Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ANNA JUSTYNA"

Koszt wspomagania ogrzewania grzejnikowego przez ogrzewanie podłogowe w budynku wielorodzinnym


  Przedstawiono rozwiązania techniczne oraz sposoby regulacji instalacji ogrzewania podłogowego, zaprojektowanej jako ogrzewanie wspomagające w celu zapewnienia efektu ciepłej podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych budynków wielorodzinnych z grzejnikową instalacją centralnego ogrzewania. Wykonano projekt instalacji ogrzewania podłogowego w mieszkaniu w pięciu wariantach: w układzie z rozdzielaczem, z ogranicznikiem temperatury powrotu, z małym zestawem mieszającym, zestawem podgrzejnikowym oraz w postaci przewodów grzejnych elektrycznych. Oszacowano koszty inwestycyjne każdego systemu oraz porównano koszty eksploatacyjne ogrzewania lokalu mieszkalnego ze wspomagającym ogrzewaniem podłogowym wodnym i elektrycznym.CZĘŚĆ firm developerskich oferuje budynki wielorodzinne wyposażone w tradycyjną grzejnikową instalację centralnego ogrzewania. Jeżeli właściciel chce uzyskać, tzw. efekt ciepłej podłogi w mieszkaniu, konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie przez osoby do tego uprawnione wspomagającego ogrzewania podłogowego, co wiąże się z kosztami inwestycyjnymi [1]. Współpraca ogrzewania grzejnikowego z ogrzewaniem podłogowym (tzw. instalacja mieszana [2]) jest możliwa dzięki zastosowaniu wielu urządzeń regulacyjnych. W artykule oszacowano koszty inwestycyjne pięciu rozwiązań wspomagającego ogrzewania podłogowego w układzie z rozdzielaczem, ze zmieszaniem pompowym, z ogranicznikiem temperatury powrotu, z małym zestawem mieszającym, zestawem podgrzejnikowym oraz w postaci przewodów grzejnych elektrycznych. Porównano koszty eksploatacyjne ogrzewania lokalu mieszkalnego ze wspomagającym ogrzewaniem podłogowym wodnym i elektrycznym. 1. Opis rozwiązań 1.1. Ogranicznik temperatury powrotu Jednym ze sposobów realizacji wspomagającego ogrzewania podłogowego jest wykorzystanie przewodu powrotnego z grzejnika (rys. 1). W celu regulacji temperatury czynnika grzejnego, na przewodzie powrotnym montowany jest ogranicznik temperatury powrotu[...]

Metoda wyznaczania liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka cieplnego a projektowe obciążenie cieplne lokalu mieszkalnego


  Określono wpływ wyboru metody wyznaczania liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka cieplnego na obliczeniowe straty ciepła przez mostki cieplne oraz na projektowe obciążenie cieplne. Wykonano analizę strat ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym przy wykorzystaniu czterech metod wyznaczania liniowego współczynnika przenikania ciepła: przyjęcie wartości z normy PN-EN ISO 14683:2008 i wartości z katalogu mostków cieplnych, obliczenia numeryczne (MEB) oraz skorygowanie współczynników przenikania ciepła elementów budowlanych. Omówiono poszczególne metody oraz porównano wyniki obliczeń projektowego obciążenia cieplnego z zastosowaniem każdej z metod.1. Wstęp Mostek cieplny jest to część obudowy budynku, w której obserwuje się wzrost gęstości strumienia ciepła w stosunku do pozostałej części obudowy, co skutkuje zwiększonymi stratami ciepła przez przenikanie w miejscu występowania mostka. Rozróżnia się liniowe (dwuwymiarowe) oraz punktowe (trójwymiarowe) mostki cieplne. Liniowe mostki cieplne występują, m.in. przy nadprożach, płytach balkonowych, narożach ścian, słupach żelbetowych lub ościeżach okien i drzwi. Mostki punktowe powstają m.in. w miejscach przebicia warstwy izolacyjnej ściany zewnętrznej przez łączniki metalowe o dużej przewodności cieplnej oraz przy połączeniach naroży budynków z dachem lub podłogą na gruncie [1]. Obowiązek uwzględniania wpływu mostków cieplnych w obliczeniach projektowego obciążenia cieplnego budynku jest nałożony na projektantów instalacji sanitarnych przez normę PN-EN 12831:2006 [2]. Zgodnie z [3] udział strat ciepła przez punktowe mostki cieplne w stratach ciepła przez przenikanie wynosi ok. 1÷2%, w związku z czym ich wpływ może zostać pominięty w obliczeniach, co jest również zgodne z wytycznymi w sprawie obliczania projektowego obciążenia cieplnego [2]. Oddziaływanie liniowych mostków cieplnych jest uwzględnianie za pomocą współczynnika przenikania ciepła liniowego m[...]

Wpływ ogrzewania podłogowego na wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła DOI:10.15599/9.2015.12.5


  Przedstawiono wyniki analizy wpływu oddziaływania przewodów ogrzewania podłogowego na wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka cieplnego. Analizie poddano 3 rozwiązania konstrukcyjne z ogrzewaniem podłogowym, z uwzględnieniem różnych rozstawów przewodów oraz zmiennej temperatury czynnika grzewczego.1. Wstęp Sposób ułożenia przewodów ogrzewania podłogowego zależy od projektowego obciążenia cieplnego pomieszczenia, jego funkcji oraz rozmieszczenia wyposażenia. Powszechne jest układanie przewodów w obrębie przegród zewnętrznych w celu zwiększenia wydajności cieplnej oraz wyrównania rozkładu temperatury powietrza wewnętrznego w pomieszczeniu ogrzewanym z dużymi przeszkleniami (obszary o zagęszczonym rozstawie wężownicy i większej dopuszczalnej temperaturze powierzchni podłogi są określane jako strefy brzegowe). W miejscach tych występuje zwiększenie gęstości strumienia ciepła przenikającego przez przegrodę budowlaną, co wiąże się z występowaniem mostków cieplnych. Dlatego pojawia się pytanie o oddziaływanie przewodów ogrzewania podłogowego na wartość liniowych strat ciepła przez te mostki. W artykule przedstawiono wyniki numerycznej symulacji wymiany ciepła w trzech detalach budowlanych ze zintegrowanym ogrzewaniem: połączenie ściany zewnętrznej ze stropem, połączenie ściany zewnętrznej z płytą balkonową oraz połączenie drzwi balkonowych z płytą balkonową. Analizę wykonano w czterech wariantach rozstawu przewodów: 0,1 m; 0,15 m; 0,2 m i 0,25 m oraz przy zmiennej temperaturze zasilania wężownicy: 50°C, 45°C, 40°C, 35°C i 30°C. W celach porównawczych wykonano symulację przepływu ciepła w konstrukcjach budowlanych bez przewodów ogrzewania podłogowego. Do obliczeń wykorzystano aplikację Steady-State Thermal z pakietu oprogramowania Ansys. 2. Budowa modelu 2.1. Mostki cieplne Model obliczeniowy konstrukcji budowlanych[...]

Straty ciepła instalacji ogrzewania ściennego przez przegrodę zewnętrzną DOI:10.15199/9.2016.11.1


  W artykule przeprowadzono analizę wpływu parametrów pracy i konstrukcji instalacji ogrzewania ściennego zlokalizowanej w ścianie zewnętrznej na gęstość strumienia ciepła emitowanego z zewnętrznej powierzchni ściany. Obliczono procentowy stosunek strat ciepła do wydajności grzejnika ściennego dwiema metodami: numerycznie i zgodnie z wytycznymi norm PN-EN 1264 i PN-EN ISO 11855. Porównano wyniki obliczeń i odniesiono do wytycznych producentów systemów ogrzewania ściennego.1. Wstęp Zagadnienie strat ciepła w konstrukcjach z systemami ogrzewania płaszczyznowego jest tematem wielu prac badawczych. M. Żukowski przeprowadził analizę wymiany ciepła w płycie grzejnej położonej na gruncie w dwóch przypadkach rozwiązań ściany zewnętrznej: ściany dwu- i trzywarstwowej [17], [19]. Autor analizy stwierdził, że straty ciepła zależą przede wszystkim od temperatury wody grzewczej i oporu cieplnego warstwy izolacyjnej. Podobne wnioski wyciągnięto w pozycjach [1] i [2], jako rezultat analizy wymiany ciepła pomiędzy gruntem a budynkiem z systemem ogrzewania podłogowego. Weitzmann i in. [15] wykazali, że straty ciepła przez fundamenty stanowią znaczną część całkowitych strat ciepła w budynkach jednorodzinnych z systemami ogrzewania płaszczyznowego i ich wpływ nie powinien być pomijany w procesie projektowania budynków z ogrzewaniem podłogowym. Na podstawie analizy strat ciepła grzejnika podłogowego przez strop między kondygnacjami do pomieszczenia poniżej M.Żukowski stwierdził, że ich wartość zależy od oporu cieplnego izolacji, temperatury czynnika grzewczego, rozstawu i średnicy przewodów, sposobu ich umieszczenia w warstwie wylewki oraz różnicy temperatury po obu stronach grzejnika [17], [18]. Na etapie projektowania systemów ogrzewania płaszczyznowego straty ciepła do pomieszczenia po drugiej stronie grzejnika uwzględnia się podczas obliczania strumienia masy czynnika grzewczego m, opisanego wg normy PN-EN1264 [3-7] oraz PN-EN ISO11855 [8[...]

Izolacja cieplna ogrzewania podłogowego usytuowanego w podłodze na gruncie DOI:10.15199/9.2018.1.2


  Systemy ogrzewania podłogowego są coraz częściej stosowane w budynkach jednorodzinnych, w których grzejnik podłogowy z reguły jest usytuowany na parterze [7], co w budynkach niepodpiwniczonych oznacza jego montaż w podłodze na gruncie. Najczęściej grzejnik podłogowy jest wykonywany w systemie mokrego montażu [1], co powoduje zwiększenie grubości wylewki do około 6,5 cm-7 cm w stosunku do podłogi bez przewodów grzewczych. Wpływa to na dużą masę całej konstrukcji grzejnika, co z kolei zwiększa obciążenia użytkowe warstwy izolacji cieplnej pod rurami. W związku z tym, w fazie projektowania grzejnika podłogowego, poza kwestią zapewnienia odpowiedniej izolacyjności cieplnej, istotny jest wybór izolacji o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych. 2. Cel Celem artykułu jest analiza wymagań wytrzymałościowych izolacji cieplnej ogrzewania podłogowego wykonanego w technologii mokrej i usytuowanego w podłodze na gruncie oraz analiza kosztów izolacji cieplnej podłogi CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/1 (2018) 11 TABELA 1. Wymagana izolacyjność cieplna podłogi na gruncie z ogrzewaniem podłogowym w budynkach jednorodzinnych TABLE 1. Obligatory heat insulation of the floor on the ground with floor heating in single-family buildings Podstawa prawna Strefa klimatyczna Wymagania WT2013 I, II, III, IV, V U < 0,30 W/(m2·K) - podłoga na gruncie PN-EN 1264 i 11855 I, II, III, IV, V R > 1,25 (m2·K)/W - izolacja cieplna pod ogrzewaniem podłogowym w podłodze na gruncie NF40 I, II, III U < 0,20 W/(m2·K) - podłoga na gruncie IV, V U < 0,15 W/(m2·K) - podłoga na gruncie NF15 I, II, III U < 0,12 W/(m2·K) - podłoga na gruncie IV, V U < 0,10 W/(m2·K)- podłoga na gruncie TABELA 2. Parametry izolacji cieplnej oferowanej przez producentów ogrzewania podłogowego wykonywanego w systemie mokrego montażu [10] TABLE 2. Thermal insulation parameters offered by floor heating producers for wet technology system [10] Na[...]

 Strona 1