Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert Bocianowski"

Analiza wybranych proekologicznych rozwiązań możliwych do zastosowania w procesie wydobycia gazu z łupków DOI:10.15199/17.2017.8.1

Czytaj za darmo! »

I. Wstęp Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja nowoczesnych trendów technologicznych o proekologicznym potencjale związanych z poszukiwaniami, wydobyciem i eksploatacją złóż gazu z łupków oraz stworzenie hipotetycznego pełnego cyklu LCA (Life Cycle Assessment) kopalni gazu łupkowego, optymalnego pod względem minimalnego wpływu na otoczenie wraz ze wskazaniem rozwiązań dla danych etapów - zgodnie z założeniami zawartymi w punkcie II niniejszego artykułu. Analizę możliwych rozwiązań oparto na źródłach naukowych, konsultacjach eksperckich1) oraz wynikach badań, specjalistycznych opiniach uzyskanych z ośrodków badawczych lub też od producentów danych rozwiązań. Górnictwo otworowe niekonwencjonalnych złóż węglowodorów jest 1) Autor artykułu pragnie wyrazić serdeczne podziękowania Panu Rafałowi Kudrewiczowi Kierownikowi Centralnego Archiwum Geologicznego i Magazynu Rdzeni, Oddział Geologii i Eksploatacji, PGNiG SA oraz Panu Michałowi Kowalskiemu Geologowi Wojewódzkiemu woj. Pomorskiego za udzielone wsparcie merytoryczne, wskazanie właściwych trendów oraz konstruktywne krytyczne uwagi. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ SIERPIEŃ 2017 315 gałęzią przemysłu wydobywczego, będącego znacznym obciążeniem dla środowiska naturalnego. Logicznym następstwem ww. jest poszukiwanie takich rozwiązań i technologii które przyczyniają się lub będą przyczyniać się do łagodzenia wpływu na środowisko. Gaz ziemny, jako jedyne paliwo kopalne, jest postrzegany jako "pomost" [52] do energetyki opartej w przyszłości o Odnawialne Źródła Energii (OZE), ze względu na najniższą emisyjność podczas wytwarzania energii z paliwa gazowego [6, 19]. Kolejny argument to synergia z systemami energetycznymi opartymi o OZE [14], które stabilizują w dość krótkim czasie gazowe agregaty prądotwórcze (porównanie do innych opartych chociażby na węglu systemów produkcji energii elektrycznej [7]) w czasie gdy energia produkowana przez np. turbiny wiatrowe, ze wzglę[...]

Analiza metody szczelinowania za pomocą ditlenku węgla wraz ze wskazaniem spektrum rozwiązań mających wpływ na możliwą mniejszą emisyjność modelu LCA procesu szczelinowania - w oparciu o patent Wojskowej Akademii Technicznej nr 222247 DOI:10.15199/17.2018.1.1


  1. Wstęp Publikacja ma na celu wykazanie proekologicznego potencjału związanego z nieodzownym elementem wydobycia gazu z łupków, jakim jest proces szczelinowania oparty na rozwiązaniu opracowanym na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Celem publikacji jest także stworzenie modelu cyklu LCA (Life Cycle Assessment) wspomnianego procesu szczelinowania, optymalnego pod względem minimalnego wpływu na otoczenie wraz ze wskazaniem rozwiązań uzupełniających założenia, w zakresie oddziaływań środowiskowych w stosunku do tych zaproponowanych przez twórców metody. Analizę oparto na źródłach naukowych, wynikach badań, opiniach uzyskanych z ośrodków badawczych, jak również od wybranych wytwórców proekologicznych rozwiązań. Z założenia górnictwo otworowe niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, będąc faktycznie elementem szeroko rozumianego przemysłu zwią- *) Danuta Miedzińska dr inż. - Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, e-mail: danuta. miedzinska@wat.edu.pl Robert Bocianowski mgr inż. - doktorant: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, e-mail: robert.bocianowski@phd.ue.poznan.pl Analiza metody szczelinowania za pomocą ditlenku węgla wraz ze wskazaniem spektrum rozwiązań mających wpływ na możliwą mniejszą emisyjność modelu LCA procesu szczelinowania - w oparciu o patent Wojskowej Akademii Technicznej nr 222247 Analysis of shale rock fracturing method with supercritical carbon dioxide with indication of scope of solutions that may affect possible decreased emissions of the LCA model - based on patented shale-hydrocarbons recovery method (no. 222247) Developed by Military University of Technology in Warsaw Danuta Miedzińska, Robert Bocianowski*) GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ STYCZEŃ 2018 3 zanego z wydobyciem węglowodorów, jest intensywną formą oddziaływania na środowisko. Dlatego też wyda[...]

 Strona 1