Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Bogdanowicz"

Efektywność usuwania farmaceutyków i ich metabolitów w procesach uzdatniania wody DOI:10.15199/17.2018.2.5


  Postęp w farmacji i intensywny wzrost używania leków, będące odpowiedzią na występowanie we współczesnym świecie przede wszystkim wielu chorób i schorzeń, z którymi stara się uporać medycyna i weterynaria, jest przyczyną obecności w środowisku farmaceutyków i ich pochodnych o zróżnicowanym rodzaju, stężeniu i oddziaływaniu. Zjawisko to stwarza nowe problemy o charakterze legislacyjnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym m.in. w obszarze zaopatrzenia ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia, ujmowaną tradycyjnie ze źródeł podziemnych jak i powierzchniowych. Stwierdzona pod koniec XX wieku obecność farmaceutyków w źródłach wody, świadczy o potencjalnej możliwości obecności ich w wodzie do picia, a tym samym o niebezpieczeństwie negatywnych konsekwencji związanych z naszym zdrowiem. W niniejszym artykule przedstawiono analizę uzyskiwanych efektów usuwania farmaceutyków i ich pochodnych z wody w konwencjonalnych i zaawansowanych procesach jednostkowych wykorzystywanych w technologii oczyszczania wody. 2. Ekotoksykologia farmaceutyków Obecnie na całym świecie prowadzone są badania toksykologiczne w celu poznania wpływu substancji chemicznych zawartych w wodzie na organizmy żywe. Okazuje się, że pozostałości leków wprowadzone do środowiska mogą wywierać znaczący wpływ na ryby i mikroorganizmy wodne. Dane literaturowe podają, że większość substancji farmaceutycznych nie wywołuje negatywnego wpływu na organizmy badane w testach ostrych (krótkoterminowych), a dopiero w sytuacji długotrwałego oddziaływania na bioindykatory w testach chronicznych (leki charakteryzuje toksyczność przewlekła) [8,19]. Wśród wskaźników służących do oceny ryzyka środowiskowego można wyróżnić NOEC (z ang. No Observed Effects Concentration) oraz LOEC (z ang. Lowest Observed Effects Concentrations). Przykładowe wartości obu *) Aleksandra Bogdanowicz, Jacek Wąsowski - Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środ[...]

 Strona 1