Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA PELC"

Sposoby oddymiania wielostanowiskowych garaży zamkniętych - studium przypadku DOI:10.15199/9.2018.10.6


  Dzisiejszy poziom nasycenia infrastruktury miejskiej samochodami prywatnymi wymaga rozwiązania narastającego problemu związanego z zapewnieniem odpowiedniej liczby miejsc postojowych. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu są garaże podziemne. W zamkniętych przestrzeniach garaży występuje emisja szkodliwych substancji (tlenki węgla, siarki, azotu, LPG, itp.) oraz ryzyko pożaru pojazdu; niebezpieczeństwa te mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. Na podstawie wyników badań eksperymentalnych przeprowadzonych w latach 60. XX wieku przyjęto, że pożar rzadko rozprzestrzenia się poza pojazd będący źródłem ognia. Od lat 90. XX wieku zaszły znaczne zmiany w zastosowaniu materiałów wykończeniowych samochodów. Powszechnie zaczęto stosować tworzywa sztuczne, które powodują, że pożar jednego samochodu może powodować również zapłon sąsiednich pojazdów. W celu ochrony zdrowia i życia ludzi zarówno podczas wystąpienia pożaru, jak i codziennej eksploatacji, konieczna jest skuteczna i pewnie działająca wentylacja, która zapewni usunięcie niebezpiecznych zanieczyszczeń oraz dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza, a w przypadku pożaru usunięcie dymu z garażu. Podstawa prawna Obowiązek stosowania w garażach samoczynnych urządzeń oddymiających jest określony w rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie WENTYLACJA · KLIMATYZACJA CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/10 (2018) 413 [16],[17]. Rozporządzenie określa wymagania i cel działania instalacji wentylacji garaży oraz ewentualne złagodzenia. Podstawą rozwiązań projektowych są najczęściej wytyczne ITB 493/2015 oraz normy zagraniczne [4], [5], [20]. W Europie najbardziej zaawansowane badania tego problemu prowadzone są w Wielkiej Brytanii, a wyniki badań wdrażane są tam do przepisów prawa i norm [1], [4], [18]. 2. Rodzaje mechanicznej wentylacji oddymiającej Obecnie stosowane są dwa podstawowe sys[...]

 Strona 1