Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JAN RADOŃ"

Analiza ekonomiczna opłacalności termomodernizacji budynku

Czytaj za darmo! »

Analizę opłacalności termomodernizacji, obejmującej zarówno docieplenie przegród zewnętrznych, jak i unowocześnienie kotłowni, przeprowadzono na przykładzie budynku jednorodzinnego. Narzędziem obliczeniowym jest program komputerowy o nazwie "Epass-Helena". Przedstawiono metodykę obliczeń oraz wyniki analizy efektywności ekonomicznej 6 wariantów termomodernizacji. WPOLSCE użytkuje się wciąż [...]

Ocena komfortu cieplnego pomieszczenia biurowego w piwnicy w świetle badań eksperymentalnych DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań temperatury i wilgotności powietrza w piwnicy budynku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, które wskazują, że pomimo odpowiedniej temperatury powietrza wewnętrznego, okresowo występuje uczucie zimna. Ten rodzaj dyskomfortu powodowany jest niską temperaturą powierzchni przegród, przylegających do gruntu.OBECNIE, pomieszczenia piwniczne są często adaptowane i wykorzystywane na cele mieszkalne, biurowe i inne. Zmiana sposobu użytkowania oznacza odmienne kształtowanie się warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniu. Znaczna część przegród przylega do gruntu, co zasadniczo zmienia ich funkcjonowanie termiczne w porównaniu z innymi typami przegród. Od roku 2008 autorzy prowadzą ciągłe pomiary kształtowania się temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach piwnicznych oraz temperatury w otaczającym gruncie w budynku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pomieszczenia te są obecnie użytkowane jako laboratorium, biuro oraz sala dydaktyczna. Użytkownicy przedmiotowych pomieszczeń informowali o poczuciu dyskomfortu, wynikającego prawdopodobnie, z utrzymującej się w dłuższych okresach relatywnie niskiej temperatury powierzchni przegród stykających się z gruntem. Długoterminowe, kompleksowe wyniki badań eksperymentalnych, stanowią zestaw danych umożliwiających ocenę jakości mikroklimatu badanych pomieszczeń. Szczególnie mogą one posłużyć do oszacowania wpływu temperatury powierzchni przegród na komfort cieplny pomieszczeń w piwnicy [1, 2]. W niniejszym artykule przedstawiono niektóre wyniki badań eksperymentalnych oraz ich analizę w świetle stosowanej obecnie metodologii oceny komfortu cieplnego. Materiał i metody Budynek, w którym znajduje się przedmiotowa piwnica, wybudowano w latach 60. ubiegłego wieku. Nie zastosowano izolacji termicznej ścian piwnic ani posadzki. Powodem był nie tylko brak odpowiednich technologii i materiałów izolacyjnych, ale także panujące wtedy przekonanie, [...]

Symulacja obliczeniowa mikroklimatu w klimatyzowanych budynkach zabytkowych na przykładzie Sukiennic DOI:10.15199/9.2018.11.8


  1. Wstęp Podstawowym działaniem prewencyjnym zapewniającym ochronę konserwatorską zabytkowemu wyposażeniu i zbiorom jest stabilizacja wilgotności względnej, a w wypadku niektórych materiałów, również temperatura powietrza w pomieszczeniach ekspozycyjnych i magazynowych. Niewłaściwe warunki cieplno-wilgotnościowe eksponowania lub magazynowania obiektów muzealnych mogą wywołać nieodwracalne zmiany. Ścisłe kontrolowanie klimatu wewnątrz budynku jest jednak kosztowne zarówno z punktu widzenia inwestycji w systemy klimatyzacyjne, jak i bieżącej eksploatacji urządzeń. Analiza obliczeniowa może być bardzo pomocna do opracowania optymalnych wariantów sterowania klimatyzacją z uwzględnieniem ochrony zbiorów. Obecnie wykonywane są symulacje obliczeniowe kształtowania się warunków cieplno-wilgotnościowych i zużycia WENTYLACJA · KLIMATYZACJA CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/11 (2018) 467 energii w budynkach w warunkach niestacjonarnych, aczkolwiek nie jest to jeszcze powszechnie stosowana praktyka. Na podstawie literatury można stwierdzić, że możliwe jest uzyskanie dobrej zbieżności między wartościami pomierzonymi i obliczonymi [1], [4], [6]. Ze względu na specyfikę obiektów, cieplno-wilgotnościowe symulacje całych budynków stanowią w przeważającej większości studium konkretnego przypadku. W swojej pracy Kilian [3] proponuje następujące podejście do problemu symulacji budynków historycznych: 1) Definicja celów symulacji (analiza przyczyn uszkodzeń, perspektywy zmian konstrukcyjnych oraz zmian użytkowania, wpływ technicznego wyposażenia budynku, możliwe skutki zmian klimatu, itp.). 2) Ustalenie procesów powodujących uszkodzenia oraz ustalenie ryzyka ich występowania/określenie kryteriów oceny w odniesieniu do funkcji uszkodzeń (damage function). 3) Definicja i określenie odpowiednich parametrów wejściowych (konstrukcja budynku, właściwości higrotermiczne materiałów, profile wykorzystania, aktywne systemy kształtowa[...]

 Strona 1