Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA LECHOWSKA"

Wyznaczanie stosunków konfiguracji przy obliczaniu średniej temperatury promieniowania w pomieszczeniach

Czytaj za darmo! »

Wyznaczanie stosunków konfiguracji wymaga znajomości podstaw promieniowania cieplnego, tj. zasady wzajemności, zamkniętości, rozdzielności a także umiejętności ich wykorzystywania w praktyce. Wniniejszym artykule podano nomogramy, z których odczytuje się stosunki konfiguracji przy znajomości jedynie wymiarów geometrycznych przegród i bez konieczności dzielenia ich na części. DO WYZNACZANIA [...]

Modelowanie pól temperatury w przegrodach budowlanych przy ogrzewaniu niestacjonarnym

Czytaj za darmo! »

W obliczeniach ogrzewania niestacjonarnego jedną z wielkości wyznaczanych jest użytkowa pojemność cieplna przegród budowlanych. Niniejszy artykuł dotyczy wyznaczania nieustalonego pola temperatury w przegrodach budowlanych oraz temperatury powietrza w pomieszczeniu celem określenia grubości przegród od strony wewnętrznej, które biorą udział w wymianie ciepła. W MODELU założono nieustalone, j[...]

Wpływ przeszkleń na lokalne wartości wskaźników PMV w ogrzewanych pomieszczeniach

Czytaj za darmo! »

Podano wyniki badań pomieszczeń z dużymi powierzchniami przeszkleń o różnych wartościach współczynnika przenikania ciepła pod kątem ich kwalifikacji do odpowiednich kategorii środowisk wewnętrznych, w świetle norm [3] oraz [4]. Badano wpływ przeszkleń na lokalne wartości wskaźników komfortu cieplnego PMV i temperatury operacyjnej. Keywords: standards, glazing, thermal comfort, internal environments Abstract Results are presented of room investigations with large glazed surfaces having different heat penetration coefficient values. The surfaces are qualified according to the respective categories of internal environments, and compared with the standards [3] and [4]. The effect of glazing on the local values of thermal comfort PMV coefficients and operating temperature has been also examined. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Wpływ przeszkleń na lokalne wartości wskaźników PMV w ogrzewanych pomieszczeniach Influence of Glazing on Local Values of PMV Index in Heated Rooms DOROTA MACHOWSKA*) AGNIESZKA LECHOWSKA**) Wymagania dotyczące komfortu cieplnego w ogrzewanych pomieszczeniach W normach [2], [3] i [4] zostały określone wymagania dotyczące komfortu cieplnego dla trzech kategorii środowisk wewnętrznych. Aby zakwalifikować pomieszczenie do danej kategorii należy określić, między innymi, temperaturę operacyjną oraz wskaźniki komfortu cieplnego, w tym PMV (przewidywaną ocenę średnią). Temperaturę operacyjną wyznacza się jako średnią arytmetyczną z wartości temperatury powietrza i średniej temperatury promieniowania powierzchni w pomieszczeniu, przyjmującej różne wartości w poszczególnych punktach pomieszczenia [5]. Wskaźniki PMV łączą ze sobą parametry określające aktywność fizyczną człowieka, rodzaj odzieży, stopień okrycia odzieżą oraz parametry środowiska wewnętrznego, tj. temperaturę, prędkość i wilgotność powietrza, a także średnią temperaturę promieniowa[...]

Mostki cieplne w modernizowanych zabytkowych budynkach


  Przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych wybranych mostków cieplnych, które mogą występować w modernizowanych budynkach zabytkowych. Wyznaczono współczynniki przenikania ciepła liniowych mostków cieplnych obliczonych wg wymiarów zewnętrznych. Wskazano, które z mostków cieplnych mają większe, a które mniejsze znaczenie w obliczeniach zużycia energii przez takie budynki. Obliczenia wykonano za pomocą programu AnTherm.1. Wstęp Zmniejszanie zużycia energii w remontowanych budynkach jest obecnie istotnym zagadnieniem. Budynki zabytkowe są coraz częściej modernizowane i adaptowane tak, aby został zachowany ich zabytkowy charakter, ale równocześnie były one w miarę możliwości energooszczędne i spełniały wymagania komfortu cieplnego. W budynkach zabytkowych zazwyczaj nie jest możliwe układanie izolacji po zewnętrznej stronie ścian z uwagi na ochronę konserwatorską elewacji, na których często występują różnego rodzaju ozdobne wykończenia. Układanie izolacji po wewnętrznej stronie ścian zewnętrznych również nie jest stosowane, ze względu na znaczne koszty inwestycyjne takiej izolacji, która nie powodowałaby problemów z przepływem wilgoci przez ścianę. Dlatego też, w celu obniżenia energochłonności budynków zabytkowych, jedynymi elementami, w które można ingerować są okna, drzwi, stropy oraz ściany i podłogi stykające się z gruntem. Jeśli w czasie remontu budynku zabytkowego docieplono przegrody lub wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wówczas konieczne jest wykonanie obliczeń charakterystyki energetycznej oraz obciążenia cieplnego budynku po remoncie. Sporządzając charakterystykę energetyczną budynku zgodnie z metodologią [1] oraz obliczając obciążenie cieplne zgodnie z normą [2], niezbędne jest uwzględnienie mostków cieplnych w obliczeniach współczynnika strat ciepła przez przenikanie. Mostki cieplne można określić albo za pomocą obliczeń symulacyjnych zgodnie z normą [3], albo za pomocą obliczeń przybliżonych, wykorzystuj[...]

Sposób poprawy rozkładu temperatury w dolnej części oszklenia przez wstawienie dodatkowej przegrody szklanej w przestrzeni międzyszybowej DOI:10.15199/9.2016.8.2


  Zewnętrzna powierzchnia okna od strony pomieszczenia nie jest powierzchnią izotermiczną. W dolnej części oszklenia następuje znaczny spadek temperatury, co z kolei może powodować zwiększenie strat ciepła a także ewentualną kondensację wilgoci na powierzchni oszklenia. W artykule zaproponowano sposób poprawy rozkładu temperatury na powierzchni oszklenia dwuszybowego przez dodanie małej, cienkiej przegrody szklanej w przestrzeni międzyszybowej. Wykonano dwuwymiarowe modele numeryczne analizowanego oszklenia oraz pomiary rozkładu temperatury za pomocą kamery termowizyjnej w komorze kalorymetrycznej.1. Wprowadzenie W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój technologii produkcji różnego rodzaju oszklenia (trzyszybowe, nawet czteroszybowe, fasady wentylowane itd.). Oszklenie dwuszybowe stanowi jednak ciągle znaczny udział w produkcji okien na rynku europejskim. Zaobserwowano także duży postęp w produkcji ram okiennych oraz ramek dystansowych. Ich izolacyjność cieplna jest obecnie znacznie wyższa niż przed laty, ciągle jednak tworzą one mostek cieplny powodujący obniżenie temperatury w dolnej części oszklenia. Obszar ten przy ramie okiennej powoduje zwiększenie strat ciepła przez oszklenie, a niekiedy może powodować kondensację pary wodnej przy ramie, która może z kolei skutkować rozwojem pleśni lub degradacją ram okiennych, zwłaszcza w chłodnym klimacie [5, 8]. Takie zjawisko jest zauważalne zwłaszcza w przypadku oszklenia podwójnego bez powłok niskoemisyjnych, w którym szczelina międzyszybowa jest wypełniona powietrzem. Taki rodzaj oszklenia ma znaczny udział w produkcji okien na rynku europejskim w krajach z łagodniejszym niż w Polsce klimatem. W artykule zaprezentowano łatwy oraz niskonakładowy sposób podwyższenia temperatury w dolnej części oszklenia dwuszybowego za pomocą małej, cienkiej przegrody szklanej umieszczonej pomiędzy szybami wewnętrzną a zewnętrzną w przestrzeni gazowej oszklenia. Wysokość takiej szybki wynosi[...]

Wpływ lokalizacji grzejnika na komfort cieplny w pomieszczeniu z nawietrzakiem okiennym DOI:10.15199/9.2018.1.3


  1. Wprowadzenie Zwiększanie wymagań dotyczących ograniczania zużycia energii spowodowało, że obecnie produkowane okna są niemal całkowicie szczelne. W związku z tym, zgodnie z [5], w przypadku nowych budynków i zastosowania w pomieszczeniach innej wentylacji niż wentylacja nawiewna lub nawiewno-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych należy zapewnić przez urządzenia nawiewne umieszczone w oknach, drzwiach balkonowych lub innych częściach przegrody zewnętrznej. Najczęściej instalowane są nawietrzaki w górnej części okna. Zgodnie z normą [2], nawietrzak z możliwością regulacji powinien, nawet w pozycji zamkniętej, dostarczać minimalną ilość powietrza w zakresie 20%-30% jego wydajności maksymalnej. Ograniczenie przepływu powierza przez nawietrzak do minimalnych wartości zalecane jest do stosowania w okresach niskiej temperatury powietrza zewnętrznego, gdy wietrzenie pomieszczenia najlepiej jest przeprowadzać przez krótkotrwałe otwarcie okna, eliminując w ten sposób ciągły napływ zimnego powietrza do pomieszczenia. W budynkach z niską izolacyjnością cieplną przegród zewnętrznych grzejniki były umieszczane standardowo pod oknami na ścianach zewnętrznych. Taka lokalizacja była konieczna z powodu niskiej temperatury powierzchni ściany zewnętrznej oraz okna od strony pomieszczenia. Pozostaje jednak pytanie, czy taka lokalizacja grzejników jest konieczna gdy ściany zewnętrzne oraz okna mają wysoką izolacyjność cieplną? W artykule oceniono, w jakim stopniu lokalizacja grzejnika w pomieszczeniu o wysokiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych znajdującym się w budynku ze szczelnymi oknami, z nawietrzakami wpływa na rozkład temperatury powietrza i komfort cieplny w pomieszczeniu. Obliczenia wykonano dla dwóch skrajnych przypad16 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/1 (2018) Rys. 1. Rzut i ogólny widok analizowanego budynku Fig. 1. Horizontal cross section and a view of ana[...]

 Strona 1