Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Rataj"

Wysokosprawna kogeneracja - charakterystyka dostępnych technologii DOI:10.15199/17.2018.2.4

Czytaj za darmo! »

Generacja skojarzona energii jest procesem przetwarzania energii pierwotnej zawartej w jej nośnikach (paliwach) na różne rodzaje energii (np. ciepło, chłód, energia elektryczna, energia mechaniczna), wykorzystywane przez użytkownika końcowego w obrębie jednego procesu technologicznego, w możliwie najbardziej efektywny sposób [2]. Głównym zadaniem wytwarzania różnego rodzaju energii w skojarzeniu jest jak najefektywniejsze wykorzystanie energii pierwotnej zawartej w paliwie [33]. Wśród korzyści środowiskowych najczęściej wymieniane są takie aspekty jak: obniżenie ilości zużywanego paliwa, zmniejszenie emisji tlenków węgla, siarki oraz azotu, a także możliwość zwiększenia produkcji energii bez przekroczenia ustawowych limitów emisji CO2 [11, 24, 33, 44, 48]. Dodatkowo w przypadku trigeneracji wytwarzanie chłodu z ciepła odpadowego w obiegu absorpcyjnym zmniejsza zastosowanie czynników chłodniczych, niszczących warstwę ozonową [49]. Istotnym pojęciem w zakresie wytwarzania energii w skojarzeniu jest pojęcie wysokosprawnej kogeneracji. Zgodnie z polskim prawodawstwem wysokosprawna kogeneracja jest zdefi niowana w Ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami [54]. Zgodnie z tą Ustawą jako wysokosprawną kogenerację defi niuje się wytwarzanie energii elektrycznej lub mechanicznej i ciepła użytkowego w kogeneracji, które zapewnia oszczędność energii pierwotnej zużywanej w [5, 54]: - jednostce kogeneracji w wysokości nie mniejszej niż 10%, w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego lub - jednostce kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 1 MW, w porównaniu z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła w układach rozdzielonych o referencyjnych wartościach sprawności dla wytwarzania rozdzielonego. Biorąc powyższe pod uwagę do technologii umożliwiających spełnienie tego warunk[...]

Wykrywanie emisji gazów węglowodorowych przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej FLIR GF320


  Artykuł przedstawia zagadnienia związane z metodami termowizyjnymi, umożliwiającymi przeprowadzanie analizy różnych procesów i obiektów. Skupia się na stosunkowo nowym zastosowaniu obrazowania w podczerwieni, które umożliwia obserwację wycieków gazów węglowodorowych. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostały możliwości obserwacji wycieków gazu ziemnego i propanu w warunkach laboratoryjnych. W drugiej części zaprezentowane zostały możliwości przeprowadzenia inspekcji rzeczywistych instalacji i urządzeń gazowych znajdujących się zarówno w zamkniętych pomieszczeniach jak i w otwartej przestrzeni. Przedstawiono możliwości rejestracji wycieków gazów. *) Mgr inż. Mateusz Rataj - pracownik Laboratorium Badań Urządzeń Gazowych i Grzewczych w Zakładzie Użytkowania Paliw Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, zatrudniony na stanowisku asystent. Absolwent wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Certyfikowany termografista ITC Level 1 Mgr inż. Maciej Basiura - kierownik Laboratorium Badań Elektrycznych w Zakładzie Użytkowania Paliw Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, zatrudniony na stanowisku asystent. Absolwent Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Certyfikowany termografista ITC Level 1 W przyrodzie można wyróżnić trzy sposoby przenoszenia ciepła są to: przewodzenie, konwekcja (naturalna i wymuszona) i promieniowanie. Dzięki istnieniu trzeciego z tych zjawisk oraz dzięki temu, że każde ciało powyżej temperatury zera absolutnego emituje promieniowanie cie[...]

Wykrywanie nieszczelności w instalacjach i urządzeniach gazowych za pomocą metody obserwacji w paśmie podczerwieni


  Artykuł przedstawia zagadnienia związane z metodami termowizyjnymi, umożliwiającymi przeprowadzanie analizy różnych procesów i obiektów technologicznych. Skupia się na stosunkowo nowym zastosowaniu obrazowania w podczerwieni, które umożliwia obserwację wycieków gazów węglowodorowych z nieszczelności powstałych w urządzeniach. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostały podstawowe prawa fizyki i zjawiska zachodzące w gazach, które umożliwiają obserwację wycieków gazów w paśmie podczerwieni. W drugiej części przytoczone zostały podstawowe wytyczne oraz obowiązki dotyczące obu stron - zlecającego oraz wykonującego badania termowizyjne. W dalszej części została podana procedura postępowania podczas inspekcji zorientowanej na wykrywanie wycieku gazu węglowodorowego przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej FLIR GF 320. W końcowej części zostało przytoczone kilka przykładów z obiektów rzeczywistych wraz z komentarzem. Opisane badania zostały przeprowadzone przez pracowników Zakładu Użytkowania Paliw Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie za pomocą posiadanej kamery FLIR GF320.Podczas wydobycia, procesów przetwórczych, magazynowania oraz przesyłania i dystrybucji paliw węglowodorowych może nastąpić awaria urządzeń lub instalacji technologicznych, Powstałe nieszczelności stają się miejscem wycieku gazów węglowodorowych. Emisja tych gazów jest wysoce niepożądana z dwóch głównych powodów: ekonomicznego (utrata produktu) oraz ekologicznego (gazy węglowodorowe są to gazy cieplarniane). Pracownicy INiG pracują nad tematyką powstawania oraz emisji do środowiska naturalnego gazów cieplarnianych,podczas wydobycia, magazynowania i dystrybucji paliw węglowodorowych od wielu lat. Bliżej zapoznać się z pracami można w [1, 2, 3, 4,5]. Wraz z wejściem nowych bezkontaktowych metod oceny stanu urządzeń i wykrywania wycieków gazów pojawiają się nowe możliwości wykrywania wycieków gazów węglowodorowych Metody te skracają czas inspekcji i umożliwiają [...]

Termowizja w doraznej kontroli pracy urzadzen, instalacji i sieci gazowych DOI:


  Streszczenie W artykule przedstawiono przeglad metod termograficznych stosowanych przez słuzby utrzymania ruchu w róznych zakładach. Szczególna uwage poswiecono termowizyjnym metodom wykrywania emisji gazów weglowodorowych z pracujacych urzadzen, instalacji i sieci gazowych. Przedstawiono ogólne wytyczne i dobra praktyke przeprowadzania inspekcji termowizyjnych przez zewnetrznych termografistów w zakładzie zleceniodawcy. słowa kluczowe: termografia, termowizja, emisja gazów, utrzymanie ruchu ir thermography in the emergency operation control equipment, installations and gas networks Abstract: Article presents an overview thermovision methods used by maintenance services in different factories. Particular attention is paid to thermovision methods of detecting the emissions of hydrocarbon gases from working equipment, installations and gas networks. Present general guidelines and good practice for inspections by external infrared thermographer in the factory of customer. keywords: thermography, gas emissions, maintenance Rodzaje metod termograficznych Badania termograficzne to zbiór stosunkowo nowych metod obrazowania rozkładu promieniowania temperaturowego, majacych szerokie spektrum zastosowan w przemysle, zarówno przez działy technologiczne, jak równiez słuzby utrzymania ruchu. Istnieje kilka technik termograficznych, które sa w powszechnym uzyciu podczas badan. Termografia porównawcza jest najbardziej rozpowszechniona technika, jest ona uzywana w celu zapewnienia najlepszych dostepnych danych o urzadzeniach i systemach w warunkach pracy. Gdy badane obiekty pracuja w zmieniajacych sie warunkach, umiejetnosc wykonywania przyblizonych szacunków emisyjnosci oraz zdolnosc do odróznienia róznic emisyjnosci poszczególnych czesci maszyny dostarcza przydatnych informacji na potrzeby monitorowania i diagnostyki urzadzenia. Jakosc uzyskanych przy uzyciu termowizji informacji zalezy od uzywanego sprzetu, wiedzy i doswiadczen[...]

 Strona 1