Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Koc"

Weryfikacja laboratoryjna metody pomiaru emisji metanu z zastosowaniem miernika wycieków gazu ziemnego Hi Flow Sampler DOI:10.15199/17.2016.10.1

Czytaj za darmo! »

Verification of methane emission measurement in laboratory conditions with use of natural gas leak rate measurement device Hi Flow Sampler Słowa kluczowe: emisje gazu ziemnego, emisje metanu, pomiar emisji metanu, Hi Flow Sampler, weryfi kacja pomiaru emisji metanu przy użyciu miernika Hi Flow Sampler Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki weryfi kacji w warunkach laboratoryjnych zastosowania metody "z opływem powietrza" pomiaru emisji metanu przy użyciu miernika wycieków gazu ziemnego Hi Flow Sampler. Przedstawiono wyniki badań wielkości emisji należących zarówno do standardowego zakresu pomiarowego urządzenia deklarowanego przez producenta, jak i wyniki prób rozszerzenia tego zakresu - przy użyciu dodatkowego czułego miernika stężenia metanu - na wycieki bardzo małe, leżąc poza tym zakresem. Keywords: natural gas emission, methane emission, measurements of methane emission, Hi Flow Sampler, verifi cation of methane emission measurement with application of Hi Flow Sampler Summary In the paper there were presented results of verifi cation in laboratory conditions of application of "air flow" method to methane emission measurement with use of natural gas leak rate measurement device Hi Flow Sampler. There were presented results of methane emission measurements belonging both: to measurement range declared by producer of this device and results of trials of extending this range with use of sensitive methane detector for much smaller methane emission rates as well, outside of this range. 1. Wprowadzenie Ze względu na wymagania ochrony środowiska, dla zmniejszenia zagrożenia dalszym ocieplaniem się klimatu, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu gazu oraz ze względów ekonomicznych (dla ograniczenia strat gazu oraz obniżenia opłat za korzystanie ze środowiska ponoszonych przez przemysł gazowniczy), niezbędne jest podejmowanie działań w kierunku ograniczania emisji metanu związanych z eksploatacją krajow[...]

Weryfikacja zastosowania metody korelacyjnej do szacowania wielkości emisji metanu w przemyśle gazowniczym na podstawie badań laboratoryjnych DOI:10.15199/17.2016.12.2

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki porównania bezpośredniej metody pomiaru wielkości emisji metanu przy użyciu miernika wycieków gazu z metodą korelacyjną szacowania emisji metanu na podstawie pomiaru stężenia metanu w pobliżu źródła wycieku gazu ziemnego, przy uwzględnieniu korelacji zawartych w normie PN-EN 15446:2008. Badania w warunkach laboratoryjnych prowadzono dla wybranych elementów przewodów i armatury gazowej: otwartej rurki, połączeń kołnierzowych, połączeń gwintowych oraz dławic zaworów. Omówiono ograniczenia w zastosowaniu ww. metody do wyznaczania rzeczywistych wielkości emisji metanu w przemyśle gazowniczym, a zwłaszcza na tłoczniach gazu.Wprowadzenie Jednym z istotnych proekologicznych zadań krajowego przemysłu gazowniczego jest ograniczanie emisji metanu z systemu gazowniczego [8, 9], a jednym z bardziej istotnych działań podejmowanych w tym zakresie jest ograniczenie emisji gazu ziemnego z tłoczni gazu [4, 2]. Wynika to m.in. z tego, że głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan, groźny gaz cieplarniany, wywierający w tym samym stężeniu ponad dwudziestokrotnie silniejszy efekt cieplarniany, niż najczęściej kojarzony ze zmianami klimatu ditlenek węgla. Pomiary emisji metanu z tłoczni są często trudne do wykonania z technicznego punktu widzenia, czasochłonne, wymagające zastosowania stosunkowo drogiego sprzętu pomiarowego i spełnienia rygorystycznych warunków bezpieczeństwa [2, 1]. Pewną nadzieję na ułatwienie i skrócenie czasu realizacji takich prac mogłaby dawać metodyka badań przedstawiona w normie PN- -EN 15446: 2008 "Niekontrolowane i rozproszone emisje w sektorze przemysłowym - Pomiar emisji par wydobywających się z nieszczelnych instalacji i przewodów." [7]. Pomiar polega w tym przypadku na zastosowaniu przenośnego miernika stężenia lotnych związków organicznych (w szczególności metanu lub ogólnie gazu ziemnego) do wykrywania źródeł nieszczelności i pomiaru stężenia gazu w powietrzu w rejonie wycieku, a[...]

Weryfi kacja laboratoryjna możliwości zastosowania wybranych detektorów akustycznych i ultradźwiękowych do wykrywania wewnętrznych nieszczelności armatury gazowniczej DOI:10.15199/17.2018.2.1

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Przemysł naftowy i gazowniczy jest jednym z istotnych źródeł emisji metanu i z tego względu obniżenie emisji gazu z tych źródeł ma istotne znaczenie dla ograniczenia całkowitej emisji gazów cieplarnianych. [3,5,11]. Przy czym stosunkowo mało znanym jest fakt, że metan, będący głównym składnikiem gazu ziemnego, w tym samym stężeniu wywiera ponad 20-krotnie większy wpływ na wzrost temperatury niż ditlenek węgla, powszechnie uważany za najbardziej groźny gaz cieplarniany. Podstawowym warunkiem istotnego zmniejszenia emisji gazu ziemnego w przemyśle gazowniczym jest prawidłowo przeprowadzona detekcja źródeł emisji gazu. Dotyczy to przede wszystkim tych elementów instalacji gazowniczych, z których gaz wypływa bezpośrednio do otoczenia. Służą do tego celu m.in. detektory punktowe z różnego typu czujnikami metanu, które trzeba bezpośrednio wprowadzić w chmurę wycieku gazu, ręczne zdalne detektory laserowe wycieków metanu, tradycyjne kamery termowizyjne oraz specjalistyczne kamery termowizyjne - w szczególny sposób przystosowane do detekcji w powietrzu metanu i innych lotnych węglowodorów [3]. Jednak w pewnych sytuacjach bardzo istotnym problemem dla służb zajmujących się eksploatacją obiektów gazowniczych, w tym m.in. tłoczni gazu, jest informacja, czy w danej instalacji nie dochodzi do tzw. wewnętrznych przecieków armatury gazowniczej, czy wszystkie zawory odcinające zamykają się szczelnie, a jeśli tak nie jest, to ważna jest dokładna lokalizacja tych nieszczelnych elementów. Zabezpiecza to instalację przed niekontrolowanym przepływem gazu, powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy na obiekcie, co jest tym bardziej istotne wtedy, gdy źródło emisji gazu do atmosfery znajduje się w dużym oddaleniu od miejsca wewnętrznego przecieku gazu. Od pewnego czasu, oprócz urządzeń wymienionych powyżej, na rynku dostępne są jeszcze inne uniwersalne detektory źródeł wypływu gazów, które nie są dedykowane tylko do wykr[...]

Automatyczne metody wykrywania emisji lotnych gazu ziemnego na tłoczniach gazu przy zastosowaniu stacjonarnych detektorów punktowych DOI:10.15199/17.2018.8.2

Czytaj za darmo! »

Emisje gazu ziemnego z obiektów kubaturowych mogą stanowić istotny element całkowitych emisji gazu z systemu gazowniczego. Przy czym, szczególną rolę odgrywają tu tłocznie gazu, które mogą być eksploatowane w różnych segmentach systemu gazowniczego: wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej (jako tłocznie złożowe), w systemie przesyłu gazu (tłocznie przesyłowe) oraz w systemie magazynowania gazu (sprężanie gazu zatłaczanego i odbieranego z podziemnych magazynów gazu). Krajowe tłocznie gazu ziemnego najczęściej są wyposażone w sprężarki tłokowe, z napędem silnikiem gazowym tłokowym, zaś zdecydowanie rzadziej są to agregaty sprężarkowe odśrodkowe z napędem gazowym (turbiny gazowe). Zapewnienie szczelności takich obiektów, zapobieganie niekontrolowanym, a przede wszystkim zwiększonym emisjom gazu ziemnego, ograniczanie strat finansowych spowodowanych nadmiernie wysoką emisją gazu, zmniejszanie emisji do otoczenia bardzo groźnego gazu cieplarnianego, jakim jest metan - główny składnik gazu ziemnego oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy załogom firm gazowniczych są jednymi z podstawowych zadań służb eksploatacyjnych pracujących na tych obiektach. 2. Specyfika źródeł emisji lotnych gazu ziemnego na węzłach technologiczno-pomiarowych tłoczni gazu Ostatnio, zarówno w kraju, jak i na świecie, przywiązuje się coraz większą wagę do ograniczania emisji gazów palnych i toksycznych na obiektach przemysłu nafty i gazu [16, 25, 26]. W przemyśle gazowniczym szczególnie ważne pod tym względem stają się tłocznie gazu. Połączenie wysokiej temperatury, wysokiego ciśnienia oraz wibracji (zwłaszcza przy sprężarkach tłokowych) może prowadzić do powstawania groźnych wycieków gazu. W przypadku sprężarek gazowych bardzo istotnym jest również to, aby do powietrza zasysanego z otoczenia nie przedostawało się paliwo gazowe, gdyż mogłoby to prowadzić do przedwczesnego zapalenia się mieszanki powietrzno gazowej, jeszcze przed komorą spalania i uszkod[...]

 Strona 1