Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Wyczarska-Kokot"

Ocena jakości popłuczyn z obiegów basenowych DOI:10.15199/17.2018.6.6

Czytaj za darmo! »

W 2015 r. w Departamencie Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki został opracowany materiał pt. "Inwentaryzacja infrastruktury sportowej", który dotyczy m.in. liczby i lokalizacji krytych pływalni w Polsce. Z przedstawionych informacji wynika, że na 380 powiatów w Polsce, 316 posiada przynajmniej jedną krytą pływalnię. Łączna liczba ogólnodostępnych krytych pływalni w Polsce wynosi 736 obiektów [3]. Pomimo, że właściciele obiektów basenowych nie narzekają na brak klientów, to jednak są one bardzo drogimi, pod względem eksploatacji, obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Wysokie koszty eksploatacji obiektów basenowych wynikają głównie z dużego zapotrzebowania na wodę, energię cieplną i elektryczną, konieczności odprowadzania dużych ilości ścieków, oraz wysokich kosztów środków chemicznych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesów oczyszczania wody obiegowej. Jakość popłuczyn, powstających podczas oczyszczania wody basenowej, jest bardzo zmienna i zależna od długości cyklu fi ltracyjnego, liczby fi ltrów, rodzaju złóż fi ltracyjnych, sposobu płukania złóż, jakości wody uzupełniającej straty w obiegach basenowych, stosowanej technologii oczyszczania wody, rodzaju i dawki chemikaliów, metody dezynfekcji, warunków hydraulicznych w nieckach basenowych i obiegu basenowym, oraz frekwencji [17]. Dodatkowo, w trakcie płukania złóż fi ltracyjnych, jakość odprowadzanych popłuczyn ulega zmianie. W pierwszej fazie płukania odprowadzane są popłuczyny najbardziej zanieczyszczone (bardzo wysoka mętność, duża ilość zawiesin), natomiast w fazie końcowej popłuczyny są klarowne, z niewielką ilością zawiesin [2, 17, 19, 20, 21]. Należy podkreślić, że po zakończeniu procesu płukania złoża i odprowadzeniu popłuczyn do kanalizacji sanitarnej czy też do odstojników (przy planowanym zagospodarowaniu popłuczyn), odprowadzany jest także tzw. pierwszy fi ltrat. Przykładowo, w wyniku płukania złoża fi ltra ciśnieniowego o średnicy 1800 [...]

Popłuczyny z obiegu wody basenowej - jakość i perspektywy oczyszczania DOI:10.15199/17.2018.5.6

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Koagulacja powierzchniowa, realizowana w fi ltrach pospiesznych, stanowi podstawową technologię oczyszczania wody w wielu obiektach basenowych. Aby spełnić wysokie wymagania, dotyczące jakości mikrobiologicznej i fi zykochemicznej wody basenowej, niezbędne jest częste płukanie złóż fi ltracyjnych, co 2 ÷ 3 doby. Ponieważ do przeprowadzenia tego procesu konieczne jest użycie od 4 do 6 m3 wody na każdy m2 złoża fi ltracyjnego, proces ten generuje dużą objętość ścieków (popłuczyn) odprowadzanych do kanalizacji [4,7]. W branży basenowej stale poszukuje się nowych rozwiązań, które umożliwią ograniczenie poboru wody i odprowadzania ścieków. Wśród dotychczas analizowanych możliwości jest m.in. odzysk ciepła z popłuczyn, zasilanie nimi instalacji do spłukiwania toalet, bezpośrednie odprowadzenie ich do ziemi poprzez podlewanie zieleni, czy też zraszanie kortów i boisk [5,7]. W przypadku, gdy planowane jest odprowadzenie popłuczyn bezpośrednio do cieku wodnego lub ziemi, konieczna jest analiza stopnia ich zanieczyszczenia i odniesienie wyników analizy do wytycznych przedstawionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [6]. Dotychczasowe wyniki badań w zakresie oceny możliwości odprowadzenia popłuczyn do wód lub ziemi, bez ich wcześniejszego oczyszczenia potwierdziły, że jest to niemożliwe, głównie ze względu na wysoką zawartość zawiesin ogólnych oraz podwyższone stężenie chloru [7,8]. Ze względu na powszechność stosowania koagulantów w obiegach uzdatniania wody basenowej, proces koagulacji w wariancie objętościowym mógłby zostać zastoso[...]

Zastosowanie biotestów we wstępnej ocenie jakości wody basenu szkolnego DOI:10.15199/17.2016.9.3

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono oddziaływanie związków chemicznych, w tym ubocznych produktów dezynfekcji (DBP) występujących w wodach basenowych na wybrane organizmy wskaźnikowe. Ocenę toksykologiczną poprzedzono krótką analizą podstawowych parametrów fi zykochemicznych. Wykonane biotesty obejmowały zróżnicowaną grupę organizmów, tj. bakterie Aliivibrio fi scheri, skorupiaki Daphnia magna, larwy owadów Chaoborus falvicans oraz rośliny naczyniowe Lemna minor. Analizowano korelację pomiędzy wynikami testów, co w przyszłości umożliwi wybór organizmów wskaźnikowych przydatnych w ocenie jakości wód basenowych.1. Wprowadzenie Obecność ubocznych produktów dezynfekcji (DBP) w wodach basenowych stanowi szeroko opisany w literaturze problem dezynfekcji tych wód [4,6,9]. Prekursorami DBP w wodach basenowych są zarówno naturalna materia organiczna, jaki i substancje pochodzące od osób kąpiących się (mocz i pot) [17]. Wysoki poziom związków organicznych zawierających azot przyczynia się do powstawania m.in. haloacetonitryli, nitrozoamin, czy chloramin. Ponadto wprowadzany w sposób ciągły, w wyniku aktywności metabolicznej kwas cytrynowy wykazuje wysoki potencjał do tworzenia kwasów halogenooctowych, szczególnie dichloroctowego oraz trihalomentanów, w tym trichlorometanu [4,14]. Wymienione związki zaliczane są do grup substancji genotoksycznych, mutagennych lub rakotwórczych [5,6]. Szczególnie niepokojące są wyniki badań nad wpływem ubocznych produktów dezynfekcji na osoby, które od najmłodszych lat regularnie w korzystały z basenu. Najnowsze wyniki badań wskazują na rosnące ryzyko infekcji dróg oddechowych, przewlekłych zapaleń ucha, a także podwyższonego ryzyka raka pęcherza moczowego u młodych pływaków [12,21]. Biorąc pod uwagę ryzyko zdrowotne osób korzystających z kąpieli, niezbędne jest poszerzenie dostępnych narzędzi oceny jakości wód basenowych o metody opierające się na wykorzystaniu żywych organizmów. Biotesty stanowią zróżnicowaną grup[...]

 Strona 1