Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Batkowski"

Ocena i montoring efektywności działania oczyszczalni ścieków "Czajka" oraz jej wpływ na środowisko naturalne


  W referacie przedstawiono ocenę efektywności funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków "Czajka" w latach 2010-2013, to jest od momentu włączenia do eksploatacji pierwszego nowego ciągu biologicznego do chwili obecnej. Przedstawiono również ocenę wpływu procesu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni na jakość wody w rzece Wiśle. Zaprezentowano metodykę prowadzenia procesu kontroli efektywności procesu oczyszczania ścieków i monitorowania ich jakości w kontekście sterowania procesem. Przedstawiono porównanie ładunków i stężeń pięciu podstawowych wskaźników zanieczyszczeń (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny) w ściekach dopływających do oczyszczalni "Czajka" oraz w ściekach oczyszczonych. Na tej podstawie dokonano oceny wpływu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni na jakość wody w Wiśle, w kontekście redukcji ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do rzeki ze ściekami. Wyniki zaprezentowano w formie tekstowej (tabelarycznej) oraz graficznej, w ujęciu średniomiesięcznym.1. Wstęp Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie SA obejmowała zarówno część ściekową, jak i część osadową w zakresie przeróbki i utylizacji osadów oraz odpadów. Proces inwestycyjny został zakończony w 2012 roku. Modernizacja oczyszczalni poprawiła jakość odprowadzanych ścieków oraz ograniczyła uciążliwość zapachową dla okolicznych mieszkańców poprzez zastosowaną hermetyzację części mechanicznej i system dezodoryzacji powietrza. Oczyszczalnia została oficjalnie otwarta w dniu 22 marca 2013 roku. Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z aktualizacjami efekt ekologiczny dla oczyszczalni "Czajka" w zakresie oczyszczania ścieków oraz w zakresie gospodarki osadowej został osiągnięty w roku 2013, tym samym zostały usunięte wieloletnie zaległości w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie największej aglo[...]

Zastosowanie zewnętrznego źródła węgla do wspomagania procesu denitryfi kacji na oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie DOI:10.15199/17.2018.6.8


  Wprowadzanie nadmiernej ilości azotu do wód powierzchniowych przyczynia się do zakłócenia równowagi w środowisku wodnym, wywołuje defi cyt tlenowy, zanikają naturalne warunki do samooczyszczania się zbiorników. Skuteczne usuwanie związków azotu jest obecnie jednym z głównych problemem oczyszczalni ścieków. Dostępność łatwo przyswajanych związków organicznych w ściekach może limitować przebieg procesu denitryfi kacji. W takim przypadku możliwym rozwiązaniem staje się wprowadzanie zewnętrznego źródła węgla do reaktora biologicznego. Konwencjonalne źródła węgla to przede wszystkim metanol, kwas octowy, etanol, octan sodu, sacharoza czy glukoza. Alternatywnym źródłem węgla organicznego mogą być m.in. preparaty handlowe cechujące się znaczną zawartością związków organicznych (deklarowane przez producentów wartości ChZT na poziomie 1 000 000 mg/l). Charakterystyka układu technologicznego oczyszczalni ścieków "Czajka" Oczyszczalnia ścieków "Czajka" jest aktualnie jedną z najbardziej innowacyjnych i w pełni zautomatyzowanych oczyszczalni w Europie. Zakończona w 2012 r. modernizacja oraz uruchomienie układu przesyłowego ścieków z centralnej i północnej części lewobrzeżnej Warszawy pozwoliły na zwiększenie przepustowości z 240 000 m3/d do 435 000 m3/d w pogodzie suchej, oraz przyjęcie całości maksymalnego przepływu, wraz z wodami deszczowymi. Obecnie oczyszczalnia odbiera ścieki z obu wyżej wymienionych części stolicy oraz gmin tj. Legionowo, Zielonka, Marki. Zgodnie z projektem, wielkość oczyszczalni wyrażona RLM została obliczona dla średniorocznego ładunku zanieczyszczeń i wynosi 1 640 000. Z komory dopływowej ścieki są odprowadzane dziewięcioma kanałami do hali krat, gdzie za pomocą dziewięciu krat taśmowo-hakowych o prześwicie 6mm następuje zatrzymywanie zanieczyszczeń stałych. Dalej ścieki płyną do czterech żelbetowych piaskowników z odtłuszczaczem i sześciu radialnych osadników wstępnych. Ścieki po mechanicznym oczyszczaniu są [...]

 Strona 1