Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ JANUSZ TELESZEWSKI"

Wykorzystanie ciepła odpadowego do ograniczenia strat ciepła dachów pneumatycznych stosowanych w biogazowniach DOI:10.15199/9.2018.5.1


  Obecnie biogazownie stają się coraz bardziej popularnymi źródłami energii odnawialnej, umożliwiającymi wykorzystanie biomasy z obszarów wiejskich [3], [8], jak i procesów produkcyjnych [4], [5]. Główne aspekty prawne dotyczące projektowania i budowy biogazowni można znaleźć w pracach [2], [7]. Wytyczne projektowe wykonania izolacji cieplnych komór fermentacyjnych często są przyjmowane z innych krajów Europy na teren Polski bez uwzględnienia lokalnych warunków klimatycznych. Brak wytycznych do projektowania izolacji cieplnych przegród budowlanych komór fermentacyjnych w Polsce, często wiąże się ze zbyt dużymi stratami ciepła w komorach fermentacyjnych, co prowadzi do spadku wydajności biogazowni w okresie zimowym. W pracy [9] wykazano, że największe straty ciepła, niezależnie od strefy klimatycznej wg normy [6], występują przez przykrycie komory fermentacyjnej i wynoszą aż około 90% strat ciepła przez wszystkie przegrody budowlane w okresie zimowym. Należy zaznaczyć, że średnia temperatura substratu w badanej przez autorów biogazowni zlokalizowanej w miejscowości Ryboły wynosiła około 40oC [9]. Najczęstszym rozwiązaniem pokrycia zbiorników okrągłych jest samonośny dach pneumatyczny (rys. 1a-b). Jest on zbudowany z podwójnej gazoszczelnej membrany, która stabilizowana jest przez dmuchawę powietrza zewnętrznego 2, która wytwarza nadciśnienie pomiędzy obiema powłokami 1. Samonośny dach pneumatyczny jest zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia między membranami za pomocą zaworu różnicowego 3. Główną zaletą samonośnego przykrycia pneumatycznego jes[...]

Badanie poziomu ciśnienia akustycznego w okolicy parku wiatrowego


  W ostatnim dziesięcioleciu można zauważyć znaczący wzrost liczby instalowanych turbin wiatrowych, charakteryzujących się znaczną mocą, jak również gabarytami. Istnieje wiele niedomówień związanych z negatywnym oddziaływaniem na środowisko tego rodzaju obiektów. Autorzy artykułu skoncentrowali się na omówieniu zagadnień związanych z poziomem hałasu wokół farm wiatrowych. Szczególną uwagę poświęcono paśmie częstotliwości odpowiadającemu infradźwiękom, które są niesłyszalne przez człowieka. W artykule zaprezentowano wyniki pilotażowych pomiarów poziomu ciśnienia akustycznego, które zostały wykonane w listopadzie 2013 r. na terenie Suwalskiego Parku Wiatrowego w pobliżu miejscowości Potasznia.1. Wprowadzenie W ostatnich latach obserwujemy coraz większy wzrost liczby turbin wiatrowych instalowanych w Podlaskiem. Prawdopodobnie jest to związane z występowaniem bardzo korzystnych warunków wietrzności w strefie północno- wschodniej województwa, stwierdzonych na podstawie trzydziestoletnich badań przeprowadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej [1] oraz stosunkowo dużą ilością gruntów nieurodzajnych i ich niskimi cenami. Białostocki Oddział PGE Dystrybucja SA obecnie przyłączył do sieci elektroenergetycznej źródła wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy około 190 MW oraz wydał warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektów o mocy prawie 400 MW [2]. Do największych parków wiatrowych w Podlaskiem należy zaliczyć: Wronki, Potasznię, Piecki i Taciewo o mocach odpowiednio 48, 41, 32 i 30 MW. W bieżącym roku prawdopodobnie zostaną przyłączone do sieci kolejne duże obiekty: 2 farmy znajdujące się w okolicy Orli (Spiczki-Topczykały, Szczyty-Krywiatycze) o łącznej mocy 37,5 MW, farma w okolicach Rajgrodu o mocy 25,3 MW i farma o mocy 13,6 MW w Śniepie-Bajtkowie. Niewątpliwą i niepodważalną zaletą turbin wiatrowych jest to, że są to urządzenia korzystające z energii odnawialne[...]

Wpływ parametrów mikroklimatu w komorze chłodniczej na jakościowe wskaźniki papryki DOI:10.15199/8.2015.10-11.2


  W obecnych czasach zebrane owoce i warzywa mogą być stosunkowo długo przechowywane w chłodniach, a konsumenci mają większą świadomość odnośnie informacji na temat wskaźników ilościowych owoców i warzywach, które zmieniają się w trakcie przechowywania w chłodniach. Jednym z cenniejszych warzyw jest papryka. Może ona być przechowywana w komorze chłodniczej przez stosunkowo krótki okres, a mianowicie do 4 tygodni. W publikacji zaprezentowane są wyniki badań dotyczące zawartości witaminy C, E, cukrów i dwutlenku węgla w papryce w funkcji czasu przechowywanych produktów w chłodni modyfikowanej przez okres 30 dni. Analiza została wykonana na surowcu po zbiorze, po 7 dniach, a następnie po 14, 21 i 30 dniach przechowywania. Prezentowane rezultaty badań nad zawartością witaminy C, E, cukrów i dwutlenku węgla w papryce zostały zestawione ze składem gazowym w atmosferze chłodni. Słowa kluczowe: mikroklimat, komory chłodnicze, przechowalnie, przechowywanie papryki, witamina C i E, cukier, dwutlenek węgla Nowadays, fruit and vegetables can be stored for a long time in cooling chamber without much damage. At the time of storage and storing method fruits and vegetables influence of particular qualitative and quantitative properties of fruits and vegetables. Most consumers blow the whistle on the quantitative properties content of fruit and vegetables. The paper includes research on the influence of peppers storing time on vitamin C and E, sugar and carbon dioxide in peppers for 30 days. The potential storage life of peppers in air is about 4 weeks. The analyses were performed after harvest and after 7, 14, 21 days and finally after 30 days of storage. Results of this analyses were compared with composition of the chamber gas in the atmosphere. Statistically significant influence of vitamin C and E, sugar and carbon dioxide in peppers on O2 and CO2 concentrations in the cooling chamber were determined. Keywords: climate, cold sto[...]

 Strona 1