Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA STUDENCKA"

Zużycie energii pierwotnej w systemach ciepłowniczych współpracujących ze źródłem geotermalnym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę obliczania zużycia energii pierwotnej dla systemów ciepłowniczych. Energia dostarczana z nośników energii do systemu oraz energia oddana z niego jest ważona współczynnikiem zużycia energii pierwotnej. Powyższy bilans energetyczny zastosowano dla różnych systemów grzewczych w tym dla ciepłowni geotermalnej. W MARCU 2007 r. ukazał się ostateczny projekt Europejskiej Normy[...]

Wskaźniki do oceny oraz wspomagania decyzji przy wyborze korzystnego rozwiązania układu technologiczno-energetycznego ciepłowni z członem geotermalnym


  W artykule przedstawiono wyniki modelowania charakterystyk energetycznych, ekonomicznych oraz ekologicznych. Charakterystyki te są odpowiednie do opisu stosowanych, konwencjonalnych układów technologicznych źródeł pracujących na potrzeby systemów ciepłowniczych, wykorzystujących ciepło czerpane z wód geotermalnych, co ilustruje przykład ciepłowni geotermalnej ze sprężarkową pompą ciepła. Określenie zbioru kryteriów i przeprowadzenie oceny ilościowej i jakościowej rozwiązania stanowi podstawę do sformułowania modelu matematycznego służącego rozstrzygnięciu, czy celowe jest w danym przypadku wykorzystanie energii geotermalnej oraz w jakim układzie technologicznym powinno być ono realizowane.Jednym z ważniejszych czynników umożliwiających uniknięcie lub w znacznym stopniu ograniczenie skutków wzrostu zapotrzebowania na energię jest zwiększenie wykorzystania proekologicznych technologii. Jednym z rodzajów energii odnawialnej, który może być wykorzystany do wspomagania źródeł konwencjonalnych, zasilających komunalne systemy ciepłownicze są źródła geotermalne. W obliczu powszechnego występowania nisko - lub średniotemperaturowych zasobów wody geotermalnej na terenie kraju koniecznym jest precyzyjne określenie warunków stosowalności rozwiązań źródeł z człone[...]

Ocena zakresu wykorzystania energii geotermalnej w ciepłowniach multiwalentnych


  Na podstawie analizy funkcjonowania systemu ciepłowniczego, zaproponowano wykorzystanie zasobów energii geotermalnej jako jednego ze źródeł ciepła. Ocenę ilości ciepła wykorzystanego ze źródła geotermalnego, o jednakowym potencjale, przeprowadzono na podstawie analizy dwóch zaproponowanych scenariuszy ciepłowni multiwalentnych: elektrociepłowni geotermalnej z turbiną na czynnik organiczny oraz ciepłowni geotermalnej ze sprężarkową pompa ciepła.PROCES termomodernizacji zasobów mieszkalnych, ich unowocześnianie oraz wzrost udziału obiektów energooszczędnych, o znacznie zredukowanych potrzebach cieplnych, spowodowały zmiany charakterystyk cieplnych istniejących systemów. Nowe warunki pracy systemów ciepłowniczych spowodowały obniżenie liczby stopniodni w sezonie ogrzewczym oraz obniżenie parametrów i ilości sprzedawanego ciepła w stosunku do ustalonego wcześniej zapotrzebowania na moc zamówioną systemu. Procesy te sprzyjają możliwości zwiększania stopnia pokrycia zapotrzebowania na ciepło za pomocą energii pochodzącej z wód geotermalnych, w przypadku ciepłowni wspomaganych dodatkowymi źródłami do wytwarzania ciepła, poza ciepłem dostarczanym z systemu geotermalnego. Ogólny bilans zapotrzebowania na moc cieplną systemu ciepłowniczego pracującego na potrzeby komunalne zapisać można, jako sumę mocy potrzebnej na cele grzewcze, do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz moc do pokrycia strat cieplnych: MW. (1) Bilans ten uwzględnia straty ciepła związane z funkcjonowaniem systemu ciepłowniczego, w tym zachodzące wskutek przenikania ciepła w sieci cieplej, podgrzania uzupełniającej wody sieciowej oraz straty ciepła wynikające z regulowania systemu: Q Qco Qcwu Qstr & = & + & + & MW. (2) Powiązanie zapotrzebowania na moc cieplną na cele grzewcze z parametrami panującymi w systemie ciepłowniczym, może być określone na podstawie zależności: MW (3) gdzie: G&co - strumień masy wody sieciowej, kg/s, cp - ciepło właściwe wody, kJ/[...]

Modelowanie rozkładu temperatury i strat ciepła na przykładzie rurociągu odwiertu geotermalnego Bańska PGP - 3 DOI:10.15199/9.2017.8.1


  W artykule opisano problem modelowania schłodzenia wody geotermalnej w rurociągu odwiertu geotermalnego o znacznej długości. Powodem zainteresowania się tą tematyką było zakończenie w 2013 roku realizacji geotermalnego odwiertu produkcyjnego w gminie Szaflary (rejon Nowego Targu), oznaczonego jako Bańska PGP - 3. Głębokość oddanego do eksploatacji odwiertu wynosiła w pionie 3 400 m, a uwzględniając jego krzywiznę, charakteryzowała się całkowitą długością drogi czynnika w rurociągu równą 3 519 m. Wydajność odwiertu wynosi 270 m3/h, co przy temperaturze czynnika uzyskiwanej na wypływie z głowicy na poziomie 85oC, umożliwiło zwiększenie o około 10 MW mocy oddawanej do systemu ciepłowniczego przez spółkę PEC Geotermia Podhalańska S.A. Firma ta, prowadząca działalność w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła jest właścicielem Ciepłowni Geotermalnej oraz kotłowni zaopatrujących w ciepło miejską sieć ciepłowniczą w Zakopanem. Na całkowitą, zainstalowaną moc cieplną wynoszącą 80,5 MW ponad połowa zapotrzebowania na moc (40,7 MW) pokrywana jest przez Ciepłownię Geotermalną, która w przyszłości obsługiwać będzie także miasto Nowy Targ. Podjęty w artykule problem badawczy dotyczy modelowania zmiany temperatury wody geotermalnej w czasie jej przepływu rurociągiem odwiertu geotermalnego, na odcinku od złoża aż do głowicy otworu wydobywczego. Bezpośrednim powodem podjęcia takich badań było ustalenie zakresu obniżenia temperatury wody geotermalnej w stosunku do parametrów panujących w złożu. Założono, że opracowany model pozwoli na ustalenie rozkładu temperatury czynnika przy uwzględnieniu właściwości gruntu, technologii wykonania i umocnienia odwiertu oraz rozmiarów i właściwości cieplnych materiału uży312 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/8 (2017) tego do wykonania rurociągu. Model taki, poza oceną zakresu schłodzenia wody geotermalnej i wielkości strat ciepła związanych z jej transportem daje możliwość porów[...]

Wpływ potencjału energii geotermalnej na wybór optymalnego rozwiązania ciepłowni geotermalnej DOI:10.15199/9.2018.10.1


  1. Wprowadzenie Parlament Europejski nieodmiennie promuje stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz podkreśla konieczność wyznaczenia obowiązkowych celów do 2030 r., określając udział energii odnawialnej w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej na poziomie co najmniej 35%. Wymaga to podjęcia decyzji o wyborze rodzaju odnawialnych źródeł energii (w tym energii geotermalnej) i metodach ich wykorzystania w sposób nie powodujący nadmiernego wzrostu cen lub stawek opłat za ciepło (ponad średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług). Dlatego ważne jest, aby wybór najkorzystniejszego rozwiązania systemu ciepłowniczego współpracującego ze źródłem geotermalnym stanowił wielokryterialny problem decyzyjny. Podjęty w artykule problem badawczy dotyczy wskazania brzegowych ilości energii geotermalnej w rozpatrywanych scenariuszach, które determinują zmianę ich uporządkowania. Przeanalizowano trzy różne rozwiązania ciepłowni geotermalnych, proponując środowiskowe oraz ekonomiczne kryteria ich oceny. Do wyboru najkorzystniejszego rozwiązania systemu ciepłowniczego spośród rozpatrywanych wariantów użyto metody, opartej na pełnej informacji o hierarchii ważności kryteriów, zwanej metodą "programowania do celu". 2. Kryteria oceny Do oceny proponowanych wariantów realizacji systemu ciepłowniczego z członem geo[...]

Studium Podyplomowe Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych DOI:


  W roku akademickim 2017/2018 Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji, Klimatyzacji i Chłodnictwa na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej uruchomiła studia podyplomowe "Nowoczesne metody eksploatacji w systemach ciepłowniczych". Pierwsza edycja studiów była zamawiana przez MPEC SA w Krakowie. Kolejne edycje są adresowane do inżynierów i magistrów inżynierów zatrudnionych w służbach eksploatacji przedsiębiorstw ciepłowniczych. Celem studiów podyplomowych jest stworzenie możliwości pogłębienia i uaktualnienia wiedzy i nabycia nowych umiejętności potrzebnych do prowadzenia, nadzorowania i eksploatacji systemów ciepłowniczych, w tym także prowadzenia prób odbioru sieci i węzłów cieplnych. Studia przebiegały dwusemestralnie. I edycja trwała od października 2017 r. do października 2018 r. Zajęcia obejmowały 160 godzin lekcyjnych przeznaczonych na wykłady, ćwiczenia projektowe i laboratoria. W I edycji zajęcia odbywały się co drugą sobotę, w godzinach 9.00 do 17.00, w siedzibie Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej oraz na obiektach MPEC Kraków. Proponowany program studiów obejmował następujące przedmioty: 1) Aktualny stan prawny oraz uwarunkowania formalno- prawne związane z funkcjonowaniem systemów ciepłowniczych, [...]

 Strona 1