Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Czopik"

Koncepcja zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów SA w Katowicach z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych DOI:10.15199/17.2018.3.7


  Pierwszego lutego 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kompleksowych zmian w Dinking Water Directive (DWD) [3]. Wejście w życie nowej DWD zaplanowano na drugą połowę 2018 r. W ślad za modyfi kacjami rewizji dyrektywy Rady 98/83/WE wprowadzonymi 7 października 2015 r. w załącznikach II oraz III (Dz.U. UE - L260/6) [1] oraz wnioskami EPRS (European Parliamentary Research Service) [4] zawartymi w ocenie wykonawczej stopnia wdrażania i funkcjonowania DWD w krajach członkowskich, obecna wersja dyrektywy zawiera rewolucyjne zmiany w podejściu do bezpieczeństwa wody. Dotyczą one między innymi wprowadzenia w procedury eksploatacyjne systemów zaopatrzania w wodę (SZW) obowiązkowego zarządzania opartego na analizie ryzyka na wszystkich etapach dostaw wody, poczynając od ochrony ujęć a na instalacjach wewnętrznych kończąc. Uwzględniając główne postulaty zawarte w europejskiej inicjatywie obywatelskiej Right2Water nowa DWD wiele miejsca poświęca obowiązkom państw członkowskich zapewnienia ich mieszkańcom prawa do wody zdrowej i czystej oraz do informacji o jej jakości i zagrożeniach zdrowotnych. Wobec powyższych zapowiedzi zmian w DWD konieczność wdrażania systemów bezpieczeństwa zdrowotnego wody jest nieuniknionym priorytetem aktualnie podejmowanych działań w procesie eksploatacji infrastruktury wodociągowej. Systemy bezpieczeństwa w połączeniu z zaawansowanymi narzędziami informatycznymi, stanowią innowacyjne techniki kontroli, identyfi kacji i oceny ryzyka funkcjonowania wodociągu, zarówno w odniesieniu do producenta wody jak i jej użytkownika. Istotnym elementem efektywnego funkcjonowania systemów bezpieczeństwa jest zarówno identyfi kacja zagrożeń jak również struktura oraz procedury oceny jakości wody prowadzone w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody. Zgodnie z zaplanowanymi zmianami DWD duzi dostawcy wody będą mieli 3 lata na wdrożenie systemu zarządzania opartego na analizie ryzyka, natomiast mali dostawcy b[...]

 Strona 1