Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA ARASZKIEWICZ"

Ekoinnowacje - instrument wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, wspierający racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi w regionie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono ekoinnowacje jako jeden z instrumentów służących realizacji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju w skali przedsiębiorstwa i w odniesieniu do gospodarki regionu, a przez to przydatnego w procesie wdrażania zasad zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi na poziomie regionu. Pojęcie zrównoważenia i trwałości rozwoju należy do podstawowych założeń polityki gospodarczej, społecznej i polityki ochrony środowiska w skali kraju, jak i w szerszym kontekście, jest punktem wyjścia dla strategii rozwoju państw Unii Europejskiej. Jednym z fi- larów Strategii Lizbońskiej, wskazującej kierunek rozwoju Unii, jest filar ekologiczny, obejmujący wśród obszarów priorytetowych zachowanie zasobów naturalnych. O rozwoju społeczno-gospodarczym, opartym na koncep[...]

Wspomnienia pośmiertne - Lech Pieczyński 1949-2015 DOI:


  24 lipca 2015 r. zmarł w wieku 66 lat mgr inż. Lech Pieczyński, inżynier budownictwa wodnego, ekspert w dziedzinie gospodarki wodnej oraz zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i ochrony środowiska. W jednym z odcinków popularnej radiowej audycji pt. "Dzieci wiedzą lepiej" padły następujące słowa małego rozmówcy "…bo bez czystej wody i picia powstaje po prostu chaos…". Ta prawda była doskonale znana Lechowi Pieczyńskiemu, bowiem większość swojego życia zawodowego poświęcił zagadnieniom związanym z gospodarką wodną i ochroną wód. Był absolwentem budownictwa wodnego, swój dyplom obronił na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w 1973 r. Praca była Jego pasją. Należał do tego grona szczęśliwców, których dotyczą słowa Konfucjusza "znajdź pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani godziny". Przez kolejnych 20 lat po studiach był związany zawodowo ze szczecińskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Swoją pracę w "wodociągach" zaczynał jako mistrz rejonu, poznając od podszewki funkcjonowanie Zakładu. Brał wówczas udział w budowie znanych szczecinianom fontann przy Al. Jana Pawła II, nadzorując wykonanie podłączeń instalacyjnych do wodociągowej sieci miejskiej. W 1976 r. objął stanowisko kierownika stacji uzdatniania wody Miedwie i rozpoczął ważny dla swego profesjonalnego rozwoju okres przyjaźni z jednym z najpiękniejszych jezior na Pomorzu Zachodnim, piątym co do wielkości w Polsce, którego głębokość wynosi 43,8 m, co daje największą w Polsce kryptodepresję. W latach 1976- -1977, jako kierownik grupy rozruchowej, nadzorował rozruch ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Szczecina o wydajności 120 000 m3/d. Jest to jedno z niewielu ujęć wód powierzchniowym na Pomorzu Zachodnim, gdzie większość zaopatrzenia w wodę pitną i na potrzeby gospodarcze opiera się na ujęciach wód podziemnych. Woda z jeziora jest ujmowana za pomocą czerpni zlokalizowanej 240 m [...]

Czynniki kształtujące wysokość opłat za usługi wodne w Polsce DOI:


  W artykule wskazano na znaczenie analizy ekonomicznej dla procesu decyzyjnego związanego z wdrażaniem polityki ekologicznej w zakresie ochrony wód i gospodarowania nimi przez instytucje Państwa, poprzez przedstawienie wyników wstępnej analizy zmian wprowadzanych w zakresie instrumentów ekonomicznych w ramach trwających prac nad nowelizacją prawa wodnego. Przedmiotem analizy jest relacja opłat za usługi wodne oraz kosztów związanych z wykorzystaniem wody w przemysłowym procesie produkcyjnym do przychodów ze sprzedaży i zysku, na przykładzie produkcji piwa. Analizę tej relacji przeprowadzono w nawiązaniu do zasady zwrotu kosztów usług wodnych, która jest podstawowym założeniem ekonomicznym wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Aby zrealizować tak postawiony cel, przeprowadzono analizę publikacji oraz dokumentów związanych z kolejnymi projektami zmian w ustawie Prawo wodne wraz z obliczeniami opartymi na rachunku kosztów produkcji dla trzech typów zakładów produkcyjnych o różnej wodochłonności procesu produkcyjnego.W analizie ekonomicznej dominuje ujęcie wartościowe, uznawane za warunek wykorzystania rachunku optymalizacyjno- efektywnościowego w procesach decyzyjnych. Funkcję uniwersalnego miernika wartości pełni pieniądz, który umożliwia kwantyfikację elementów składowych danego procesu gospodarczego oraz porównanie ich ze sobą. W ten sposób możliwe jest dopełnienie prakseologicznej zasady racjonalnego gospodarowania i zapewnienie użyteczności rachunku optymalizacyjnego w jego obrachunkowym wymiarze [Czaja S. i Becla A., 2007, s. 30]. Woda to dobro szczególne. Jest źródłem życia, stanowi surowiec w produkcji rolnej i wielu gałęziach przemysłu, niemający substytutu, jest elementem krajobrazu, stanowi atrakcyjny obiekt rekreacji. Te wszystkie funkcje generują zróżnicowaną wartość wody w ramach tego samego systemu zlewniowego, zależną od alokacji pomiędzy użytkowników. Sposób użytkowania może mieć charakter bezpośredni, np. do[...]

Wartość wody w przemyśle DOI:


  P rognozy gospodarcze Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przewidują, że w skali globalnej zapotrzebowanie na wodę do 2050 r. wzrośnie o 55% w porównaniu do 2000 r. W sferze produkcji przemysłowej prognozuje się ten przyrost na poziomie 400% w odniesieniu do poziomu zapotrzebowania z 2000 r., natomiast zapotrzebowanie wody do produkcji energii ma wzrosnąć o 140% [Leflaive 2012]. W ostatnich stuleciach intensywny rozwój cywilizacji zorientowanej na ekonomiczny zysk, osiągany poprzez ekspansję gospodarczą i quasi-rozwój oraz szybki wzrost demograficzny, spowodował znaczne zakłócenia dwóch najważniejszych dla funkcjonowania ekosystemu Ziemi procesy - przepływ energii i obieg wody. To spowodowało istotne pogorszenie warunków wodnych we wszystkich skalach przestrzennych [Kędziora i in. 2014]. Nadmierna konsumpcja, wzrost potrzeb przemysłu oraz zmiany klimatyczne to główne przyczyny narastania deficytów wody, zagrożenia ekstremami wodnymi, czyli suszami i powodziami (szczególnie typu opadowego), które mogą powodować znaczące problemy społeczne i gospodarcze również w Polsce [Kirejczyk E. i in. 2013]. W znacznej części obszaru kraju już teraz wskazuje się poważne zagrożenia dla ekosystemów, spowodowane obniżeniem zasobów wód powierzchniowych. Obszary zagrożone deficytem ilościowym zasobów tych wód na początku lat 90. były bardzo duże, także z powodu nieracjonalnego gospodarowania wodą w regionach [Gutry- -Korycka i in. 2014]. Skutki ekonomiczne deficytów wody to przede wszystkim zakłócenia dostaw wody dla ludności, straty w produkcji rolnej, leśnej i zwierzęcej oraz w rybołówstwie, wyższe koszty produkcji żywności, kłopoty z zaopatrzeniem w wodę w przemyśle energetycznym oraz w procesach technologicznych innych gałęzi przemysłowych, niższa produkcja energii w elektrowniach wodnych, straty w dochodach z turystyki i transportu wodnego [Kędziora i in. 2014]. Z perspektywy przedsiębiorstwa wdrażanie rozwiąza[...]

Korzyści ze stosowania BIM w realizacji robót inżynieryjnych z perspektywy wykonawcy DOI:10.15199/33.2016.06.71


  W artykule przedstawiono zastosowanie koncepcji Building InformationModelling (BIM) przez wybranego wykonawcę w projektach robót inżynieryjnych. Na podstawie analizy projektów realizowanych w latach 2005 - 2016 przez wykonawcę orazwywiadówprzeprowadzonych z pracownikami zidentyfikowano oraz opisano korzyści ze stosowania BIM, które umożliwiają wprowadzanie i analizę informacji dotyczących: kontroli projektu inwestycyjnego; wyszukiwania niezgodności projektowych; kolizji; koordynacji i przekazywania informacji każdemu uczestnikowi i interesariuszowi procesu w czasie rzeczywistym; szybkiego przewidywania konsekwencji zmian w projekcie; analizy bezpieczeństwa prac na budowie; precyzji, wydajności i jakości wykonywanych prac.Wskazano zalety wykorzystania technologii BIM na poszczególnych etapach życia projektu oraz ograniczenia, które zdaniem menedżerów udzielających wywiadów mogą hamować w najbliższym czasie rozwój tej metody. Słowa kluczowe: BIM, zarządzanie informacją, komunikacja, budownictwo inżynieryjne.Zintegrowana Realizacja Przedsięwzięcia Budowlanego (Integrated Project Delivery) zakłada ścisłą współpracę pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjno-budowlanego. Ma zapewnić efektywne zarządzanie złożonym zbiorem informacji, gromadzonych w centrum projektu, którym wg koncepcji Building Information Modelling (BIM) jest cyfrowy model obiektu budowlanego [7]. Celem artykułu jest omówienie rozwiązań stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych w nowoczesnym zarządzaniu komunikacją i informacją w projektach budownictwa inżynieryjnego oraz identyfikacja korzyści, które wynikają ze stosowania BIM. Zaprezentowano analizę projektów obiektów budownictwa inżynieryjnego (drogowych, hydrotechnicznych, kolejowych i lotniskowych) o wartości netto od 1 mln PLN do kilkuset mln PLN realizowanych w latach 2005 [...]

 Strona 1