part of the article presents a review of the literature relevant to the topic of interest. It is indispensable for systematising and collecting the available knowledge and information from various and even sometimes from the older sources. The paper includes also the requirements for hot water installations and a method enabling calculation of the capacity of tanks and water heaters basing on 24-hour or maximum hot water demands. The solutions proposed include respective systems with full or partial heat accumulation. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Przygotowanie ciepłej wody w dużych zakładach gastronomicznych Hot Water Preparation in Large Gastronomic Plants AGNIESZKA LUDWIŃSKA*) [...]

 Strona 1