Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jan Borowski"

Ogólne uwarunkowania efektywności mieszania i natleniania w małych reaktorach ze złożem ruchomym

Czytaj za darmo! »

Technologie z zawieszonymi nośnikami (biologiczne złoża ruchome i fluidalne) zostały opracowane w Skandynawii pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku jako kompaktowe i odporne na przeciążenia rozwiązania dla usuwania azotu oraz do oczyszczania ścieków przemysłowych, głównie z przemysłu papierniczego. Technologie te następnie przyjęły się w WB i innych krajach Europy w zastosowaniach zarówno [...]

Warunki graniczne dla efektywność natleniania i mieszania w reaktorach biologicznych

Czytaj za darmo! »

Przy ocenie układów napowietrzających [1] istotna jest analiza całkowitych osiągów i kosztów eksploatacji. Składniki tej analizy powinny obejmować ocenę nakładów inwestycyjnych, całość kosztów eksploatacji i energii oraz przewidywane koszty konserwacji. Powinna również być dokonywana ocena, jak układy takie wypełniają cztery podstawowe funkcje wymagane od wszystkich aeratorów. Tymi funkcjam[...]

Warunki graniczne dla efektywność natleniania i mieszania w reaktorach biologicznych

Czytaj za darmo! »

Przy ocenie układów napowietrzających [1] istotna jest analiza całkowitych osiągów i kosztów eksploatacji. Składniki tej analizy powinny obejmować ocenę nakładów inwestycyjnych, całość kosztów eksploatacji i energii oraz przewidywane koszty konserwacji. Powinna również być dokonywana ocena, jak układy takie wypełniają cztery podstawowe funkcje wymagane od wszystkich aeratorów. Tymi funkcjam[...]

Stopień wykorzystania tlenu z pęcherzyków powietrza DOI:10.15199/17.2018.8.4


  Zagadnienie aktualnie ma znaczenie teoretyczne jak i praktyczne. To drugie zostanie przedstawione poniżej w pierwszej kolejności. Z literatury wiadomo, co zostało przedstawione w publikacji [2], że jedną z najbardziej energochłonnych operacji w procesie oczyszczania ścieków bytowych jest napowietrzanie, które może odbywać się w piaskownikach napowietrzanych, ale w szczególności ma miejsce w komorach biologicznego oczyszczania z osadem czynnym. Energochłonność w tych przypadkach można wyrazić poniższymi ilorazami: - energii wkładanej na stopień wykorzystania tlenu, - energii przypadającej na zdolność natleniania danego medium, nazywanym ekonomią natleniania, i - gradientem prędkości będącym w pewnym stopniu miarą wykorzystania powietrza do mieszania w piaskownikach napowietrzanych. W pierwszym z wyżej wymienionych wskaźników, w przypadku napowietrzania dyfuzorowego, w liczniku, występuje bezpośrednio stopień wykorzystania tlenu z pęcherzyków powietrza, a w drugim licznik wyrażający zdolność napowietrzania instalacji dyfuzorowej którą można przeliczyć, wzorem (4), na stopień wykorzystania tlenu z pęcherzyków powietrza W najprostszej formie zapis matematyczny stopnia wykorzystania tlenu z pęcherzyków powietrza zarówno w wodzie jak i ściekach jest następujący: A = (1 - C k/Cp) (1) gdzie: A - bezwymiarowy stopień przenikania masy tlenu z pęcherzyków powietrza, Cp - początkowe masowe stężenie tlenu w pęcherzyku powietrza przy dyfuzorze na głębokości H, mg O2/dm3, Ck - końcowe masowe stężenie tlenu w pęcherzyku powietrza tuż pod powierzchnią rozdziału woda/powietrze czy ścieki/powietrze, mg O2/dm3, Jednak ustalenie stopnia wykorzystania tlenu z: - z pojedynczego pęcherzyka czy z roju pęcherzyków powietrza w wodzie, - z pęcherzyków powietrza w wodzie i ściekach, czy z - pęcherzyków powietrza w komorze reakcji ze złożem ruchomym i ściekami, jest zagadnieniem bardziej złożonym bo nie dającym się bezpośrednio wyznaczyć co będzie[...]

 Strona 1